1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează examen de promovare în grade sau trepte a personalului contractual din cadrul instituţiei.

a) probă scrisă sau probă practică*, după caz;

*Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice

Se pot prezenta la probă scrisă sau la proba practică, după caz, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise.

Fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă sau proba practică, după caz, vor fi notate cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 • Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate;

 • Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta din care promovează;

 • Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

Bibliografia propusă de către compartimentele de specialitate

pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale,

a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

municipiului Cluj-Napoca

I. Biroul Mass-media

   1. Constituția României, republicată;

   2. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Titlul III, Cap. III-V, actualizată;

   3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, actualizatăp, cu modificările și completările uletrioare.

II. Serviciul Strategii de informatizare

   1. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Titlul III, Cap. III-V, actualizată;

   2. SQL pentru incepatori Autor: Ben Forta Editura Teora, Bucuresti, 2002 22. SQL – Dialecte DB2, Oracle si Visual FoxPro Autor: Marin Fotache Editura Polirom, Iasi, 2001;

   3. Site-ul official al Apache: http://www.apache.org

   4. Site-ul official al PHP: http://www.php.net

   5. Site-ul official al MySQL: http://www.mysql.com

   6. Administrarea bazelor de date MySQL prin PHP: http://www.phpmyadmin.net.

III. Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol

   1. Ordonanța de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, actualizată;

   2. Ordinul nr. 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

   3. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, actualizată, cu modificărileși completările ulterioare;

   4. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   5. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   6. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizare4a societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală

   1. Constituția României, republicată;

   2. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizată;

   3. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

   4. Legea Contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

V. Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

1. Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizată, Partea III – Administraţia publică locală (art. 105-169), Partea VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (art. 538-562), actualizată;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată.

2. Serviciul Strategii de marketing

   1. Constituția României, republicată;

   2. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea III – Administraţia publică locală (art. 105-169), Partea VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (art. 538-562), coroborat cu dispoziţiile art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458 şi art. 506 alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual, actualizată;

   3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

   1. Constituția României, republicată;

   2. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea III – Administraţia publică locală (art. 105-169), Partea VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (art. 538-562), coroborat cu dispoziţiile art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458 şi art. 506 alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual, actualizată;

   3. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general , actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Hotărârea nr. 858/2018 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

   5. Ordinanța de guvern nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată.

VI. Direcţia de Evidență a persoanelor

1. Serviciul Stare civilă

   1. Constituția României, republicată;

   2. Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Hotărârea de Guvern nr. 64/2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, actualizată.

VII. Direcţia Economică

1. Serviciul Financiar

   1. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea III – Administraţia publică locală, Partea VII – Răspunderea administrativă, actualizată;

   2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de discriminare, actualizată;

   3. Legea Contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;

   5. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;

VIII. Direcţia Tehnică

1. Serviciul Administrare cimitire domeniul public

   1. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul III, Cap. III (art. 551 și art. 558), actualizată;

   2. Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare (art. 8, art. 21 și art. 29), actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Hotărârea nr. 300/20147 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 (art. 23, art. 39, art. 42, art. 44 și art. 48).

2. Serviciul Tehnic, reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice

   1. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Hotărârea nr. 300/20147 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 (art. 23, art. 39, art. 42, art. 44 și art. 48).

IX. Direcţia Ecologie urbană și spații verzi

1. Serviciul Spații verzi

   1. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul III, Cap. III (art. 551 și art. 558), actualizată;

   2. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (art. 5, art. 14 și art. 18), republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare (art. 68, art. 139 și art. 187).

2. Serviciul Ecologie urbană

   1. Constituția României, republicată;

   2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitaților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

   4. Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.

X. Direcţia Generală Poliţia Locală

Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier

1. Serviciul Pază

   1. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, modificările și completările ulterioare;

   2. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   3. Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a Poliţiei Locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

   4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de examen se va depune până la data de 20.11.2019, la registratura generală a instituţiei (str. Moţilor, nr. 7) şi va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen;

b) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic;

c) rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

d) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează (minim 3 ani, conform art. 31 alin. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare).

Anunț concurs

Formular de înscriere

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final