1

Primăria municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, (www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante la Serviciul Evenimente publice, Direcţia Evenimente publice şi informare cetăţeni, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu

Calendarul de desfăşurare al concursului:

25.10.2021 – 08.11.2021

 • perioada de depunere a dosarele de concurs

10.11.2021

 • afişare rezultate selecţie dosare

11.11.2021

 • depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

12.11.2021

 • afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

22.11.2021 – ora 1000

 • data desfăşurării probei scrise

23.11.2021

 • afişare rezultate proba scrisă

24.11.2021

 • depunere contestaţii proba scrisă

24.11.2021

 • afişare rezultate contestaţii proba scrisă

25.11.2021 – ora 1000

 • data de desfăşurare a interviului

25.11.2021

 • afişare rezultate interviu

26.11.2021

 • depunere contestaţii interviu

26.11.2021

 • comunicare rezultate contestaţii interviu

26.11.2021

 • comunicare rezultate finale

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afişate la sediu (Calea Moţilor nr.3) si pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj – Napoca.

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul dintre următoarele domenii:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Ştiinţe sociale

Ştiinţe administrative

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

Comunicare şi relaţii publice

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani

Cunoştinţe minime de operare pe calculator: nivel mediu (atestat cu document emis în condiţiile legii).

Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Limba engleză, nivel mediu (atestat cu document emis în condiţiile legii)

1. Constituţia României, republicată (actul normativ integral);

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

TEMATICĂ:

 • PARTEA III Administraţia publică locală, TITLUL V Autorităţile administraţiei publice locale, art. 105-169

 • PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, art. 538-562

 • PARTEA VII Răspunderea administrativă

3. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (actul normativ integral);

4. Legea nr. 75 din 16 iulie 1994 (*actualizatã*) privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (actul normativ integral);

5. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice (actul normativ integral);

6. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (actul normativ integral).

Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate /alte documente, atestate valabile);

e) document care să ateste nivelul cunoştinţelor privid limba engleză, conform nivelului solicitat.

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).

Anunț

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Anunț privind sala unde se vor desfăşura proba scrisă, respectiv proba interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final