Anexa 1 la HCL Cluj-Napoca 300/2014

ART. 1 Terenurile având destinaţia de cimitir, prevăzute în prezentul regulament, fac parte din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi sunt administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcţia Tehnică, Serviciul administrare cimitire domeniul public, cu sediul în strada Avram Iancu nr. 28, numit în continuare “administraţia cimitirelor”.

ART. 2 Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege locul special amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nişe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă şi sănătate publică stabilite prin lege.

ART. 3 Terenurile aparţinând cimitirelor pot fi concesionate exclusiv pentru înhumarea persoanelor decedate. Fac excepţie suprafeţele destinate salubrizării, punctele de lucru ale administraţiei cimitirelor şi cele destinate pentru constructorii de morminte şi monumente funerare.

ART. 4 (1) Cimitirele aflate în administrarea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

 1. Cimitirul Central din str. Avram Iancu nr. 28;
 2. Cimitirul Mănăştur din str. Govora f.n;
 3. Cimitirul Crişan din str. Mecanicilor nr.22;
 4. Cimitirul Pomet din str. Pomet f.n.

(2) Obiectivele din incinta cimitirelor, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice sunt administrate de proprietarii de drept, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament referitoare la organizarea, funcţionarea şi ordinea interioară a cimitirelor, efectuarea serviciului funerar, executarea lucrărilor funerare, îngrijirea, întreţinerea şi paza cimitirelor.

ART. 5 Înfiinţarea, extinderea, închiderea sau desfiinţarea cimitirelor se fac potrivit legii, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca şi cu respectarea planului urbanistic general.

ART. 6 Organizarea, administrarea şi întreţinerea cimitirelor, concesionarea sau după caz, atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare, efectuarea înhumărilor, executarea lucrărilor funerare, precum şi a unor servicii specifice se fac potrivit prevederilor prezentului regulament, prin grija administraţiei cimitirelor.

ART. 7 Serviciul administrare cimitire domeniul public, organizat conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, administrează şi soluţionează cererile solicitanţilor în baza prezentului regulament şi a situaţiilor specifice şi individuale.

ART. 8 (1) În scopul unei bune organizări, funcţionări şi pentru evidenţa locurilor de înhumare şi a persoanelor decedate, prin grija administraţiei cimitirelor se vor conduce pentru fiecare cimitir în parte, următoarele registre:

 1. REGISTRUL ANUAL DE PROGRAMARE A ÎNMORMÂNTĂRILOR, în care se vor înscrie, persoanele decedate care sunt înmormântate în cimitir, religia, cimitirul, parcela, numărul locului de înhumare, adâncimea gropii, data şi ora înhumării.
 2. REGISTRUL DE MORMINTE în care se înscriu toate locurile de înhumare din cimitir. În acest registru se va menţiona: cimitirul, parcela, numărul locului de înhumare, numele, prenumele şi domiciliul concesionarului, numărul contractului şi al documentului de plată, numele şi prenumele celor înhumaţi, data înhumării, suprafaţa locului şi o coloană pentru observaţii, în care se va nota existenţa/inexistenţa construcţiilor funerare, numărul actului în baza căruia s-a efectuat transcrierea dreptului de concesiune.
 3. REGISTRUL DE MORMINTE – MONUMENTE FUNERARE CU VALOARE ISTORICĂ, ARHITECTURALĂ SAU MONUMENTALĂ ŞI REGISTRUL DE MORMINTE ALE EROILOR ŞI PERSONALITĂTILOR ISTORICE, POLITICE, CULTURALE SAU CU ALTE MERITE DEOSEBITE, DE IMPORTANTĂ NATIONALĂ SAU LOCALĂ în care se va arăta parcela, numărul mormântului, numele, prenumele şi domiciliul concesionarului, numărul documentului de plată, numele, prenumele persoanei înhumate, data înhumării, suprafaţa locului şi o coloană pentru observaţii, în care se va arăta existenţa/inexistenţa construcţiilor funerare, numărul actului în baza căruia au fost operate transcrieri ale dreptului de concesiune.
 4. INDEXUL ANUAL AL DECEDAŢILOR în care se înscriu în ordine alfabetică persoanele decedate, având următoarele coloane: numele şi prenumele decedatului, cimitirul, parcela şi numărul locului de înhumare.
 5. DOSARUL ANUAL DE EVIDENŢĂ A DECEDAŢILOR FĂRĂ APARŢINĂTORI – având următoarele rubrici: numărul adeverinţei de înhumare, solicitarea din partea autorităţii care a dispus înhumarea şi harta amplasării locurilor de înhumare.
 6. REGISTRUL CU EVIDENŢA CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE ÎNHUMARE – având următoarele rubrici: număr curent, data înregistrării, număr de înregistrare infocet, stadiul de soluţionare.
 7. REGISTRUL ANUAL DE EVIDENŢĂ A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE – având următoarele rubrici: număr curent, numărul contractului, tipul contractului, data înregistrării, numele şi prenumele concesionarului, cimitirul, parcela, numărul locului, numărul şi data documentului de plată a taxei de concesiune, numele şi domiciliul plătitorului;
 8. REGISTRUL CU EVIDENŢA SESIZĂRILOR ŞI RECLAMAŢIILOR CETĂŢENILOR privind acte de profanare, furturi, degradări, alte contravenţii sau infracţiuni săvârşite în incinta cimitirelor.

(2) La cererea persoanelor interesate, se vor elibera informaţii cuprinse în registrele prevăzute la aliniatul 1, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ART. 9 Teritoriul cimitirelor este împărţit în parcele, fiecare parcelă fiind împărţită în locuri de morminte, numerotate conform unui plan de sistematizare.

ART. 10 Locurile de înhumare vor avea suprafaţa standard de 4,5 m2 (1,5 x 3,0 m) ce include şi intervalul necesar servituţii de 15 cm pe fiecare dintre laturi. În cazul cimitirelor vechi, Cimitirul Central, Mănăştur, Crişan şi Pomet, se va păstra parcelarea existentă conform vechilor schiţe sau situaţiilor de la faţa locului.

