Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în data de 17.10.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post, ID:486478) vacantă la Serviciul Rețele Edilitare și transport, Direcția Tehnică.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data afișării anunțului: 18.09.2023;
  • Perioada de depunere a dosarelor: 18.09.2023 – 09.10.2023;

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 19.10.2023, ora 10, la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

 Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii de studii şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Stiințe inginerești

Inginerie civilă

Inginerie electrică, electronică și telecomunicații

Inginerie geologică, mine , petrol și gaze

Ingineria transporturilor

Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

– Cunoştinţe Operare, Calcul tabelar – MS Excel, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

Bibliografie/Tematica:

1. Constituția României, republicată;

Tematica: Titlul II, Capitolul II -Drepturile și libertățile fundamentale

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul 1- principii și definiții

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: cap.I-IV

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Tematica: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

6. Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Cap. I-IV

7. Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

8. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

9. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator – MS Word: MS- Excel

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Tematica: Microsoft Excel: Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia Introducerea, modificarea unui text/număr Introducerea, modificarea unui tabel Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere Copierea conținutului unei celule Inserare celule Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule Adunarea a două coloane.

Dosarul de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Administrație;

  c) actul de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro )

  d) diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) carnetul de muncă şi a adeverinţa eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Notă:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Actele cuprinse în dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2023, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr. 3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 596030, int. 1020, 1022, 5030, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floareaconsilier, Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Administrație – Informații publice – Concursuri posturi vacante:

Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

1. Pentru lucrările de investiții, analizează solicitările de emitere și întocmește Autorizațiile de spargere cu respectarea prevederilor legale, a Autorizațiilor de construire, a avizelor și acordurilor emise, a procedurilor etc.

2. Pentru lucrările de investiții, este membru în comisiile de predare a amplasamentelor înainte de emiterea Autorizației de spargere, de predarea în vederea refacerii zonelor afectare de lucrările autorizare, de recepție a lucrărilor de refacere.

3. Operează și actualizeaza permanent bazele de date și statisticile serviciului, pentru lucrările de investiții.

4. Urmărește lucrările autorizate, modul de derulare, respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de spargere, semnalizarea rutieră, respectarea tehnologiei de lucru,încadrarea in termenele autorizate etc.

5. Monitorizează comportarea în timp a lucrărilor de investiții pentru care s-a emis Autorizație de spargere și ia măsurile care se impun de remediere în situația constatării unor degradări/vicii/defecte ale zonelor afectate de lucrări atât pe perioada de garanție cât și în termenul prevăzut de lege pentru viciile ascunse.

6. Întocmește procese verbale de constatare contravenții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru situațiile în care constată nereguli cu privire la modul de execuție a lucrărilor pentru care s-a emis Autorizația de spargere pentru lucrările de investiții.

7. Face demersurile necesare de incasare a contravalorii sancțiunilor aplicate prin procesele verbale de constatare contravenții.

8. Întocmește și actualizează permanent fișa pentru fiecare stradă în parte pentru care s-au emis Autorizații de spargere pentru lucrări de investiții la rețele edilitare subterane care va conține toate informațiile lucrării (autorizații, termene, detalii tehnice, data procese verbale recepții, etc).

9. Urmărește, monitorizează și verifică în teren toate sesizările referitoare la lucrările de investiții la rețele edilitare.

10. Întocmește săptămânal, sau de câte ori i se solicită, statistica lucrărilor autorizate și stadiul acestor lucrări.

11. La lucrările autorizate verifică modul de realizare a semnalizării rutiere în conformitate cu prevederile Ordinului 1112/2000.

12. Răspunde de actele repartizate, de rezolvarea lor în termenele stabilite și legale, de operarea în programul Infocet și de arhivare

13. Desfășoară relații cu publicul direct, telefonic sau alte forme de comunicare.

14. Informeaza operativ pe șeful de serviciu despre orice situație neprevazută aparută în desfășurarea activității

15. Propune masuri de digitalizare a activitatii serviciului

16. Tine legatura permanent cu societatile comerciale, regiile autonome, persoanele fizice si juridice pentru respectarea prevederilor Autorizatiilor de spargere emise.

17. Întocmește adrese/ răspunsuri și alte documente în ceea ce privește obligarea executanților lucrărilor de investitii, pentru respectarea prevederilor Autorizatiei de spargere emise și a altor prevederi legislative, inclusiv ale aspectelor referitoare la asigurarea curățeniei pe zona lucrărilor.

18. Urmărește respectarea termenelor impuse pentru remediere.

19. Îndeplinește și alte activități încredintate de șeful serviciului, în condițiile legii.

20. Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

Etapele principale :

1. Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

2. Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

3. Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

4. Asigurarea respectării timpului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

5. La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

6. La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs;

7. Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.