sediul Direcției Generale Poliția locală Cluj, str. Iuliu Maniu nr. 16, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca – sediul Calea Moţilor nr. 3, tel: 0264-596030 (int. 1020, 1022), organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacantă, inspector de specialitate, grad profesional IA- 1 post temporar vacant la Serviciul Strategii de informatizare, Direcția Strategii de informatizare, Transformare digitală și inovare

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • probă interviu

Concursul se desfășoară în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Vechime în specialitatea studiilor: 3 ani

Cunoştinţe de operare pe calculator: procesare texte și calcul tabelar, nivel mediu, cunoștințe care vor fi dovedite la proba interviu

Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are capacitate de muncă și capacitate deplină de exercițiu;

  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

  h) nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019: trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, de folosire a unui minor în scop de cerşetorie,de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, de folosire a prostituţiei infantile, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale, hărţuire sexuală, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, ultraj contra bunelor moravuri sau incest;

i) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Bibliografia / tematica de concurs:

1. Constituţia României, republicată

Tematica; integral;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare:

Tematica: Partea III Administrația publică locală, Titlul V – Autoritățile administrației publice locale, de la art.105 la art.169, Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică locală și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, de la art.538 la art.562.

3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, document disponibil la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri= celex%3A32016R0679

Tematica: Art. 4 – Art. 9.

4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public / Capitolul II, art. 3 – art. 20 și Sancțiuni / Capitolul III, art. 21, 22

5. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Tematica: Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public / Capitolul II, Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public/ Capitolul III, Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică direct / Capitolul IV, Funcţionarea structurilor responsabile de relaţia cu presa / Capitolul V, Sancțiuni / Capitolul VI

6. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Petițiile. Organizarea şi desfăşurare a activităţii de primire și de soluționare /art. 2 – art. 5, Compartimentul pentru relații cu publicul / art. 6 și art. 6^1, Petiții anonime. Termene de răspuns / art. 7 – art.9, Semnarea răspunsului la petiții / art. 13, Abateri disciplinare și sancțiuni / art. 15

7. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator, procesare texte și calcul tabelar:

Tematica: Procesare texte: Utilizarea aplicaţiei, Crearea unui document, Formatarea, Obiecte, Îmbinare corespondenţă (Mail Merge), Pregătirea imprimării unui document

Calcul tabelar: Utilizarea aplicaţiei, Celulele, Lucrul cu foi de calcul, Formule şi funcţii, Formatarea, Grafice, Pregătirea rezultatelor

8. Ordonanța de Urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, document disponibil la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224709.

Tematica: integral

9. Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, document disponibil la adresa https://digitalcluj.fspac.online/.

Tematica: integral

Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

 f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

 g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

 h) certificatul de integritate comportamentală;

i) curriculum vitae, model comun european.

 (2) Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.primariaclujnapoca.ro , împreună cu anunțul de concurs.

 (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

 (5) Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

(6) Certificatul de cazier judiciar, respectiv Certificatul de integritate comportamentală pot fi solicitate și obținute de către candidați online, accesând pagina www.caziere.ro .

 (7) Dosarele de concurs se verifică la Serviciul Resurse umane (camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3) și se depun la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

 (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse umane cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Documentele prevăzute la literele a), f)-i), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

  (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă (registratura@primariaclujnapoca.ro ).

  (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

  (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Candidații declarați respinși vor depune, prin registratura instituției, personal sau la adresa de email registratura@primariaclujnapoca.ro o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la Serviciul Resurse umane, camera 99, etajul 2, Calea Moților nr. 3.

1. Ofera asistenta de specialitate pentru compartimentele din primarie;

2. Asigura buna functionare a sistemului informatic al Primariei, precum si a legaturii acestuia cu alte sisteme informatice;

3. Instaleaza si mentine în buna functionare sistemele de operare pe calculatoarele aflate în dotarea compartimentelor Primariei;

4. Instaleaza si întretine aplicatii de uz general;

5. Supravegheaza si întretine reteaua de calculatoare;

6. Realizeaza retele de calculatoare si migrarea echipamentelor în cadrul institutiei;

7. Supravegheaza si întretine software pe echipamentele de calcul din Primarie;

8. Acorda asistenta la întocmirea si derularea contractelor de service, retea, achizitii calculatoare si periferice;

9. Initiaza si elaboreaza proiecte de informatizare pe diferite sectoare de activitate ale institutiei în functie de specificul si complexitatea activitatii domeniului în care urmeaza a fi implementate;

10. Executa aplicatii pentru uzul specific al compartimentelor Primariei;

11. Desfășoară activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

12. Desfășoară activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

13. Desfășoară activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

14. Desfășoară activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

15. Desfășoară activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor

16. Desfășoară activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

17. Desfășoară activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale

18. Desfășoară activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

19. Desfășoară activităţi de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

20. Desfășoară activităţi de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

21. Desfășoară activităţi de analiză şi evaluare a cerinţelor pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare şi întreţinere a soluţiilor software pentru satisfacerea acestor cerinţe

22. Asigura îndrumarea de specialitate a departamentelor care folosesc programe agreate de Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casa de Asigurari de Sanatate, etc.;

23. Executa analize de sistem împreuna cu specialisti din alte compartimente si, eventual (pentru proiecte complexe), cu specialisti din alte colective de informatica;

24. Executa si implementeaza programele specifice, colaborând cu alte colective de informatica, acolo unde este cazul (pentru proiecte complexe care depasesc resursele Serviciului Strategii de Informatizare);

25. Asigura asistenta, îndrumare tehnica si scolarizare a personalului din Primarie care are în dotare tehnica de calcul, în ceea ce priveste utilizarea retelei, a calculatoarelor si imprimantelor, a aplicatiilor software;

26. Participa la testarea, achizitionarea, întretinerea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

27. Participa la receptia calitativa a elementelor de tehnica de calcul achizitionate pentru toate serviciile primariei;

28. Realizarea de activitãţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice ;

29. Asigurarea suportului informatic (hardware si software) pentru punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative ;

30. Asigurarea suportului informatic (hardware si software) pentru elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementãri specifice autoritãţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizãrii acestora ;

31. Elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competentei autoritãţii sau instituţiei publice;

32. Asigurarea suportului informatic (hardware si software) pentru consilierea, controlul şi auditul public intern;

33. Asigurarea suportului informatic (hardware si software) pentru gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;

34. Asigurarea suportului informatic (hardware si software) pentru colectarea creanţelor bugetare;

35. Asigurarea suportului informatic (hardware si software) pentru reprezentarea intereselor autoritãţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţara şi strãinãtate, în limita competentelor stabilite de conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autoritãţii sau instituţiei publice în care îşi desfãşoarã activitatea.

36. Desfăşoară munca la domiciliu respectând atribuţiilor aferente postului, în conformitate cu prevederile procedurilor de sistem;