ART. 11 Taxele şi tarifele stabilite prin hotărâri ale Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca vor fi percepute de către Serviciul administrare cimitire domeniul public, eliberându-se documente legale care să ateste plata.

ART. 12 Cimitirul este deschis accesului zilnic, după următorul program adus la cunoştinţa publicului prin afişarea în locuri vizibile, la intrarea în cimitir:

 • 01 aprilie – 15 noiembrie, între orele 08,00 – 21,00;
 • 16 noiembrie – 31 martie, între orele 08,00 – 17,00.

ART. 13 Transportul persoanelor decedate, în vederea înhumării în aceeaşi sau în altă localitate, se va face numai cu autovehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor antiepidemice. Operatorul de transport are obligaţia de a avea asupra sa, pe perioada transportului, „Certificatul de îmbălsămare” completat, semnat şi parafat în original.

ART. 14 Unităţile specializate de pompe funebre pot asigura, în aceleaşi condiţii, transportul pe teritoriul ţării a persoanelor decedate în străinătate, care urmează să fie înhumate în ţară şi a celor decedate în ţară, care urmează a fi înhumate în străinătate. Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor şi convenţiilor internaţionale.

ART. 15 Administraţia cimitirelor asigură:

 1. efectuarea şi păstrarea curăţeniei, întreţinerea drumurilor şi aleilor, deszăpezirea acestora, colectarea şi transportul gunoaielor;
 2. paza şi ordinea în perimetrul cimitirului;
 3. întreţinerea împrejmuirilor;
 4. răspunde de gospodărirea şi înfrumuseţarea cimitirelor, îngrijirea spaţiilor verzi, supravegherea lucrărilor de construcţii care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii şi curăţeniei la locurile din jurul construcţiilor.

ART. 16 Paza cimitirelor este asigurată conform prevederilor legale în vigoare cu personal specializat şi atestat.

ART. 17 Activităţile de ordine şi pază, respectiv cele de curăţenie şi întreţinere vor fi prestate de unităţi specializate şi beneficiare ale unor contracte încheiate cu Consiliul local a municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 18 Proprietarul cimitirului este exonerat de orice vină în cazul unor eventuale pagube cauzate locurile de veci datorită unei situaţii de forţă majoră. Forţa majora este un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit şi exclude în întregime angajarea răspunderii, având întotdeauna un caracter extern, fiind un fenomen extraordinar absolut imprevizibil si invincibil. Plata unor eventuale despăgubiri, în cazul situaţiei de forţă majoră, poate fi solicitată asiguratorului, în cazul existenţei unui contract de asigurare încheiat cu o societate de profil (societate de asigurări).

ART. 19 (1) Locurile de înhumare din cimitirele administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pot fi concesionate de către administraţia cimitirelor, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

(2) Drepturile dobândite până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, sunt recunoscute titularilor.

ART. 20 Concesionarea locurilor de înhumare se face la deces, dacă aparţinătorii decedatului/decedatul au domiciliul legal în municipiul Cluj-Napoca.

ART. 21 Unei familii se poate atribui un singur loc de înhumare. Prin familie, în sensul prezentului articol se înţelege soţul, soţia şi copiii minori.

ART. 22 Atribuirea mai multor locuri de înhumare unei familii, cu încălcarea prevederilor art. 21, este nulă de drept.

ART. 23 (1) Locurile de înhumare se pot concesiona pe o durată de 20 (douăzeci) de ani, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, pe baza unei cereri aprobate de către Serviciul administraţia cimitirelor, cu plata integrală şi anticipată a taxei de concesiune. Termenul contractului de concesiune poate fi prelungit prin acordul părţilor.

(2) Ca urmare a aprobării cererii se încheie un contract de concesiune, care va cuprinde următoarele menţiuni
principale:

 1. unitatea care administrează cimitirul;
 2. denumirea cimitirului, parcela si numărul locului de înhumare;
 3. numele, prenumele şi datele de contact ale titularului dreptului de concesiune;
 4. natura folosinţei;
 5. suprafaţa concesionată;
 6. termenul de concesiune;
 7. tariful stabilit şi modalitatea de plată;
 8. obligaţiile părţilor;
 9. clauze de încetare a contractului;
 10. menţiunea conform căreia la data încetării în orice mod a contractului, construcţiile edificate intră în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, fără acordarea de despăgubiri sau alte compensaţii materiale.

ART. 24 Contractul de concesiune se întocmeşte în două exemplare, din care unul se predă beneficiarului, iar celălalt rămâne la administraţia cimitirului. Acesta se înregistrează în evidenţele administraţiei cimitirelor.

ART. 25 În cazul atribuirii la deces a locului de înhumare, titular al dreptului de concesiune este: soţul (în cazul decesului soţiei), soţia (în cazul decesului soţului), iar în lipsa acestora cea mai apropiată rudă faţă de decedat, respectiv: descendent în linie dreaptă (copil, nepot, strănepot, etc.), ascendent în linie dreaptă (părinte), în baza declaraţiei verbale a solicitantului înhumării. În cazuri excepţionale (persoane neidentificate, decedaţi fără aparţinători, etc.) înhumarea poate fi solicitată în scris de orice persoană, cu condiţia prezentării adeverinţei de înhumare şi a unei declaraţii notariale care certifică starea excepţională.

ART. 26 Prin excepţie de la prevederile art. 20, pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare persoanele suferinde de o boală malignă cu prognostic grav, pe bază de acte doveditoare în acest sens. Cererile se analizează de Comisia de atribuire anticipată a locurilor de înhumare, constituită la nivelul autorităţii publice locale.

