1
sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca - Sala de sticlă, str. Moților nr. 3

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs, în data de 16.01.2020, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: inspector, clasa I, grad profesional principal (1 post – id. 339902) vacantă la Serviciul Revendicări,Fond Funciar și registru agricol.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.
  • Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 16.01.2020, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;

 

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

 

  • Perioada de depunere a dosarelor: 20. 11.2019 – 09.12.2019.

3.1. Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465
Condiţii de ocupare a unei funcţii publice
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I, II, V, VI, VIII,IX);
3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) (*actualizat*) aprobată prin Legea
nr.48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**);
4. Ordonanța Guvernului nr. 28/2009 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordin nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate înextravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. II privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
9. Legea nr.231/2018 pentrumodificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şicompletările ulterioare;

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2.

        a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro;

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;

c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;

g) cazierul judiciar*;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Primăria municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro),

1. Are atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrul agricol conform legislaţiei în vigoare și a termenelor prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;

2.Eliberează adeverinţe privind calitatea de producător agricol atât în cazul personelor ce desfăşoară activităţi economice pentru care se eliberează atestat de producător cât şi în cazul producătorilor agricoli ce nu au solicitat atestat de producător; redacteaza răspunsurile la cererile adresate de producatori privind modificari de poziţii, adeverinţe solicitate in baza Registrului Agricol etc.;

3. Intocmeşte evidenţa efectivelor de animale pe circumscripţii sanitar-veterinare, precum şi opisul alfabetic;

4. Înregistrează culturile, producţia vegetală şi animală precum şi mişcarea efectivelor de animale aferente gospodăriilor de pe raza localităţii

5. Eliberează, la cerere, adeverinţe cu privire la starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale, pentru S.C. Electrica Furnizare S.A. şi răspunde la orice fel de solicitare cu privire la datele înscrise în registrul agricol

6. Ține evidenţa diverselor forme de închiriere a terenurilor (arendă, concesiune, comodat etc.) şi furnizează informaţii legate de acestea instituţiilor abilitate;

7. Inregistreaza de la gospodarii producţia vegetala si animala, cu respectarea legii;

8. Verifică şi avizeaza documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice privind acordarea de subvenţii producătorilor agricoli;

9. Intocmeşte dări de seamă statistice cu privire la evoluţia efectivelor de animale şi modul de

utilizare a terenurilor;

10. Verifică situatia juridica a terenurilor ce fac obiectul cererilor de revendicarea;

11. Asigura punerea in executare de indata a hotararilor judecatoresti, sens in care efectueaza toate demersurile care se impun in acest scop;

12. Colaborează cu colegii topografi în vederea identificării pe hărţi topografice a imobilelor din patrimoniul statului, verifica situatia juridica;

13. Instrumenteaza actele şi documentele de preluare a imobilelor in proprietatea statului;

14. Pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate in baza legilor fondului funciar;

15. Elibereaza copii dupa documentele existente in dosarele de revendicare;

16. Ţine evidenţa imobilelor revendicate in baza legilor fondului funciar;

17.Verifica in teren si in registrul agricol existenta suprafetelor de teren si efectivele de animale; la sesizarea deţinătorilor de terenuri constată daunele provocate culturilor de factori climatici şi animale;

18.Infiinteaza, organizeaza, gestioneaza si tine evidenta registrului de evidenta a atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare , pe suport hartie si in format electronic;

19.Comunica organelor fiscale, trimestrial informatii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare;

20. Indeplineşte toate sarcinile transmise de primar, viceprimari şi secretar in condiţiile legii;

21. Verifică datele şi informaţiile primite in vederea realizării lucrărilor aferente serviciului, verifică incadrarea acestora in conformitate cu legislaţia in vigoare, răspunde de circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor;

22. Planifică şi organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele şi in condiţiile prevazute de legislaţia in vigoare;

23. Primeste corespondenta repartizata de catre seful de serviciu urmand sa raspunda in termenul prevazut de lege sau solicitat de catre instanta;

24. Acorda informaţii publicului ce intră in competenţa de rezolvare a serviciului, ia măsuri

de soluţionare a problemelor ridicate de cetateni;

25. Elibereaza copii dupa documentele existente in registrele agricole, precum și documente doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor, păsărilor, familiilor de albine etc.

26. Corespondeaza cu petenţii ;

27. Intocmeşte informari, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la sesizări şi alte cereri ale cetaţenilor sau persoanelor juridice;

28. Are obligatia de a mentiona zilnic in registrul de deplasari in teren ora, locul deplasarii (detaliat pentru a putea fi contactat sau verificat) ora revenirii, modul de realizare a activitatii respective;

29. Alte sarcini transmise de catre şefii ierarhici superiori in conditiile legii.

30. Raspunde disciplinar, material, civil si penal, cand este cazul, pentru documentele si situatiile intocmite, atat in fata sefilor directi cat si a oricarui organ abilitat;

31. Are obligatia autoinstruirii, in domeniul legislatiei care reglementeaza activitatea serviciului (legi, HG-uri, HCL-uri, ROF) si orice acte cu caracter normativ emise in cadrul institutiei;

32. Are obligația înscrierii datelor în registrul agricol atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul agricol național (RAN);

Anunț concurs