sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596 030 int.1020; email: resurseumane@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 27.06.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu (ID:340311) – Serviciul Control Trafic Rutier, Direcția Ordine publică și trafic rutier, Direcția Generală Poliția Locală.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data afișării anunțului: 26.05.2023;

  • Perioada de depunere a dosarelor: 26.05.2023 14.06.2023;

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 27.06.2023, ora 11, la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca.

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

3.1. Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

 - Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  - Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 Studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – Procesare de text-MS Word, cunoștințele vor fi testate în cadrul probei de interviu. Permis conducere, categoria B.

1. Constituția României, republicată;

Tematica: Titlul II-Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale, Capitolul III – Îndatoririle fundamentale

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Tematica: Titlul I și Titlul II ale părții a VI-a

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:Capitolul 1 – principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

7. Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

Tematica: integral

8. Ordonanța de Urgență nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

9. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice;

Tematica: integral

10. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator – MS Word

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor

Dosarul de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , et.2, camera 99

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni (Calea Moților nr.7), în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; (numai pentru funcții publice de conducere);

 f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

  i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro, persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

1.Asigură punerea în execuţie a legilor şi a celorlalte acte normative care intră în competenţa Poliţiei Locale

– asigură permanenţa operativă – ofiţer de serviciu pe direcţie

– conduce şi organizează dispozitivele ordonate de ordine şi siguranţă publică realizate cu ocazia diferitelor manifestări sau evenimente publice, culturale, sportive, religioase,etc.

2.Poartă uniformă la acţiuni ordonate (manifestaţii acţiuni de ordine publică, etc.), ceremonii, întâlniri oficiale.

3.Participă efectiv şi conduce acţiuni specifice serviciului alături de ceielalţi poliţişti locali ori de câte ori este cazul

4.Reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competenţelor

5.Asigură executarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca şi a Dispoziţiilor Primarului, prin care se însărcinează Serviciul Control Trafic Rutier

6.Stabileşte atribuțiile fiecărui salariat din cadrul serviciului, prin întocmirea fişei postului, care va fi supusă aprobării conducerii prin intermediul Direcţiei Generale Poliţiei Locale;

7.Organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea în domeniul circulației rutiere și participă operativ pe teren la acțiuni din sfera de atribuții a serviciului pe care îl conduce

8.Asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului pe care îl coordonează, în colaborare cu consilierii juridici ai Direcţiei Generale Poliţia Locală;

9.Asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã şi asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socialã şi integritatea corporalã a persoanelor;

10.Ține evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

11.Stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;

12.Gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

13.Informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

14.Stabileşte şi analizeazã zilnic/lunar/anual activitatea personalului din subordine şi a celorlalte compartimente atunci când este ofiţer de serviciu pe direcţie;

15.Desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;

16.Întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale, precum şi raportul săptămânal cu activitatea angajaţilor serviciului.

17.Întocmeşte materiale de sinteză şi analiză, referate de specialitate la solicitarea conducerii Direcţiei Generale Poliţia Locală şi răspunde la sesizările populaţiei şi adreselor instituţiilor care intră în raza de competenţă;

18.Verifică operativ pe teren unele sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor şi agenţilor economici de pe raza municipiului Cluj-Napoca și participă operativ pe teren la acțiuni din sfera de atribuții a serviciului pe care îl conduce;

19.Urmărește modul în care se asigură buna funcţionare a Serviciului Control Trafic Rutier din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală a Municipiului Cluj Napoca;

20.Stabileşte şi organizează cooperarea cu alte organe de control abilitate în sfera atribuţiilor de serviciu sau execută alte însărcinări, în limita competenţelor pe cale ierarhică;

21.Se preocupă de soluţionarea problemelor subalternilor din serviciu în limitele de competenţă;

22. Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;

23.Urmăreşte şi asigură respectarea programului de lucru, disciplina, regulamentul intern şi Acordul Colectiv de muncă.

24.(1) Conducãtorul structurii din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţã;
b) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) asigurã continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţã, pe bazã de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române;
d) coordoneazã activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participã, conform solicitãrii, la acţiunile organizate de unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de cãtre administratorul drumului public;
e) propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor mãsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
g) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precãdere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilã şi la semnalele pe care trebuie sã le adreseze participanţilor la trafic;
h) ia mãsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care executã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sã poarte uniforma specificã cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizeazã punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
j) organizeazã şi executã controale asupra activitãţii desfãşurate de efectivele din subordine;
k) analizeazã lunar activitatea desfãşuratã de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
l) ia mãsuri pentru ca personalul din subordine sã execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, sã aibã un comportament civilizat, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, dupã caz, sancţiuni corespunzãtoare;
m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfãşoarã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
a) sã poarte peste uniforma specificã, în funcţie de anotimp, vestã sau scurtã cu elemente reflectorizante, pe care este imprimatã emblema „POLIŢIA LOCALĂ „;
b) sã poarte caschetã cu coafã albã;
c) sã efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementeazã circulaţia pe drumurile publice.