ART. 27 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 20, pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare, fără plată, si următoarele categorii de persoane, dacă sunt locuitori ai municipiului Cluj-Napoca:

 1. veteranii de război şi văduvele de război în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994;
 2. deportaţii şi victimele oprimării comuniste, foştii deţinuţi politici, refugiaţii, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990 şi ale Legii nr. 189/2000;
 3. răniţii şi urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004;
 4. cavalerii ordinelor naţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000. Pentru aceste categorii de persoane, se vor anexa la cerere copii legalizate ale actelor doveditoare.

(2) Beneficiarilor tuturor legilor speciale, conform cărora au dreptul la un loc de veci gratuit, respectiv, Legea nr. 42/1990, Decret Lege nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, etc.; dar în care nu este prevăzut termenul de atribuire a locului de veci gratuit, li se vor concesiona aceste locuri, doar după înfiinţarea cimitirelor noi care vor putea asigura ca număr de locuri, atât înhumările curente, cât si un număr suficient de mare (~ 6.000 ) de locuri libere de înhumare in caz de calamităţi. Până în momentul înfiinţării acestor cimitire, aceste persoane vor fi luate in evidenta Administraţiei cimitirelor. În cazul decesului acestor persoane, li se vor atribui locuri de veci gratuite, pe baza adeverinţei de înhumare şi a documentelor doveditoare că sunt beneficiari ai uneia din legile speciale de mai sus.

ART. 28 Persoanele care deţin în concesiune locuri de înhumare şi sunt beneficiare ale drepturilor prevăzute de art. 27 pot solicita prin cerere scrisă reconcesionarea cu titlu gratuit.

ART. 29 Termenul de valabilitate al scutirii de plată este durata vieţii beneficiarului. Cererea de scutire de plată
va fi însoţită de declaraţia notarială a titularului din care să rezulte că nu a beneficiat de o altă scutire de plată pentru un alt loc de înhumare pe teritoriul ţării.

ART. 30 Atribuirea fără plată şi/sau scutirea de plată se referă la un singur loc de înhumare, de dimensiune clasică (între 3,75 şi 4,5 m2).

ART. 31 Atribuirea locului de înhumare se face în prezenţa titularului concesiunii, care va fi însoţit de un alt membru din familie şi se va întocmi un proces verbal de predare-primire, semnat de ambele părţi.

ART. 32 Atribuirea în concesiune a locurilor de înhumare se face în ordinea numerică a acestora în parcelele nou înfiinţate sau în locurile rămase libere, prin neplata taxei de concesionare, în termenul prevăzut de prezentul regulament, în ordinea vechimii neplăţii sau a gradului de lăsare în stare de părăsire şi neîngrijire şi a gradului de ocupare pe verticală.

ART. 33 Titularii dreptului de concesiune a locului de înhumare au următoarele obligaţii:

 1. să instaleze un să instaleze însemne care să conţină numele şi prenumele decedatului sau al concesionarului, parcela şi numărul locului de înhumare, după caz, de la data luării în folosinţă;
 2. să edifice o bordură din piatră/ciment care să delimiteze perimetrul locului de înhumare, în termen de şase luni de la concesionare;
 3. să asigure lizibilitatea înscrierilor de pe plăcile şi tablele comemorative;
 4. să îngrijească permanent locul de mormânt, să întreţină construcţiile de orice fel existente la locul de înhumare precum şi cărările dintre morminte şi aleile secundare de acces în parcele;
 5. să respecte suprafeţele atribuite spre folosinţă, fiind interzisă orice extindere în cărări sau alei, în cazuri excepţionale acest lucru fiind posibil cu avizul CZMI şi aprobarea administraţiei cimitirelor;
 6. să planteze doar specii floricole de talie mică (mai mică de 0,5 m);
 7. să depoziteze numai în locurile special amenajate resturile vegetale rezultate din întreţinerea locurilor de înhumare şi resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii efectuate la părţile de construcţie a mormintelor;
 8. să ocrotească toţi arborii de talie mare aflaţi în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori făcându-se numai în cazuri excepţionale şi cu aprobarea comună a Serviciul administrare cimitire domeniul public şi a Serviciului spaţii verzi şi monumente istorice;
 9. să utilizeze cu simţ gospodăresc bunurile din cimitire;
 10. să se intereseze periodic asupra datei când expiră termenul de concesiune a locurilor de înhumare;
 11. să comunice în scris orice schimbare survenită cu privire la persoana titularului şi domiciliul acesteia;
 12. să nu amplaseze la locurile de veci mobilier urban (bănci, garduri, lanţuri, bare de protecţie, etc.);
 13. să amenajeze şi să întreţină locurile de veci şi construcţiile funerare, asigurându-le un aspect cât mai civilizat;
 14. să aibă o ţinută şi o îmbrăcăminte decentă;
 15. să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia;
 16. să respecte programul de vizită.

ART. 34 (1) Monumentelor funerare declarate monumente istorice din cimitirele care aparţin domeniului public al municipiului, li se aplică prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

(2) Având în vedere obligaţiile stabilite de Direcţia Judeţeană pentru Cultura şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj prin Obligaţia de folosinţa întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului MCC nr. 2684/2003 pentru monumentul istoric Cimitirul Central şi monumentele funerare, declarate monumente istorice din Cimitirul Central, proprietarul sau titularii dreptului de concesiune, după caz, au următoarele obligaţii:

 1. Să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric.
 2. Să asigure paza monumentelor istorice şi să ia măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor.
 3. Să înştiinţeze de urgenţă, în scris, Direcţia Judeţeană pentru Cultura si Patrimoniu Naţional Cluj, precum şi primarul municipiului, despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deţinute.
 4. Să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile de evidenţă.
 5. Să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 422/2001.
 6. Să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate.
 7. Să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de întreţinere curentă sau orice alte intervenţii.
 8. Să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în condiţiile legii.
 9. Să permită montarea şi să întreţină însemnul şi sigla „Monument istoric”.
 10. Să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene şi să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public.
 11. Să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice.
 12. Să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preempţiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 422/2001.
 13. Să notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare sau concesionar, regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric.
 14. Să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o copie de pe acte.
 15. Să înscrie Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric în Cartea funciară, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
 16. Să asigure o întreţinere curentă corespunzătoare prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric.
 17. Să utilizeze monumentul istoric numai în scopuri compatibile cu destinaţia sa iniţială.

