1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 20.07.2021, pentru ocuparea, pe durată determinată a funcţiei publice de execuție, temporar vacantă: consilier, clasa I, grad profesional principal (ID – 441002) la Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 20.07.2021, ora 10, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;

 • Perioada de depunere a dosarelor: 05. 07.2021 – 12.07.2021;

 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator: cunoștințe dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii, potrivit standardului solicitat -nivel mediu.

Bibliografie:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a III-a, precum și Titlul I și titlul II ale părții a VI-a;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ – Partea a III-a -Titlul IV-VII, precum și Titlul I și titlul II ale părții a VI-a;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Capitolul I -Principii și definiții.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări precum și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Administrație – Informații publice – Concursuri posturi vacante:

Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Atribuţiile postului

1. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 6/II. Desfăşurarea activităţilor curente ale Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală. Activităţi specifice relaţiei cu asociaţiile de proprietari (Anexă la prezenta)

2. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 7. Relaţia cu publicul (Anexă la prezenta)

3. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 8. Atestarea administratorilor (Anexă la prezenta)

4. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 9. Consilierea, verificarea finaciar-contabilă și medierea asociațiilor de proprietari (Anexă la prezenta)

5. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 10. Afişarea/dezafișare citaţiilor, comunicărilor și publicațiilor de vânzare ( Anexă la prezenta)

6. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 11. Managementul corespondenței (Anexă la prezenta)

7. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 12. Informarea, îndrumarea, sprijinirea și consilierea cetățenilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari (Anexă la prezenta)

8. Atribuţii în conformitate cu Procedura Operaţională 13. Administrare locuinţe sociale ( Anexă la prezenta)

9. Securitatea și sănătatea în muncă:

 • Titularul postului își va desfășura activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.

 • Titularul postului a luat la cunoștință și se obligă să respecte obligațiile ce-i revin pe linie de securitate și sănătate în muncă, așa cum sunt stabilite în lege.

10. Sistemul de management al calității:

 • Titularul postului își va realiza atribuțiile ce-i revin, stabilite prin fișa postului, în concordanță cu cerințele sistemului de management al calității, implementat și certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

 • Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabilă la data realizării acestora; sarcinile și atribuțiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcție de modificarea cadrului legislativ în domeniu și ori de câte ori au loc reorganizări ale activității instituției.

 • Titularul postului este obligat să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic; acesta are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale; dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală; salariatul are îndatorirea să aducă la cunoștință situațiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția.

 • Titularul postului a luat la cunoștință conținutul Regulamentului intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și conținutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât și pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care a fost întocmită prezenta fișă.

 • Titularul postului asigură identificarea și gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă, actualizând periodic Registrul de riscuri.

 • Petițiile din domeniul de activitate al titularului postului vor fi soluționate cu respectarea procedurilor aprobate conform Anexei la Dispoziția nr. 3276/2013 privind aprobarea procedurii instituționale de soluționare a petițiilor.

 • Titularul postului semnează pentru întocmit și/sau redactat documentele pe care le întocmește și/sau redactează, după care le predă superiorului ierarhic.

 • Titularul postului predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul Interviului

Rezultat final