sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030) organizează concurs de recrutare în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023 – alin.(2) lit. b) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în data de 12.09.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent (1 post, ID: 550758) vacantă la Serviciul Transformare digitală si inovare, Direcția Strategii de informatizare, transformare digitală si inovare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

  • Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
  • Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;
  • Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
  • Data afișării anunțului: 19.07.2023;
  • Perioada de depunere a dosarelor: 19.07.2023 –07.08.2023;

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 12.09.2023, ora 10, la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

4. Condiţii de studii şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

4.1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de științăDomeniul de licență
Matematică și științe ale naturiiInformatică

Informatică

Ştiinţe inginereştiInginerie electrică, electronică şi telecomunicaţiiInginerie electrică
Ştiinţe inginereştiInginerie electrică, electronică şi telecomunicaţiiInginerie energetică
Ştiinţe inginereştiInginerie electrică, electronică şi telecomunicaţiiInginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Ştiinţe inginereştiIngineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatieiCalculatoare și tehnologia informației
Ştiinţe inginereştiIngineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatieiIngineria sistemelor

Ştiinţe sociale

Ştiinţe juridiceDrept

Ştiinţe sociale

Ştiinţe politiceRelaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe sociale

Științe economiceManagement

Ştiinţe sociale

Științe economiceCibernetică, statistică și informatică economică

Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informației, nivel, avansat, se dovedește în cadrul probei scrise și interviu

Operare, Procesare de text – MS Word, nivel avansat, se dovedește în cadrul probei scrise și interviu

– Operare, Calcul tabelar – MS Excel, nivel avansat, se dovedește în cadrul probei scrise și interviu

– Operare, Informație și comunicare internet, nivel avansat, se dovedește în cadrul probei scrise și interviu

– Operare, Utilizarea computerului și organizarea fișierelor – MS Windows, se dovedește în cadrul probei scrise și interviu

– Operare, Prezentări MS Power Point,nivel avansat, se dovedește în cadrul probei scrise și interviu

Constituția României, republicată;

Tematica: Titlul II, Cap. I, II, III – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Titlul III, Cap.V, Secțiunea a II-a – administrația publică locală

2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Tematica: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul 1- principii și definiții

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, document disponibil la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri= celex%3A32016R0679

Tematica:Art. 4 – Art. 9.

6.Ordonanța de Urgență nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, document disponibil la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224709.

Tematica: integral

7.Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, document disponibil la adresa https://digitalcluj.fspac.online/.

Tematica: integral

8. Conturarea viitorului digital al Europei, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 19.2.2020, COM(2020) 67 final, document disponibil la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0067&from=ro.

Tematică: integral.

9. https://primariaclujnapoca.ro/cetateni/centrul-de-inovare-si-imaginatie-civica/.

Tematică: integral.

10. https://eurocities.eu/latest/the-100-climate-neutral-and-smart-cities-by-2030/.

Tematică: integral.

11. Cunoştinţele de operare pe calculator sunt cele cuprinse în programa analitică de verificare a cunoștinţelor în domeniul IT de pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici:

https://www.anfp.gov.ro/R/Doc/TestareITNivelAvansat.pdf

Tematică: integral.

Dosarul de concurs se verifică la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99

       a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro , la secțiunea Administrație;

  c) actul de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro )

  d) diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) carnetul de muncă şi a adeverinţa eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Notă:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Actele cuprinse în dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2013, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

1. Respectă legalitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

2. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce îi revin conform legii, regulamentului, programelor aprobate sau dispuse de primar și de raportarea asupra modului de realizare a acestora.

3. Întocmește, cu aprobarea superiorului ierarhic, proiecte de hotărâre de consiliu în sfera de activitate a Serviciului. Asigură suport pentru elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora.

4. Contribuie la ducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca încredințate Serviciului Transformare digitală și inovare.

5. Participă la diverse evenimente, conferințe sau workshopuri pe teme precum inovarea, transformarea digitală, guvernanţa participativă, transparența decizională etc., relevante pentru misiunea si scopul compartimentului de muncă.