(3) Intervenţiile asupra monumentului istoric – Cimitirul Central se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, constând în:

 1. lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentului istoric;
 2. amplasarea de împrejmuiri, construcţii de protecţie,
 3. amenajări de căi de acces, pietonale si carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentului istoric.

Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentului istoric – cimitirul Central revine Primăriei Municipiului Cluj-Napoca prin serviciile de specialitate în condiţiile stabilite prin legea 422/2001, modificată prin legea 259/2006.

Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile enumerate mai sus se eliberează numai pe baza si în conformitate cu avizul Ministerului Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj.

Toate intervenţiile care se efectuează asupra mormintele existente, mai noi decât 1940, neclasate ca monumente istorice, dar care fac parte integrantă din monumentului istoric – Cimitirul Central se pot face fără aviz din parte Comisiei zonale a monumentelor istorice a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Cluj. Monumentele funerare (cruci, obeliscuri, lucrări de artă, piramide, etc.) trebuie să se încadreze în cota de 1,2 m înălţime. Atunci când datarea nu este evidentă şi există posibilitatea de a fi mai vechi de 1940 se va obţine avizul de la DJC Cluj.

Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentului istoric – Cimitirul Central, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lui de finanţare şi de regimul de proprietate al acestuia, se fac sub inspecţia si controlul propriu al Ministerului Culturii, respectiv prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, cu personal atestat, în condiţiile legii.

Protejarea monumentului istoric – Cimitirul Central este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.

Cimitirul Central declarat monumentul istoric în condiţiile şi cu respectarea legii 422/2001, modificată prin legea 259/2006, este special amenajat şi dotat în vederea utilizării pentru înhumarea, exhumarea, reînhumarea persoanelor decedate, păstrarea urnelor în nişe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă şi sănătate publică stabilite prin lege.

Exploatarea cimitirului trebuie să ţină seama de un procent optim de utilizare a terenului, de gradul de ocupare al parcelelor, astfel încît mormintele şi monumentele funerare să fie puse în valoare, iar aleile şi căile de acces să fie libere, trama acestora fiind protejată.

Întreţinerea Cimitirului Central presupune protejarea acestuia prin preîntâmpinarea oricăror stări şi fapte care ar genera degradări şi distrugeri de orice fel. Monumentul istoric – cimitirul Central trebuie marcat cu simbolul de monument istoric.

(4) Obligaţiile enumerate la alin. (2) sunt opozabile proprietarului sau titularilor dreptului de concesiune după predarea din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultura şi Patrimoniu Naţional Cluj a Obligaţiei de folosinţa întocmită pentru fiecare monument istoric în parte.

ART. 35 Monumentele istorice clasate în grupele prevăzute de lege, respectiv grupa A – monumente istorice de valoare naţionala şi universala şi grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, precum şi zonele de protecţie ale acestora, aflate în incinta cimitirelor proprietate publica a municipiului Cluj-Napoca, pot fi declarate de interes public naţional sau local, după caz, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

ART. 36 Monumentele funerare, declarate monumente istorice şi monumentele funerare prevăzute la art. 35 din prezentul regulament, care nu au fost transmise conform prevederilor prezentului regulament, pot fi concesionate, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, instituţiilor publice şi organismelor de utilitate publică, care înaintează către comisia de specialitate constituita la nivelul consiliului local o solicitare fundamentată în acest sens. În aceste morminte nu se aprobă înmormântări noi.

ART. 37 Dreptul de concesiune nu poate fi înstrăinat prin act cu titlu oneros, orice astfel de transmitere fiind considerată nulă de drept şi inopozabilă administraţiei cimitirelor.

ART. 38 Dreptul concesionarului poate fi preluat, la cerere, de moştenitorii legali sau testamentari, potrivit legilor succesorale înscrise în Codul civil. Calitatea de moştenitor se dovedeşte cu certificat de moştenitor eliberat în condiţiile legii.

ART. 39 Este admisă donaţia dreptului de concesiune între rude până la gradul III inclusiv sau între soţi, prin act notarial autentificat, în care va fi precizat gradul de rudenie sau calitatea de soţ, certificat(ă) de notarul public după verificarea actelor de stare civilă. Donatorul nu va mai fi îndreptăţit la atribuirea unui alt loc de veci pe raza municipiului Cluj-Napoca, anticipat sau la deces.

ART. 40 Eliberarea actului “Adeverinţă concesiune loc de înhumare” pentru notariate se poate face numai în perioada de desfăşurare a concesiunii, în intervalul de 20 de ani.

ART. 41 (1) Transcrierea dreptului de concesiune se poate face numai în perioada de desfăşurare a concesiunii (intervalul de 20 de ani), în baza certificatului de moştenitor/legatar, actului de donaţie ori hotărâre judecătorească irevocabilă, în cuprinsul cărora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectul transcrierii, precum şi calitatea dobânditorului. Aceste documente şi cererile aferente transcrierilor se arhivează şi se păstrează de administraţia cimitirelor.

(2) Dobânditorii dreptului de concesiune în condiţiile art. 38 şi 39 au obligaţia depunerii actului translativ la administraţia cimitirelor în termen de sase luni de la emiterea acestuia.

ART. 42 În situaţia în care locul de înhumare a fost atribuit anticipat decesului sau titularul este beneficiar al drepturilor stabilite prin legi speciale conform art. 27, dreptul de folosinţă se poate transmite numai prin moştenire şi numai dacă titularul a fost înhumat în acel loc. În caz contrar, dreptul de folosinţă încetează la data decesului titularului.

