Rezultate afișate în 8 martie 2019
3

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie.

– inspector de specialitate, grad profesional I A- 3 posturi;
la Serviciul Strategii de marketing, Direcţia Evenimente publice şi informare cetăţeni, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  •  interviu

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Nivelul studiilor: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii/specializări:
– domeniul Științe administrative, specializarea Administrație publică sau Leadership în sectorul public sau
– domeniul Marketing, specializarea Marketing sau
– domeniul Științe ale comunicării, specializarea Comunicare și relații publice sau Publicitate sau Jurnalism sau Științe ale informării și documentării sau
– domeniul Relații internaționale și studii europene, specializarea Relații internaționale și studii europene.
Vechime în specialitatea studiilor:
– minim 3 luni
Cunoştinţe minime de operare pe calculator: nivel mediu (atestat cu document).

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea nr. 215/23.04.2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public;
5. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică;
6. Philip Kotler, Nancy Lee (2008), Marketing în sectorul public, editura Meteor Press – (Disponibilă la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, la „Universitatea Babeș-Bolyai” – biblioteca Facultății de Studii Europene și biblioteca Facultății de Științe Politice; disponibilă pentru consultat în sală la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” și la Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. (UBB). De asemenea, cartea poate fi achiziționată online sau în anumite librării).

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Papp Gabriela- consilier Serviciul Resurse umane, tel: 0264 596 030 int.1020 – camera 99, etajul 2).

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate / adeverinţă angajator/alte documente, atestate valabile);
* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.