6. Contribuie la realizarea de materiale (comunicări/informări) pentru mediul virtual în scopul promovării activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a promovării proiectelor, acțiunilor, evenimentelor din sfera inovării și transformării digitale, susținute sau derulate de municipalitate;

7. Asigură sprijinul necesar procesului de implementare eficientă și transparentă a fondurilor europene (sau a altor tipuri de finanţări internaționale) atrase de către municipalitate, în colaborare cu toate departamentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

8. Documentează și redactează răspunsuri la solicitările, respectiv cererile transmise de cetățeni, în limita competențelor și atribuțiilor Serviciului transformare digitală și inovare şi respectiv Direcţiei Strategii de informatizare, transformare digitală și inovare.

9. Verifică și răspunde corespondenței destinate Serviciului transformare digitală și inovare şi respectiv Direcţiei Strategii de informatizare, transformare digitală și inovare.

10. Întocmește notele interne, referatele și alte tipuri de documente și colaborează cu toate departamentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării bunei desfășurări a activității Serviciului transformare digitală și inovare şi respectiv Direcţiei Strategii de informatizare, transformare digitală și inovare.

11. Implementează proiectele din domeniul care intră în responsabilitatea Serviciului, contribuind totodată la dezvoltarea și promovarea acestora.

12. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor propuse în documentele întocmite.

13. Cunoaște și studiază programe de finanțare în domeniul inovării și transformării digitale, în vederea elaborării de aplicații de finanțare.

14. Colaborează cu celelalte departamente din Primărie în vederea implementării proiectelor derulate de municipalitate în sfera inovării, transformării digitale și a domeniilor relevante pentru specificul Serviciului.

15. Asigură interfața între departamentele funcționale din Primărie și departamentul de implementare a proiectelor de dezvoltare a sistemelor informatice – Direcția Strategii de Informatizare, Transformare digitală şi inovare.

16. Analizează cerințele departamentelor din Primărie și oferă consultanță pentru transpunerea în cerințe de sistem. Analizează cerințele utilizatorilor, organizează și participă la interviuri și întâlniri de lucru pentru a determina cerințele funcționale și non-funcționale.

17. Analizează procesele IT din punct de vedere procedural și propune soluții de optimizarea a acestora.

18. Face recomandări privind îmbunătățirea proceselor curente.

19. Participă la identificarea, împreună cu restul personalul serviciului şi cu alte direcţii implicate, a problemelor economico-sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanţare nerambursabilă şi corelarea acestora cu Strategia de transformare digitală și inovare.

20. Participă la iniţierea, coordonarea şi/sau implementarea unor proiecte în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii sistemelor informatice, în condiţiile legii, inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea rezultatelor obţinute.

21. Participă la iniţierea, coordonarea şi/sau implementarea unor proiecte care se subsumeazӑ obiectivului municipiului de participare la misiunea UE pentru orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2030, inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea rezultatelor obţinute.

22. Asigură colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante în vederea derulării unor proiecte legate de transformarea digitală şi a unor proiecte de inovare.

23. Asigură colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante pentru evaluarea nevoilor de digitalizare și conceperea sau proiectarea unor soluții funcționale pentru serviciile publice, creând astfel bazele eficientizării și debirocratizării activității, crescând totodată deschiderea și transparența serviciilor publice.

24. Asigură colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante pentru a sprijini digitalizarea serviciilor publice de educație şi pentru a crește capacitatea de reziliență a serviciului public în perioade de criză.

25. Participă la dezvoltarea unor proiecte de transformare digitală şi a unor proiecte de inovare în Municipiul Cluj-Napoca, într-un cadru de dialog şi participare, într-un cadru de co-creare a serviciilor publice digitale, asigurând transparenţa şi flexibilitatea.

26. Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor cu caracter personal, conform PS22 – Prelucrarea datelor cu caracter personal.

27. Desfăşoară munca la domiciliu respectând atribuţiilor aferente postului, în conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-38 Munca la domiciliu.

28. Salariatul îşi va realiza atribuţiile ce îi revin prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat conform legii, existent în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.