ART. 43 În cazul transmiterii şi transcrierii dreptului de concesiune conform prevederilor prezentului regulament, plata taxei de concesiune se face de la data la care urma să expire dreptul antecesorului. Dobânditorul dreptului de concesiune are obligaţia de a achita taxa de transcriere şi taxa de întreţinere a cimitirului în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.

ART. 44 Dreptul de concesiune asupra locului de înhumare încetează în următoarele cazuri:

 1. prin desfiinţarea cimitirului, în condiţiile legii;
 2. la expirarea termenului fixat, in situaţia in care contractul nu a fost prelungit prin acordul părţilor conform art. 23 si art. 46 din prezentul regulament;
 3. prin renunţarea titularului contractului de concesiune, în scris, în favoarea concedentului, fără dreptul la despăgubiri;
 4. când locul de înhumare este ,,lăsat în părăsire”, cu respectarea procedurii reglementate prin art. 45 din prezentul regulament;
 5. când transmiterea dreptului de concesiune se face cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament,
 6. când concesionarul nu respectă dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament;
 7. în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;
 8. in cazul prevăzut de art. 41 alin. 2 din prezentul regulament;
 9. în cazul prevăzut de art. 42 din prezentul regulament.

ART. 45 (1) Prin „lăsare în părăsire” se înţelege menţinerea în stare de neîngrijire a mormintelor, terenului, împrejmuirilor sau a construcţiilor funerare.

(2) Aceste constatări se comunică în scris, cu confirmare de primire, concesionarilor, la ultimul domiciliu cunoscut. La expirarea termenului de un an de la comunicare, daca în urma verificării efectuate de administraţia cimitirelor se constata ca situaţia a rămas neschimbată, se va întocmi un nou proces-verbal in baza căruia va fi notificat concesionarul in vederea remedierii stării de neîngrijire a locului de înhumare in termen de 90 de zile. În cazul în care concesionarul nu remediază starea de neîngrijire a locului de înhumare în acest termen de 90 de zile calendaristice, dreptul de concesiune încetează.

ART. 46 (1) Administraţia cimitirelor va notifica în perioada 1-31 decembrie a anului în care expiră concesiunea şi pentru care nu a fost achitată taxa de reconcesionare, înştiinţând concesionarii că plata taxei de reconcesionare se poate face până la data de 31.03 a anului următor expirării concesiunii.

(2) Notificarea prevăzută la alin. 1 se va face în scris, cu confirmare de primire, la ultimul domiciliu cunoscut al concesionarului.

(3) În cazul în care plata taxei de reconcesiune nu este efectuată până la data de 1 aprilie a anului următor anului în care a expirat durata contractului, concesionarul pierde dreptul de concesiune asupra locului de înhumare.

ART. 47 (1) În cazul în care dreptul de concesiune a încetat potrivit art. 44 şi pe aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să desfiinţeze şi să ridice aceste lucrări în termen de 60 de zile de la primirea notificării în acest sens. În caz contrar, aceste lucrări intră în patrimoniul municipiului ca accesoriu al bunului de retur, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea şi preluarea pe bază de inventar, fără plata nici unei despăgubiri sau alte compensaţii materiale şi pot fi desfiinţate de administraţia cimitirelor, iar materialele rezultate vor fi valorificate de aceasta, cu aceeaşi destinaţie.

(2) Locul de înhumare reintră în circuitul de repartizare a locurilor libere, în funcţie de gradul de folosire şi va putea fi atribuit pentru noi înmormântări, în condiţiile legii, cu excepţia monumentelor istorice clasate şi a monumentelor funerare de importanţă locală, care intră în grija şi administrarea Serviciului de administrare a cimitirelor.

ART. 48 Serviciul administrare cimitire domeniul public asigură următoarele servicii:

 1. închirierea capelelor;
 2. concesionarea locurilor de veci şi predarea amplasamentelor la data dării în concesiune;
 3. efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune;
 4. acordarea de consultanţă referitoare la concesiuni;
 5. încasarea taxelor de concesionare şi închirieri.

ART. 49 Prestarea serviciilor din art. 48, literele a, b şi c din prezentul regulament se va face contra cost la preţurile şi tarifele stabilite prin hotărâre a consiliului local.

ART. 50 Administraţia cimitirelor, cu concursul şi implicarea serviciilor de specialitate, răspunde de îngrijirea locurilor de depunere în vederea înhumării, a împrejmuirilor, a căilor de acces, a spaţiilor verzi, a instalaţiilor de alimentare cu apă şi energie electrică, canalizare, întreţinerea monumentelor istorice şi funerare neconcesionate şi de alte dotări.

ART. 51 Înhumarea persoanelor decedate şi serviciul de înmormântare se face numai pe baza adeverinţei în original, eliberată de Serviciul Stare civilă care a înregistrat decesul, cu plata anticipată a tarifelor pentru înhumare la Serviciul administrare cimitire domeniul public.

ART. 52 În cazul în care decedatul, aparţinătorul direct sau terţ nu deţine loc de înhumare, Serviciul administrare cimitire domeniul public va concesiona pentru înhumarea decedatului un loc de înhumare cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 53 Pentru înhumarea titularilor în locurile atribuite în concesiune este necesar să se prezinte contractul de concesiune/chitanţa care atesta plata si adeverinţa de înhumare în original.

ART. 54 În locurile de înhumare pot fi înhumate şi rudele titularului/titularilor până la gradul IV de rudenie. În aceste cazuri, înhumarea poate fi solicitată de una din persoanele care deţine în concesiune locul de înhumare, cu acordul scris sub forma autentica (declaraţie notarială) al tuturor deţinătorilor. În situaţia în care titularul/titularii dreptului de concesiune nu se află în localitate, acordul de înhumare se poate da prin procură autentică.

