sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, www.primariaclujnapoca.ro; e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, conform prevederilor art. VII, alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 115/2023 și a art. VII, alin. 7/XI/XII din O.U.G. nr.121/2023, în data de 23.04.2024, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID: 340107) vacantă la Serviciul Situații de urgență, Direcția de Administrare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

  • Verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, pe baza documentelor conţinute de dosarele de concurs. (rezultatul eligibilității candidaților se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
  • Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;
  • Proba interviului – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Data afișării anunțului: 21.03.2024;

  • Perioada de depunere a dosarelor: 21.03.202409.04. 2024;

  • Data, ora şi locul desfășurării probei scrise: 23.04.2024, ora 11 la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

  • Data și ora susținerii interviului se va afișa pe www.primariaclujnapoca.ro odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Ştiinţe sociale

Științe juridiceDrept

Ştiinţe sociale

Ştiinţe administrative

Ştiinţe administrative

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

1. Constituţia României, republicată,

Tematica: integral

2. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Tematica: integral.

Bibliografie/Tematică de specialitate:

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările si completările ulterioare;

Tematica: integral

6. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

7. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;

Tematica: integral

8. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

Tematica: integral

9. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator – MS Word

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro (documentele vor fi transmise într-un singur fisier, format .pdf.).

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare prin raportare la art. VII din O.U.G. nr. 121/2023; (se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispoziţiilor art. VII alin. (15) din O.U.G. nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro (documentele vor fi transmise într-un singur fisier, format .pdf.). Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Fiecărui dosar de concurs i se atribuie un număr de înregistrare de la registratura autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor concursului de recrutare.

Precizări privind transmiterea în format electronic a documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior vor fi scanate în format .pdf, împreună cu celelalte documente din dosarul de recrutare, într-un singur document și nu în mai multe documente distincte și transmise în format electronic, ca atașament pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect, integral și să fie lizibile);

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (exemplu: Ionescu Ion – Dosar de recrutare concurs ………..).

– în situațiile în care volumul documentului .pdf, care reunește toate documentele aferente dosarului de recrutare, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic (5 MB), candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;

– candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele solicitate în anunț trebuie scanate și depuse față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de anexele aferente.

Atenție! Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

Notă:

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

  - Actele cuprinse în dosar, se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr. 9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99. (pentru candidații care se prezintă fizic la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca)

   - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2023, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, unde acestea sunt afişate, pe pagina electronică a Primăriei municipiului Cluj- Napoca, precum şi la Serviciul Resurse Umane, Calea Moților nr. 3, etajul 2, camera 99, telefon: 0264 596030, int. 1020, 1022, 5030. Persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier, secretarul comisiei de concurs, e mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro).

Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului conform legii.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Atribuţiile postului

1. asigură cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare din domeniul situațiilor de urgență la nivelul municipiului Cluj Napoca;

2. monitorizează apariția actelor normative cu impact asupra activității serviciului în domeniul situațiilor de urgență;

3. informează șeful ierarhic superior cu privire la aplicabilitatea noilor acte normative în domeniul de activitate a serviciului;

  • participă la organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciului pentru situaţii de urgenţă prin aplicarea cadrului legal aplicabil;

5. întocmeşte documentele de înştiinţare a autorităţilor publice locale cu competenţe în domeniu despre stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;

6.asigură activitatea de permanență a situatiilor de urgenta in cadrul Serviciului Situații de Urgență;

7. – urmărește actualizarea legislației prin punerea în practică a măsurilor de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă;

8. – verifică cadrul legal necesar asigurării condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă și informează șeful iererhic superior în vederea luării măsurilor legale care se impun ;

9. Colaborează și întocmește proiecte de hotărâri în vederea acordării vizei de legalitate;

10. răspunde de realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în termen a documentelor repartizate, cu păstrarea secretului de serviciu, a confidențialității informațiilor sau a documentelor de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

11.Participă la activitatea comisiilor înființate prin dispoziții ale primarului municipiului Cluj Napoca și din care a fost propus să facă parte de șeful de serviciu;

12. – verifică modul de organizare şi măsurile întreprinse pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la locurile de muncă la agenţii economici şi instituţiile din subordinea consiliului local;

13. asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului de muncă;

14. elaborează proceduri pentru pentru activitățile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCIM la nivelul compartimentului din care face parte;

15. – participă la activităţile de înlăturare şi limitare a urmărilor situaţiilor de urgenţă ;

– aduce la cunoştinţa factorilor responsabili în managementul situaţiilor de urgenţe despre existenţa, dimensiunea şi consecinţele potenţiale unui nou factor de risc identificat;

16. – participă la soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific, împreună ( în colaborare) cu specialişti ai I.S.U.J. Cluj şi cu personal din celelalte compartimente ale Primăriei;

17. – desfăşoară activităţi de informare a populaţiei privind tipurile potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi gospodării şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;

18. – întocmeşte note de activitate în care să se menţioneze locurile unde şi-a desfăşurat activitatea, aspectele constatate, măsurile luate şi le aduce la cunoştiinţă şefului de serviciul şi directorul Directiei de Administrare;

19. – alte atribuţii cu caracter legal stabilite de şeful de serviciu, directorul Directiei de Administrare ,viceprimari și primar.