1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030, int.1020, 0264-430240, site: http:www.primariaclujnapoca.ro, email:resurseumane@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de promovare, în data de 20.06.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu (ID:339861) vacantă la Serviciul Situații de Urgență, Direcţia de Administrare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

– Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data afișării anunțului: 18.05.2023;

  • Perioada de depunere a dosarelor: 18.05.2023 – 06.06.2023;

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 20.06.2023, ora 11, sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca.

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

Condiţii specifice de ocupare a unei funcţii publice de conducere:

  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii

  a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

  b) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  c) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;

  d) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Cod Administrativ (cazier administrativ).

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Ştiinţe sociale

Științe juridiceDrept

Ştiinţe sociale

Ştiinţe administrative

Ştiinţe administrative

Științe politice

Științe politice

Relații internaționale

şi studii europene

 Studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– să fie numiți într-o funcție publică de clasa I;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani

Cunoştinţe de operare pe calculator: Procesare de text-MS Word, – cunoștințele vor fi testate în cadrul probei de interviu.

Bibliografia/Tematica:

1.Constituția României, republicată;

Tematică: Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale, Capitolul III – Îndatoririle fundamentale

2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare

Tematică: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul 1- principii și definiții

4.Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Tematică: Titlul I și II ale Părții a VI-a

5. Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

6. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Tematica: integral

7. Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, Emitent: Ministerul Afacerilor Interne

Tematica: integral

8. Ordinul nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, Emitent: Ministerului Administrației și Internelor

Tematica: integral

9. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator – MS Word

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor

Dosarul de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj–Napoca, intrarea Calea Moților nr. 3 , et.II, camera 99 (Serviciul Resurse umane) şi va conţine:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni (Calea Moților nr.7), în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro , la sectiunea Administrație; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Tematica: integral

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; (numai pentru funcții publice de conducere);

 f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazier administrativ;

  i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  Notă:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj–Napoca, Calea Moților nr. 3, et.II, camera 99, telefon: 0264 59.60.30, int. 1020, int. 5030 e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca (www.primariaclujnapoca.ro).

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj–Napoca – Calea Moților nr. 7 (Centrul de Informare pentru cetățeni).

Atribuţiile postului

1.Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul municipiului;

2.Intocmirea planurilor de analizã şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţã sau în domeniul de activitate;

3.Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilã;

4.Planificarea şi organizarea activitãţilor de pregãtire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilã;

5.Organizarea cooperãrii şi a colaborãrii privind protecţia civilã;

6.Organizarea evacuãrii în caz de urgenţã civilã;

7.Informarea şi pregãtirea preventivã a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusã, mãsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţã;

8.Organizarea şi asigurarea stãrii de operativitate şi a capacitãţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţã şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;

9.Inştiinţarea autoritãţilor publice şi alarmarea populaţiei Municipiului Cluj-Napoca, în situaţii de protecţie civilã;

10.Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;

11.Asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei din Municipiul Cluj-Napoca, în situaţii de protecţie civilã;

12.Organizarea, executarea și coordonarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilã;

13.Constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnicomateriale specifice;

14.Menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de alarmare a populaţiei din Municipiul Cluj-Napoca, conform Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile;

15.Menţinerea în stare de operativitate a adăposturilor publice de protecţie civilă din municipiu, conformprevederilor Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile;

16.Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă, la nivelul municipiului Cluj-Napoca;163

17.Identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale, prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;

18.Informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;

19.Conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoaneinteresate sau implicate;

20.Informarea populaţiei privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;

21.Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca;

22.Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă;

23.Informarea şi pregătirea prevenitivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurilede autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;

24.Inştiinţarea autorităţilor publice şi locale privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă, precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora;

25.Identificarea măsurilor pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi artistice, precum şi a mediului împotriva efectelor situaţiilor deurgenţă;

26.Participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;

27.Administrează, gestionează și utilizează mijloacele tehnice de primă intervenție aflate în dotarea serviciului.

28.Face evaluarea activității anuale a personalului din subordine

29.stabilește și/sau face propuneri privind sancționarea actelor de indisciplină sau comportamentului necorespunzător ale angajaților din subordine.