ART. 55 Executantul operaţiei de săpat groapa are obligaţia, contra sumei achitate de către solicitantul înhumării, de a proteja cu prelate pe perioada săpării locului de înhumare, mormintele învecinate celui unde urmează a fi înhumat decedatul şi de asemenea de a asigura la/şi împrejurul locului curăţenia şi aducerea la starea iniţială.

ART. 56 Adâncimea gropii pentru toate locurile de înhumare fără decedaţi anteriori va fi de 2,5 m, iar în cazul locurilor de înhumare în care mai există decedaţi, adâncimea gropii va fi determinată de situaţia de la faţa locului, cu respectarea normelor sanitare în vigoare. În cazul în care în groapa săpată se găsesc numai oseminte ale celor înhumaţi anterior, acestea vor fi reînhumate într-un săculeţ în aceeaşi groapă din care au provenit, aceasta făcându-se odată cu noua înhumare.

ART. 57 În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, înhumarea în unul din cimitirele aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se face în baza adeverinţei de înhumare şi a avizului sanitar de transport de cadavre umane, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.

ART. 58 Persoanele decedate vor putea fi depuse, înainte de înhumare, în sălile de ceremonii numai pe baza certificatului de îmbălsămare. În cazul în care depunerea persoanelor decedate se face în sălile de ceremonii funerare aparţinând Serviciul administrare cimitire domeniul public, se va plăti tariful în vigoare. În sălile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoanele decedate din cauza unor boli contagioase.

ART. 59 Vor fi înhumaţi în gropi speciale pe cheltuiala Consiliului Local Cluj-Napoca:

 1. Decedaţii neidentificaţi şi cei nerevendicaţi de către aparţinători, la solicitarea Institutului Medico-legal în baza adeverinţei de înhumare;
 2. Decedaţii fără aparţinătorii sau a căror aparţinători se află în imposibilitatea de a susţine financiar cheltuielile aferente înhumării, stare de fapt constatată în baza anchetei sociale efectuate de către Serviciul asistenţa socială al Consiliului Local Cluj-Napoca sau al unităţii spitaliceşti care solicită înhumarea, în baza adeverinţei de înhumare.

ART. 60 (1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) În mod excepţional, deshumarea se poate face şi înainte de împlinirea termenului de 7 ani, după cum urmează:

 1. nu mai devreme de un an de la data înhumării, cu avizul organelor sanitare şi antiepidemice teritoriale, în perioada 1 noiembrie – 31 martie;
 2. indiferent de data în care a avut loc înhumarea, pe baza dispoziţiei date, potrivit legii, de organele împuternicite în acest scop cu prezentarea actelor legale.

ART. 61 Solicitarea deshumării şi reînhumării poate fi cerută numai de către titularul/titularii dreptului de concesiune, exceptată fiind dispoziţia dată potrivit legii, de către Parchet sau de instanţele judecătoreşti.

ART. 62 În cazul în care decedatul/decedaţii ce se afla în mormânt au fost deshumaţi şi reânhumaţi în alt loc de înhumare, titularul concesiunii pierde dreptul de folosinţă.

ART. 63 La cererea de deshumare se va ataşa copia certificatului de deces a decedatului/decedaţilor ce urmează a fi deshumaţi, precum şi acordul şi dovada privind locul de înhumare unde urmează a fi reânhumaţi.

ART. 64 Decedaţii neidentificaţi şi cei nerevendicaţi de către aparţinători care sunt înhumaţi în gropi comune, nu vor putea fi deshumaţi la cererea rudelor.

ART. 65 Deshumarea şi reînhumarea osemintelor decedaţilor înhumaţi în urmă cu 7 ani se poate face în tot timpul anului, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. 66 Deshumările şi reînhumările se fac de către Serviciul administrare cimitire domeniul public obligatoriu în prezenţa familiei persoanei decedate sau al unui reprezentant al acesteia, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

ART. 67 La locurile de înhumare se pot executa, în funcţie de configuraţia şi suprafaţa aferentă, următoarele lucrări:

 1. lucrări subterane constând în cavouri şi gropi betonate (autorizate de administraţia cimitirelor);
 2. lucrări supraterane cum ar fi: fundaţii, cadre, borduri, monumente, lespezi, obeliscuri, lucrări de artă, care nu pot depăşi, cu excepţia pietrei funerare, 1,2 m (autorizate de administraţia cimitirelor);
 3. executări de cripte (autorizate de Consiliul Local).

ART. 68 Construcţiile funerare pot fi executate de societăţile comerciale de profil care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 republicată sau de persoane fizice autorizate în condiţiile legii. Prin grija administraţiei, la intrarea în cimitir va fi afişată lista persoanelor juridice sau fizice autorizate să execute construcţii funerare. Decizia alegerii executantului lucrării aparţine titularilor dreptului de concesiune.

ART. 69 Construcţiile funerare se vor executa în perioada pentru care se avizează activitatea de construcţii funerare, cu respectarea orarului: luni-vineri între orele 6:00-21:00 în cimitirul Central, iar în celelalte cimitire: luni-sâmbătă între orele 6:00-21:00.

ART. 70 Actele necesare pentru obţinerea avizului legal eliberat de Serviciul administrare cimitire domeniul public pentru monumentele funerare tipizate sunt:

 1. cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării şi care va cuprinde:
  • numele, prenumele, adresa solicitantului,
  • parcela, locul unde urmează să se execute lucrarea,
  • tipul de lucrare dorită,
  • denumirea firmei care va execută lucrarea,
 2. copia chitanţei care să ateste plata taxei de concesiune pentru fiecare loc de înhumare.

Avizul legal se întocmeşte în 2 exemplare şi se eliberează numai după plata taxelor legale:

 • un exemplar firmei care execută lucrarea;
 • un exemplar administraţiei cimitirului.

