Rezultate afișate în 17 iulie 2019
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante.

1. Denumirea posturilor vacante şi a compartimentului de muncă:
– referent, treaptă profesională IA – 1 post;
la Serviciul Pază, Direcţia Ordine publică şi trafic rutier, Direcţia Generală Poliţia locală

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Nivelul studiilor:
– pentru referent, treaptă profesională IA: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în specialitatea studiilor:
– pentru referent, treaptă profesională IA: minimum 3 ani;
Cunoştinţe minime de operare pe calculator: – nivel începător (atestat cu document)
Cerinţe specifice: atestat profesional valabil – agent pază şi ordine (se va prezenta documentul în original şi copie)

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/23.04.2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 (**republicată**)(*actualizată*), a poliţiei locale;
4. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
5. Hotărârea nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale.

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, pentru îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de instituţie;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate / adeverinţă angajator/alte documente, astestate valabile);
i) atestat profesional valabil – agent pază şi ordine (se va prezenta documentul în original şi copie)

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, calificări, cursuri și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).

Anunț concurs