1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 23.11.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID: 438476) – Serviciul Investiții, Direcţia Tehnică.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 23.11.2021, ora 10, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;

  • Perioada de depunere a dosarelor: 21.10. 2021 – 09.11.2021;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

3.1. Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

3.2.1.Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Științe inginereștiInginerie civilăInginerie civilă

-Construcții civile industriale și agricole;

-Inginerie civilă

3.2.2 Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

3.2.3 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – dovedit cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; – Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

6. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare – SECTIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiții publice locale;

8. Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 – pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Tematică:

1. Constituția României, republicată; Titlul II, Capitolul II -Drepturile și libertățile fundamentale

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, – Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul 1- principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare – integral

6. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice– integral

7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare – SECȚIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiții publice locale

8. Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 – pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice – integral

Dosarul se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări precum și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier, Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Stabileste impreuna cu seful ierarhic prevederile bugetare pentru fiecare din obiectivele repartizate functie de capitolele si subcapitolele in care este incadrat ( cu prioritate sunt inscrise obiectivele in continuare )

a) Culege datele de la institutiile subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si de la Directiile din cadrul Primariei in vederea cuprinderii obiectivelor specifice fiecarei unitati in Lista obiectivelor de investitii

b) Intocmeste impreuna cu seful ierarhic Lista Dotarilor cuprinse in Anexa la Cap 65 – Invatamant

c) Intocmeste Fisele obiectivelor pentru fiecare obiectiv repartizat si cuprins in Lista aprobata prin HCL

d) Activitatile cuprinse la punctele a); b); c); d); se repeta la fiecare rectificare de buget

2.Demararea obiectivelor de investitii repartizate

a)Intocmeste caiete de sarcini/teme de proiectare/note conceptuale/referate/note justificative pentru demararea investitiei

b) Intocmeste referate, rapoarte de specialitate si proiecte de hotarari pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici in conformitate cu prevederile legale

3. Inceperea lucrarilor/ Derularea obiectivului -pentru obiectivele repartizate:

a)Intocmeste contractele de executie lucrari/ de servicii/ de furnizare produse si propunerea de angajare a cheltuielii pentru fiecare contract

b) Intocmeste documentele necesare inceperii contractelor ( ordin de incepere, comanda, etc.)

c) Intocmeste procesele verbale de predare a amplasamentelor

d) Urmareste executia lucrarilor/ a serviciilor/a livrarilor produselor/verifica realitatea executarii lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier si reprezentantii executantilor

e) Intocmeste procesele verbale de predare-primire a documentatiilor de proiectare si a produselor

f) Intocmeste referatul pentru desemnarea comisiei de receptie pentru receptia documentatiilor de proiectare/produselor

g) Intocmeste procesele verbale de receptie a documentatiilor de proiectare si a produselor

h) Intocmeste referate, rapoarte de specialitate si proiecte de hotarari pentru predarea dotarilor achizitionate pentru CTP

i) Obtine de la Directia urbanism Autorizatia de construire

j) Intocmeste si transmite la Directia economica documentele necesare efectuarii platilor pe masura realizarilor, pentru fiecare obiectiv in parte.

k) Verifica Anexele privitoare la Dotari si confrunta cu solicitarile de deschidere de credite venite din partea: Unitatilor de invatamant; Directia de Asistenta Sociala, Spitalul Clinic Municipal, Centrul de Administrare Crese si intocmeste si transmite catre Directia economica documentele necesare efectuarii platilor

4. Intocmirea documentatiilor necesare efectuarii receptiilor la terminarea lucrarilor si finale pentru obiectivele repartizate

a) Primeste din partea executantului notificarea finalizarii lucrarilor

b) Verifica finalizarea lucrarilor impreuna cu dirigintii de santier/consultantii si reprezentantii executantilor

c) Intocmeste documentele necesare achitarii cotei la ISC

d) Intocmeste referatul pentru desemnarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si a invitatiilor

e) Transmite invitatiile catre membri comisiei, executant, proiectant, diriginte de santier, etc.

f) Organizeaza receptia la terminarea lucrarilor

g) Preia si verifica cartea constructiei si o preda administratorului/utilizatorului obiectivului

h) Intocmeste procesul verbal la terminarea lucrarilor

i) Transmite catre Directia economica procesul verbal la terminarea lucrarilor pentru inregistrarea obiectivului in contabilitate

j) Obtine de la Directia urbanism Certificatul de atestare a edificarii constructiei

k) Transmite catre Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii documentele necesare inregistrarii in domeniul public a investitiei/ dupa caz

5. Perioada de garantie pentru obiectivele repartizate

a) Urmareste obiectivele de investitii in perioada de garantie

b) Verifica comportarea obiectivelor in perioada de garantie/ Comunica executantului neconformitatile constatate/ Urmareste efectuarea remedierilor

c) Intocmeste referatul pentru desemnarea comisiei de receptie finala si a invitatiilor

d) Transmite invitatiile catre membri comisiei, executant, proiectant, diriginte de santier, etc.

e) Organizeaza receptia finala

f) Intocmeste procesul verbal de receptie finala

6.Colaboreaza cu societatile comerciale de proiectare si de executie in vederea rezolvarii tuturor problemelor ivite in derularea obiectivelor repartizate

7.Verifica/intocmeste raspunsuri la solicitarile persoanelor fizice si juridice care formuleaza diverse solicitari legate de specificul Serviciului investitii.

8. Intocmeste referate, rapoarte de specialitate si proiecte de hotarari pentru obiectivele de investitii repartizate si dupa caz la solicitarea sefilor ierarhici

9.Daca este cazul, preia atributiile inspectorilor indisponibili pentru moment

10.Indeplineste si alte sarcini primite de la sefii ierarhici in limitele prevazute de lege

11.Se va preocupa de studierea si insusirea legislatiei (legata de domeniul de activitate)

12.Raspunde de indeplinirea cu promptitudine si corectitudine a atributiilor de serviciu

13 – gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Anunț

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Rezult proba scrisa