ART. 71 Executarea de construcţii funerare fără avizul legal eliberat de Serviciul administrare cimitire domeniul public în conformitate cu prevederile art. 11.1, lit. l din Legea 50/1991 sau a autorizaţiei de construire în cazul lucrărilor prevăzute la art. 3, lit. b din Legea 50/1991, respectiv in cazul monumentelor istorice clasate este strict interzisă. Construcţiile funerare executate fără aviz sau fără autorizaţie de construire sau care nu respectă dimensiunile şi formele stabilite în autorizaţie vor fi demolate. Demolarea se va face, fie de titularul contractului de concesiune, fie de administraţia cimitirelor, urmând ca titularul contractului de concesiune să suporte cheltuielile generate de lucrările de demolare.

ART. 72 Societatea comercială care execută o construcţie funerară fără avizul legal de lucru sau autorizaţia de construire, după caz, sau fără să respecte dimensiunile sau formele din autorizaţie/aviz nu va mai avea dreptul de a lucra în cimitirele publice din Municipiul Cluj-Napoca şi i se va retrage avizul anual de executare de lucrări în cimitire.

ART. 73 Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract sau în autorizaţie, precum şi a prevederilor prezentului regulament se va sancţiona, sancţiunea fiind aplicabilă fie agentului economic privat care a executat lucrarea de amenajare a locului de înmormântare, fie beneficiarului, în funcţie de responsabilitatea fiecăruia.

ART. 74 Executarea lucrărilor de construcţii funerare se va face de către societăţile comerciale sau persoanele fizice calificate şi autorizate să execute astfel de lucrări şi care sunt avizate anual de către Serviciul administrare cimitire domeniul public, prin comisia de specialitate, să lucreze în perimetrul cimitirelor. În scopul avizării este necesar ca solicitanţii să depună cereri de avizare în primele trei luni ale anului pentru care solicită avizul anual.

ART. 75 La dosarul de avizare se vor anexa următoarele documente:

 1. cerere tipizată;
 2. copie după B.I./C.I.;
 3. talonul maşinii;
 4. act care să ateste pregătirea profesională a P.F.A.- ului/administratorului S.R.L.-ului în domeniul construcţiilor;
 5. cazier fiscal al P.F.A.- ului/S.R.L.-ului;
 6. certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Comercial Cluj. Art. 76.

ART. 76 (1) La demararea fiecărei lucrări de reparaţie sau construcţie funerară în parte, avizată legal conform dispoziţiilor art. 70 din regulament sau autorizată conform art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate posesoare de aviz anual au obligaţia să prezinte la administraţia cimitirului un tabel cu personalul care va efectua lucrări în perioada dată în cimitir. Personalul de pază are obligaţia să verifice zilnic identitatea celor care execută lucrări de reparaţie sau construcţie funerară în cimitirele administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Executarea lucrărilor de reparaţie şi construcţie funerară poate fi cerută şi contractată numai de concesionarul/rii locului de înhumare.

ART. 77 Predarea amplasamentului în vederea construirii locului de veci se face în prezenţa reprezentantului Serviciului administrare cimitire domeniul public şi a executantului autorizat al lucrării funerare. Convocarea acestor persoane se va face de către executantul care a contractat lucrarea.

ART. 78 Nerespectarea aliniamentului şi a suprafeţei locului de mormânt concesionat conferă Serviciului administrare cimitire domeniul public dreptul de demolare a construcţiei executate ilegal.

ART. 79 Executantul oricărei lucrări funerare în cimitire are obligaţia să facă dovada reprezentantului Serviciul administrare cimitire domeniul public faptului că lucrarea s-a terminat la timp şi că mormântul şi spaţiul înconjurător au fost curăţate şi puse în ordine.

ART. 80 Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Aceştia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuţiei lucrărilor.

ART. 81 Este interzisă sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare existente pe marginea construcţiilor, fără acordul scris al familiilor aparţinătoare.

ART. 82 (1) Materialele necesare pentru reparaţii şi construcţii funerare vor fi aduse la locul edificării construcţiei sau reparaţiei în cantităţi rezonabile, cu condiţia ca acestea să nu se depoziteze pe alte morminte, să nu blocheze accesul la parcele şi să nu obstrucţioneze deplasarea cortegiilor funerare.

(2) În orice situaţie, cantitatea de material dusă la locul efectuării lucrării funerare nu va fi adusă într-o disproporţie vădită raportat la lucrarea ce se efectuează, asigurându-se pe tot parcursul executării construcţiei/reparaţiei, curăţenia aleilor şi a locurilor temporare de depozitare a materialelor de construcţie.

ART. 83 Pentru lucrările de construcţii funerare, titularii dreptului de folosinţă vor achita anticipat la casieria Serviciul administrare cimitire domeniul public sume fixe diferenţiate pe tipuri de lucrări stabilite prin hotărâre a consiliului local.

ART. 84 (1) Întreaga responsabilitate privind siguranţa construcţiilor funerare cade în sarcina concesionarului şi a
executantului lucrării.

(2) Pentru a conferi siguranţă vizitatorilor cimitirului şi construcţiilor funerare edificate, executanţii lucrării au obligaţia de a asigura prinderea componentelor construcţiilor funerare cu bolţuri metalice.

(3) Gropile betonate, după depunerea fiecărui sicriu, vor fi acoperite de o placă de beton armat a cărei grosime trebuie să asigure obligatoriu siguranţa şi etanşeitatea locului de înhumare, conform normativelor tehnice în vigoare.

(4) În cazul cavourilor şi criptelor, după depunerea sicriului, firidele vor fi închise cu zid de cărămidă, tencuite cu mortar de ciment sau cu plăci de beton armat, care să asigure etanşeitatea locului de înhumare.

ART. 85 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor emise de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. 86 Constituie contravenţii, daca nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează, următoarele fapte:

(1) cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei:

 1. călcarea peste morminte;
 2. distrugerea şi degradarea monumentelor şi obiectelor funerare;
 3. tăierea de pomi şi arbori fără aprobare;
 4. degradarea gardului de împrejmuire;
 5. degradarea mobilierului dispus în cimitir;
 6. degradarea sau ruperea florilor şi a coroanelor de pe mormânt;
 7. inscripţionarea dotărilor/amenajărilor de pe raza cimitirelor cu desene tip graffiti, respectiv înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare;
 8. accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porţile de acces;
 9. accesul autovehiculelor şi vehiculelor în cimitir fără aprobare;
 10. depozitarea resturilor şi gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute.

