3

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 06.02.2018, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent (3 posturi) vacante la Serviciul Urbanism, Direcţia Generală de Urbanism – Direcția Urbanism.

 

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 06. 02. 2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);

Perioada de depunere a dosarelor: 05. 01.2018 – 25. 01.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
  • arhitectură, urbanism, constructii civile si industriale;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an ;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1.Studiază și aplică prevederile :

 • Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată și completată;
 • Ordinul Ministerului dezvoltării regionale şi locuinţe nr. 839/2009 şi nr. 1867/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată și completată;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 • Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G., P.U.Z, P.U.D. aprobate conform legii;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 • O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului;
 • toate H.G., O.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului, de urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.

2.Studiază și aplică :

 • Regulamentul general de urbanism aprobat cu H.G.nr.525/1996 (republicat în M.O.nr.856/27.11.2002);
 • Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) aprobate cu H.C.L. nr. 493/22.12.2014;
 • regulamentele locale de urbanism aferente documentaţiilor de urbanism (P.U.Z.) aprobate conform legii;

3.Respectă procedura de eliberare a certificatelor de urbanism stabilită de conducerea direcţiei şi aprobată de Primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • Elaborează certificate de urbanism în aplicația “Infocet”:
 • Certificatul de urbanism se emite în maxim 30 de zile de la data înregistrării!
 • primeşte actele repartizate de către şeful de serviciu/repartizarea aleatorie, prin intermediul secretarei direcţiei, pe bază de borderou/semnătură;
 • studiază documentaţiile repartizate, întocmeşte adrese de completare în termen de 5 zile, de la data înregistrării, (dacă este cazul) şi elaborează certificate de urbanism, întocmeşte note interne către celelalte compartimente ale primăriei în vederea obţinerii de date, ori pentru transmiterea unor informaţii; răspunde la instanţele de judecată, răspunde la adrese, elaborează certificate de nomenclatură stradală, adeverinţe referitoare la adresele administrative ale imobilelor sau la amplasarea imobilelor în intra sau extravilanul municipiului Cluj-Napoca, adeverințe pentru situri arheologice sau adeverințe pentru schimbarea destinației cf. Legea 50/91 actualizată, art.11, lit. n); efectuează deplasări pe teren pentru verificarea situaţiei de la faţa locului, în vederea rezolvării cererilor cu profesionalism;
 • Verifică, analizează, întocmeşte şi promovează spre aprobare, acte administrative, doar d.p.d.v. tehnic, fără a avea atribuţii în stabilirea situaţiei juridice (neavând pregătirea juridică profesională adecvată);
 • la elaborarea actelor colaborează cu Compartimentul Strategie Urbană şi proiectare GIS pentru încadrarea corectă a imobilului în documentaţiile de urbanism (PUZ/PUD) aprobate conform legii;
 • pentru certificatul de urbanism, inspectorul completează fişa de identificare internă, 431, cu datele necesare şi o anexează la cerere; colegul topograf îi va transmite acestuia, pe bază de semnătură, extrasul din P.U.G. cu încadrarea imobilului în acesta; extrasul din
  P.U.Z./P.U.D., dacă este cazul, cu încadrarea imobilului în acesta îl va prelua din directorul comun 43, inspectorul va asigura anexarea acestor anexe dar și H.C.L.+ aviz C.T.A.T.U., pe coperta dosarului când acesta este trimis spre aprobare;
 • este responsabil de redactarea actelor în aplicaţia Infocet, completând toate câmpurile, operarea şi a prelungirii termenului de valabilitatea Certificatului de urbanism, respectiv a Certificatelor de nomenclatură stradală, ataşarea fişierelor redactate în word;
 • în cazul documentaţiilor depuse pentru continuare lucrări cu / fără modificare de soluţie, verifică existenţa unor litigii pe rol la Serviciul Juridic şi Control Urbanism (prin semnarea cererilor de către inspectorii desemnaţi), ataşând apoi eventualele sentinţe;
 • după semnarea certificatelor de urbanism de către şefii ierarhici superior, înregistrează actele ieşite de la semnat, atribuindu-le număr în aplicaţia “Infocet”, constituindu-se astfel registrul de evidenţă aferentă şi ştampilează piesele desenate din ambele exemplare de documentaţie tehnică; un exemplar din certificatul de urbanism însoțit de exemplarul 2 la care anexează planșa cu încadrarea în P.U.G. și planșa cu servituți de utilitate publică dacă se impune, se va transmite solicitantului prin intermediul C.I.C.;
 • predă actele Centrului de Informare Cetățeni (C.I.C.), pe bază de borderou, spre ridicare de către beneficiari;

4. Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate, de rezolvarea lor în termenul prevăzut de lege şi de dispoziţiile Primarului municipiului Cluj-Napoca;

5. Respectă disciplina la locul de muncă și programul de lucru, conform Regulamentului intern al instituţiei;

6. Raportează şefului de serviciu stadiul lucrărilor, săptămânal sau în cazurile urgente zilnic, în vederea finalizării sarcinilor de serviciu primite;

7. Finalizează toate problemele în curs de executare, nefinalizate, în cazul în care solicită plecarea în concediul de odihnă, în delegaţie sau dacă va lipsi din alte motive;

8. Ţine evidenţa cererilor şi documentaţiilor primite spre rezovare într-un registru personal şi verifică dacă pentru toate actele solicitate s-a achitat taxa prevăzută de lege;

9. Acordă relaţii publicului, conform programului aprobat de Primarului municipiului Cluj-Napoca;

10. Procedează la arhivarea, în condiţiile legii, cererilor, a documentaţiilor aferente, a certificatelor de urbanism şi a adeverinţelor emise, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic aprobat cu Dispoziţia primarului nr. 6456/22.12.2010 şi predă documentele, pe bază de borderou în 2 exemplare, semnat, persoanei responsabile cu arhiva din serviciul urbanism;

11. Deplasări pe teren pentru verificarea situației de la fața locului acolo unde se impune.

12. Face parte din comisiile în care este desemnat din partea serviciului urbanism şi comunică şefului de serviciu, respectiv serviciului, informaţiile.

13. Răspunde de actualizarea sau de elaborarea altor regulamente de reglementare, necesare în vederea emiterii de certificate de urbanism.

14. Preia sarcinile de serviciu ale ocupantului postului nr. …./431, când acesta este în concediu de odihnă sau în alte situaţii neprevăzute;

15. Îndeplinește și alte sarcini, intervenite, în funcţie de necesităţile instituţiei, primite de la șefii ierarhici.