sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, conform prevederilor art. VII, alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2023 și a art. VII, alin. 7/XI/XII din O.U.G. nr.121/2023, în data de 28.05.2024, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID: 340051) vacantă la Serviciul Investiții, Direcția Tehnică.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

  • Verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, pe baza documentelor conţinute de dosarele de concurs. (rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
  • Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;
  • Proba interviului – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
  • Data afișării anunțului: 25.04.2024;
  • Perioada de depunere a dosarelor: 25.04.202414.05.2024;

  • Data, ora şi locul desfășurării probei scrise: 28.05.2024, ora 11 la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

  • Data și ora susținerii interviului se va afișa pe www.primariaclujnapoca.ro odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Condiții de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția atestării stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii.

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Științe inginerești

Inginerie civilă

Inginerie civilă

Construcții civile, industriale și agricole;

inginerie civilă

Științe inginerești

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

Inginerie și management

Inginerie și management în construcții

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

– Cunoştinţe Operare, Calcul tabelar – MS Excel, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

Bibliografie/Tematică de specialitate:

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Tematica: SECȚIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiții publice locale

Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator: Procesare text – MS Word; Calcul tabelar – MS Excel

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Microsoft Excel: •Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului • Realizarea de calcule

Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro (documentele vor fi transmise într-un singur fisier, format .pdf.). Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Fiecărui dosar de concurs i se atribuie un număr de înregistrare de la registratura autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor concursului de recrutare.

Precizări privind transmiterea în format electronic a documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior vor fi scanate în format .pdf, împreună cu celelalte documente din dosarul de recrutare, într-un singur document și nu în mai multe documente distincte și transmise în format electronic, ca atașament pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect, integral și să fie lizibile);

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (exemplu: Ionescu Ion – Dosar de recrutare concurs ………..).

– în situațiile în care volumul documentului .pdf, care reunește toate documentele aferente dosarului de recrutare, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic (5 MB), candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;

– candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele solicitate în anunț trebuie scanate și depuse față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de anexele aferente.

Atenție! Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

Notă:

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

  - Actele cuprinse în dosar, se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr. 9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99. (pentru candidații care se prezintă fizic la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca)

   - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2023, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, unde acestea sunt afişate, pe pagina electronică a Primăriei municipiului Cluj- Napoca, precum şi la Serviciul Resurse Umane, Calea Moților nr. 3, etajul 2, camera 99, telefon: 0264 596030, int. 1020, 1022, 5030. Persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier, secretarul comisiei de concurs, e mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro).

Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului conform legii.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Atribuţiile postului:

1.Stabilește împreună cu șeful ierarhic prevederile bugetare pentru fiecare din obiectivele repartizate funcție de capitolele și subcapitolele în care este încadrat ( cu prioritate sunt înscrise obiectivele în continuare)

a) Culege datele de la instituțiile subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și de la Direcțiile din cadrul Primariei în vederea cuprinderii obiectivelor specifice fiecarei unități în Lista obiectivelor de investitii

b) Întocmește împreună cu șeful ierarhic Lista Dotărilor cuprinse in Anexa la Cap 65 – Învățământ

c) Întocmește Fișele obiectivelor pentru fiecare obiectiv repartizat și cuprins în Lista aprobată prin HCL

d) Activitățile cuprinse la punctele a); b); c); d); se repetă la fiecare rectificare de buget

2.Demararea obiectivelor de investiții repartizate

a)Întocmește caiete de sarcini/teme de proiectare/note conceptuale/referate/note justificative pentru demararea investiției

b) Întocmește referate, rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în conformitate cu prevederile legale

3. Începerea lucrărilor/ Derularea obiectivului -pentru obiectivele repartizate:

a)Întocmește contractele de execuție lucrări/ de servicii/ de furnizare produse și propunerea de angajare a cheltuielii pentru fiecare contract

b) Întocmește documentele necesare începerii contractelor ( ordin de începere, comandă, etc.)

c) Întocmește procesele verbale de predare a amplasamentelor

d) Urmărește execuția lucrărilor/ a serviciilor/a livrărilor produselor/verifică realitatea executării lucrărilor împreună cu dirigințele de santier și reprezentanții executanților

e) Întocmește procesele verbale de predare-primire a documentațiilor de proiectare și a produselor

f)Întocmește referatul pentru desemnarea comisiei de recepție pentru recepția documentațiilor de proiectare/produselor

g) Întocmește procesele verbale de recepție a documentațiilor de proiectare și a produselor

h) Întocmește referate, rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri pentru predarea dotărilor achiziționate pentru Compania de Transport Public.

i) Obține de la Direcția urbanism Autorizația de construire

j) Întocmește și transmite la Direcția economică documentele necesare efectuării plăților pe masura realizărilor, pentru fiecare obiectiv în parte.

k) Verifică Anexele privitoare la dotările din lista de investiții și le confruntă cu solicitarile de deschidere de credite venite din partea: Unităților de învățământ, Direcția de Asistență Socială și Medicală, Spitalul Clinic Municipal Clujana, Creșa Pentru Educație Timpurie și întomește și transmite către Direcția Economică documentele necesare efectuării plăților

4. Întocmirea documentațiilor necesare efectuării recepțiilor la terminarea lucrărilor și finale pentru obiectivele repartizate

a) Primește din partea executantului notificarea finalizării lucrărilor

b) Verifică finalizarea lucrărilor împreună cu diriginții de santier/consultanții și reprezentanții executanților

c) Întocmește documentele necesare achitării cotei la ISC

d) Întocmește referatul pentru desemnarea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor și a invitațiilor

e) Transmite invitațiile către membri comisiei, executant, proiectant, diriginte de șantier, etc.

f) Organizează recepția la terminarea lucrărilor

g) Preia și verifică cartea constructiei și o preda administratorului/utilizatorului obiectivului

h) Întocmește procesul verbal la terminarea lucrărilor

i) Transmite către Direcția economică procesul verbal la terminarea lucrărilor pentru ânregistrarea obiectivului în contabilitate

j) Obține de la Direcția urbanism Certificatul de atestare a edificării construcției

k) Transmite către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății documentele necesare înregistrării în domeniul public a investiției/ după caz

5. Perioada de garanție pentru obiectivele repartizate

a) Urmărește obiectivele de investiții în perioada de garanție

b) Verifică comportarea obiectivelor în perioada de garanție/ Comunică executantului neconformitățile constatate/ Urmărește efectuarea remedierilor

c) Întocmește referatul pentru desemnarea comisiei de recepție finală și a invitațiilor

d) Transmite invitațiile către membri comisiei, executant, proiectant, diriginte de șantier, etc.

e) Organizează recepșia finală

f) Întocmește procesul verbal de recepție finală

6.Colaborează cu societățile comerciale de proiectare și de execuție în vederea rezolvării tuturor problemelor apărute în derularea obiectivelor repartizate

7.Verifică/întocmește răspunsuri la solicitările persoanelor fizice și juridice care formulează diverse solicitări legate de specificul Serviciului investiții.

8. Întocmește referate, rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâri pentru obiectivele de investiții repartizate și după caz la solicitarea șefilor ierarhici

9.Dacă este cazul, preia atribuțiile inspectorilor indisponibili pentru moment

10.Îndeplinește și alte sarcini primite de la șefii ierarhici în limitele prevăzute de lege

11.Se va preocupa de studierea și însușirea legislației (legată de domeniul de activitate)

12.Răspunde de îndeplinirea cu promptitudine și corectitudine a atribuțiilor de serviciu

13.Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Etapele principale :

– Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

– Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

– Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

– Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

– La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

– La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs

– Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

– Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.”