(2) cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 1500 lei următoarele fapte:

 1. comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor;
 2. adoptarea unei atitudini dăunătoare ceremoniilor funerare;
 3. executarea de construcţii funerare fără avizul Serviciului administrare cimitire domeniul public.

(3) cu amendă cuprinsă între 400 lei şi 800 lei:

 1. nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri şi gropi zidite;
 2. depozitarea pământului, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine;
 3. montarea de garduri, bare, lanţuri, ţăruşi, sârmă, sârmă ghimpată, bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe spaţiul de lângă sau între locurile de înhumare;
 4. distrugerea, degradarea sau desfiinţarea spaţiilor verzi;
 5. crearea de stocuri de materiale la locurile de construcţii în cimitire;
 6. arderea pe raza cimitirelor a deşeurilor de orice fel (vegetaţie uscată, coroane, peturi, resturi lemnoase, etc.);
 7. consumul de alcool;
 8. aruncarea de deşeuri, resturi sau gunoi în alte locuri decât pubelele amplasate;
 9. producerea de zgomot (inclusiv prin utilizarea aparatelor de radio, casetofoanelor, DVD-playere, etc.) sau scandal.

(4) cu amendă cuprinsă între 800 lei şi 1600 lei:

 1. participarea directă sau indirectă la construcţiile funerare efectuate „de către persoane ce nu au relaţii juridice de muncă cu firmele respective.”;
 2. neasigurarea curăţeniei in zona punctelor de lucru deschise pe raza cimitirelor;
 3. neprotejarea cu plasa de protecţie a zonelor in care se executa lucrări producătoare de praf (ex. şlefuirea marmurei, tăieri cu flex, etc.);
 4. murdărirea aleilor şi căilor de acces de pe raza cimitirelor de către autovehicule si vehicule care acţionează la punctele de lucru deschise in incinta cimitirelor;
 5. deteriorarea aleilor si a căilor de acces de pe raza cimitirelor prin activităţi de orice fel;
 6. efectuarea lucrărilor în zilele de sâmbătă, duminică, în intervalul 29 octombrie – 1 noiembrie şi în zilele cu sărbătorile legale;
 7. circulaţia şi transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3,5 tone);
 8. nerespectarea suprafeţei atribuite spre folosinţă prin extinderea în cărări, alei sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum şi lăsarea în stare de neîngrijire a mormintelor;
 9. circularea cu mijloace auto şi staţionarea acestora în incinta cimitirelor.

(5) cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 600 lei, accesul în cimitire a persoanelor:

 1. în stare de ebrietate;
 2. cu îmbrăcăminte indecentă (sumară);
 3. însoţite de câini sau alte animale domestice;
 4. care practică comerţul ambulant;
 5. care practică cerşitul.

ART. 87 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de persoane împuternicite de primarul municipiului prin Direcţia Poliţia locală Cluj-Napoca.

ART. 88 Contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament li se aplică prevederile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

ART. 89 Concesionarea locurilor de înhumare, prestarea serviciilor ce servesc desfăşurării activităţii funerare se va face la preţurile tarifare în conformitate cu hotărârea în vigoare la data aprobării prezentei, care face parte integrantă din prezentul regulament.

ART. 90 Persoanele fizice sau juridice care nu au vocaţie succesorală faţă de concesionarul decedat vor putea reconcesiona un anumit loc de veci, pe baza unei cereri cu expunerea motivelor pentru care solicită aceasta, cu plata taxei de reconcesionare a locului de înhumare solicitat pe o perioadă de 7 ani, fără a deveni titulari cu drepturi depline ai concesiunii locului de veci, reconcesionarea făcându-se din motive sentimentale şi umanitare. Cererea însoţită de o declaraţie notarială pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul la cunoscut pe titular şi că acesta nu are urmaşi, va fi aprobată de primar.

ART. 91 Taxa de reconcesionare pe perioada de 7 ani se va achita conform tarifelor aprobate prin hotărâri ale Consiliului local în vigoare la data plăţii, calculată proporţional cu perioada reconcesionată.

ART. 92 Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare (salarii, asigurări sociale, materii şi material, energie electrică, lucrări şi servicii executate de terţi, alte cheltuieli) precum şi cheltuielile de investiţii şi reparaţii capitale (dotări utilaje independente, amenajări parcele noi pentru înhumare, amenajări alei acces, extindere reţea alimentare cu apă, extindere reţea iluminat public, împrejmuire, reparaţii capitale la patrimoniul existent) sunt suportate de la bugetul local, aprobat, în condiţiile legii, de Consiliul local.

ART. 93 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcţia tehnică, asigură dotarea cimitirelor cu utilităţile necesare funcţionării în condiţiile prezentului regulament, împrejmuirea acestora, precum şi sistematizarea lor.

ART. 94 Reatribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare se face cu prezentarea unei fotografii a locului de mormânt.

ART. 95 Situaţiile excepţionale, nereglementate de prezentul regulament, vor fi soluţionate de către consiliul local prin hotărâre, în condiţiile legii.

ART. 96 Atribuţiile şi sarcinile ce revin personalului din cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniu public sunt cele stabilite, conform legii, prin fişa postului aprobată de primarul municipiului Cluj-Napoca.

ART. 97 Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare în locuri vizibile la sediul Serviciului de administrare a cimitirelor, prin publicare pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca şi prin comunicare către Camera Notarilor Publici.

ART. 98 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă Regulamentul de funcţionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL nr. 158 din 15 aprilie 2008, modificat şi completat ulterior prin HCL nr. 75/2010.

Aprobat prin Hotărârea nr. 300/2014.