25.Verifică personalul privind relaţia cu publicul şi a obligaţiilor ce le revin:

– Să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

– Să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;

– Să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;

– Să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;

– Să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean;

– Să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;

– Să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;

– Să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale şi fizice.

26.Verifică activitatea desfăşurată de personalul din subordine şi dispune:

– perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării activităţii în relaţia cu publicul, inclusiv a modului de purtare a unei convorbiri telefonice;

– propune măsuri diciplinare, conform legii, pentru persoanele care nu-şi respectă obligaţiile stabilite prin fişa postului, inclusiv măsuri de schimbare din funcţie.

27.Verifică modul de respectare şi aplicare a procedurilor de lucru specifice Direcţiei Generale Poliţia Locală, Serviciul Control Trafic Rutier

28. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;

29.Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful compartimentului de muncă şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca. Salariatul trebuie să comunice şefului compartimentului de muncă numărul de telefon mobil şi fix la care poate fi apelat la orice oră.

30.Va sesiza dispeceratul Direcţiei Generale Poliţia Locală cu privire la următoarele probleme constatate în teren, legate de: mobilier stradal, carosabil, semnalizare rutieră, trotuare, iluminat public, spaţii verzi, salubritate, care intră în competenţa altor servicii din cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca.

31.Constată contravenții și aplică sancțiuni la Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 790/03.11.2020 .

32. Responsabil de risc în cadrul Serviciului Control trafic rutier:

1. Conform Dispoziției Primarului în vigoare cu privire la numirea responsabilului cu riscurile în conformitate cu prevederile OMS 600/2018 cu modificările și completarile ulterioare, emis de Secretariatul General al Guvernului României, se desemnează responsabil cu riscurile la nivelul Serviciului Control trafic rutier

2. Responsabilii cu riscurile de la nivelul fiecărui compartiment de muncă, consiliază personalul din cadrul structurii pe care o reprezintă, asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare al riscurilor, colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului de muncă, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia.

3. Responsabilii cu riscurile de la primul nivel de conducere din structura organizatorică, colectează riscurile aferente activităților, identifică strategia de risc, întocmește Registrul de riscuri la nivelul Direcțiilor/alte structuri de la primul nivel de conducere, pe baza registrelor de riscuri primite de la responsabilii cu riscurile din structurile subordonate, dacă este cazul, propune măsuri de control și monitorizează implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobate de către conducătorii structurilor de la primul nivel de conducere.

4. Conducătorii compartimentelor de muncă identifică și evaluează riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților aferente compartimentului de muncă subordonat, în conformitate cu elementele minimale din Registrul riscurilor.

5. Conducătorii compartimentelor de muncă de la primul nivel de conducere din structura organizatorică transmit măsurile de control pentru riscurile seminificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual, în cazul în care există riscuri situate peste limita de toleranță la risc, Planul de implementare a măsurilor de control, la nivelul instituției.

6. Conducătorii compartimentelor de muncă de la primul nivel de conducere raportează anual desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.

7. Responsabilul cu riscurile are obligația să îți însușească și să respecte toate reglementările în vigoare, aferente managementului riscurilor, stabilite prin proceduri de sistem, regulamente sau alte documente specifice aprobate la nivelul instituției.

33.Gestionarea și asigurarea actualizării permanente a datelor în aplicația dedicată programărilor de comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), pentru personalul din cadrul compartimentului din care face parte si biroul Juridic. Setarea intervalului orar și frecvența programărilor, completarea concediilor (în special cele medicale, atunci cand titularii nu le pot opera personal în aplicație) și completarea altor date predefinite în aplicație. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru). Respectarea oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.”

Etapele principale :

1. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

2. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ului cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

3. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

4. Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

5. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

6. La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descărcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

7. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.”

34.Îi sunt delegate atribuțiile directorului executiv cuprinse în fişa postului, în condițiile în care titularul postului de conducere lipsește de la serviciu din cauze obiective – concediu odihnă, concediu medical, delegații, recuperări, concediu fără salar etc., mai mult de o zi.