Rezultate afișate în 18 martie 2019 12:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie:

– inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post)

la Direcția Tehnică, Serviciul Siguranța Circulației

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu
 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 12. 03. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Perioada de depunere a dosarelor: 08.02.2019 – 27.02.2019.
 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri, domeniul de licență: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor și a traficului și ingineria sistemelor de circulație rutieră (inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent -Serviciul Siguranța circulației);
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: construcții civile, industriale și agricole / căi ferate, drumuri și poduri (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior – Serviciul Administrare căi publice);
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent );
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior);
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

1. Constituția României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul I- Dispoziții generale; Capitolul II, Secțiunea a 2-a – Funcționarea consiliului local; Capitolul III – Primarul și viceprimarul; Capitolul IV – Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului, Capitolul IX – Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora);

5. Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2003 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

        a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;

c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;

g) cazierul judiciar*;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 • analizeaza nodurile de trafic, deceleaza locurile şi momentele in care pot apare situatii cu potential pericol de risc pentru circulatia rutiera;
 • mentine o legatura permanenta cu Politia Rutiera pentru reglementarea circulatiei pe raza municipiului
 • initiaza, implementeaza si perfectioneaza sistemul de gestionare a traficului pe raza municipiului
 • propune variantele de ocolire si planuri de semnalizare pentru situatiile de restrictie a circulatiei auto si pietonale;
 • intocmeste materialele necesare licitatiilor
 • analizeaza si face propuneri pentri piste dedicate, benzi biciclete si benzi dedicate transportului in comun
 • pregateste si transmite comunicate de presa privind aparitia unor noi reglementari de circulatie
 • analizeaza solicitarile persoanelor fizice si juridice privind siguranta circulatiei, redacteaza raspunsurile si propune masurile ce se impun;
 • participă la întocmirea materialului pentru Comisia municipală de sistematizare a circulaţiei şi îl distribuie membrilor comisiei, convoacă comisia, pregăteşte sala.
 • Stabileste necesarul si tipul de marcaje rutiere orizontale, indicatoare, placute stradale si numere postale, ia masuri de confectionare si montare a acestora
 • intocmeste si actualizeaza baza de date privind evidenta marcajelor rutiere, a comportarii in perioada de garantie, a termenelor de garantie
 • verifica si semneaza situatiile de lucrari in domeniul semnalizarii rutiere
 • coordoneaza activitatea firmelor, regiilor, societatilor pe domeniul semnalizarii rutiere orizontale si verticale
 • participa la predarea amplasamentelor si receptia lucrarilor din domeniul semnalizarii rutiere
 • coordoneaza activitatea de aplicare marcaje rutiere, intocmeste planurile de marcaje, necesarul de lucrari de marcaj, avizarea planurilor de catre politia rutiera
 • urmăreşte derularea contractelor cantitativ si calitativ, emite si urmareste comenzi in domeniul de activitate
 • indeplineste si alte misiuni incredintate de seful serviciului
 • raspunde de actele repartizate, de rezolvarea lor in termenul legal, de circuitul lor pe programul de urmarire a documentelor inclusiv de arhivare
 • coordoneaza activitatea firmelor pe linia semnalizarii
 • participa la predarea amplasamentelor si la receptia lucrarilor de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera

Anunț concurs