Aprobat prin HCL 118/2010

ART.1 Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de evacuare a
persoanelor care ocupă în mod abuziv locuințele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

ART.2 La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte
normative:

 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996, republicată, privind locuințele;
 • HOTĂRÂREA nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996;
 • LEGEA nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.3 În înțelesul prezentului regulament sunt definiți următorii termeni:

 • Contract de închiriere: actul juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligațiile părților privind închirierea, exploatarea, întreținerea şi administrarea locuinței.
 • Locuința: construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările şi utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.
 • Persoane abuzive: persoane fizice sau juridice care ocupă fără titlu locuința. Sunt asimilate persoanelor abuzive persoanele fizice sau juridice care au rămas în locuință şi care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 21 şi art. 27 lit. a-c din Legea nr. 114/1996, republicată, şi ocupă spațiul respectiv fără forme legale.
 • Evacuarea pe cale administrativă: procedura eliberării locuințelor ocupate abuziv de persoanele mai sus menționate.

ART.4 Locuințele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca sunt administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Direcția Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății, în baza Legii privind locuințele nr. 114/1996 republicată, respectiv H.G.R. nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată.

ART.5 Locuințele care constituie patrimoniul municipiului Cluj-Napoca sunt repartizate persoanelor fizice/juridice, care îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, în sensul de a beneficia de ajutorul statului, prin atribuirea unei locuințe din fondul disponibil.

ART. 6 Temeiul legal al folosirii acestor locuințe este contractul de închiriere, încheiat între proprietarul/administratorul fondului locativ şi persoana fizică-titular al contractului de închiriere şi membrii familiei sale, care au obținut repartiție pentru locuință.

Închirierea locuințelor se face pe baza acordului dintre proprietarul/administratorul fondului locativ şi chiriaş, consemnat prin contract scris, semnat şi însuşit de ambele părți (în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 114/1996, republicată).

În cazul în care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriaşul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual (art. 23 din Legea nr. 114/1996 republicată)

ART. 7 În cazul în care titularul contractului de închiriere a părăsit definitiv domiciliul sau a decedat, precum şi în cazul titularului de contract nerezident care, fără a fi detaşat, nu a mai folosit locuința mai mult de doi ani, fără întrerupere, închirierea continuă, după caz, în beneficiul următoarelor categorii de persoane:

 1. soțului sau al soției, dacă a locuit împreună cu titularul;
 2. descendenților sau al ascendenților, dacă au locuit împreună cu acesta;
 3. altor persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul cel puțin un an şi care au fost înscrise în contractul de închiriere (art. 27 alin. 1 din Legea nr. 114/1996).

ART.8 În lipsa persoanelor menționate la art. 7, care pot solicita locuință, contractul de închiriere încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului ori de la împlinirea termenului de doi ani de nefolosire neîntreruptă a locuinței (art. 27 alin. 3 din Legea nr. 114/1996).

ART.9 Toate persoanele care nu sunt în posesia unui contract de închiriere, în temeiul căruia să aibă acordul proprietarului/administratorului fondului locativ de a folosi locuința aflată în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, inclusiv cele care nu îndeplinesc condițiile inserate la art .7 şi 8, sunt considerate persoane care folosesc imobilul în mod abuziv.

ART. 10 În situațiile în care Direcția Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății, prin Serviciul Administrare locuințe constată că există locuințe care sunt folosite de persoanele menționate la art. 9, acesta va lua măsurile care se impun în vederea evacuării persoanelor abuzive pe cale administrativă.

ART. 11 Pentru constatarea că imobilele sunt folosite în mod abuziv, fără forme legale, persoanele abilitate din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății se vor deplasa şi vor face verificări la fața locului, materializate prin note de constatare în teren (conform anexei la prezentul regulament), poze, declarații ale reprezentanților asociației de proprietari, respectiv vor efectua toate demersurile necesare în vederea stabilirii şi determinării situației de fapt, a imobilului în cauză.

ART.12 La fața locului, reprezentanții Direcției Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății vor lua toate măsurile care se impun în vederea identificării persoanelor care ocupă în mod abuziv locuința în speță, precum şi a stabilirii numărului acestora.

ART.13 În urma acestor verificări, personalul din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății va efectua măsurile legale care se impun în vederea demarării procedurii de evacuare pe cale administrativă a persoanelor găsite şi identificate, în imobilele folosite fără forme legale.

ART.14 În temeiul constatărilor şi actelor întocmite ca urmare a verificării în teren, reprezentanții
Direcției Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății vor întocmi rapoarte de specialitate.

Raportul de specialitate va fi structurat astfel:

 1. prezentarea şi descrierea imobilului;
 2. situația de fapt reținută în urma verificării în teren;
 3. prevederile legale care fundamentează măsurile ce urmează a fi luate;
 4. propunerea făcută în temeiul celor prezentate la punctele 1-3;

Raportul de specialitate va cuprinde ca şi anexe, actele întocmite cu ocazia verificărilor în teren (precizate la art. 11).

ART.15 În baza raportului de specialitate va fi întocmit referatul privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice/juridice care ocupă fără forme legale locuința, aflată în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

ART.16 Evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice/juridice abuzive (aşa cum sunt definite la art. 3 din prezentul regulament) se face în baza dispoziției Primarului municipiului ClujNapoca, la emiterea căreia stă referatul menționat la art.15, necondiționat de atribuirea altui spțiu locativ.

ART.17 Dispoziția privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice/juridice abuzive va fi comunicată imediat persoanelor fizice/juridice nominalizate în cuprinsul acesteia, prin semnătură de luare la cunoştință sau, în cazul refuzului semnării, prin afişare pe uşa de acces în locuință, cu pozarea afişării.

ART.18 Evacuarea efectivă a abuzivilor precum şi a bunurilor acestora va fi făcută de către persoanele abilitate desemnate din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății, cu sprijinul Direcției Poliția Comunitară şi a reprezentanților Poliției municipiului Cluj-Napoca.

ART.19 Evacuarea bunurilor va fi făcută fără a asigura sau garanta siguranța şi integritatea lor.

ART.20 După eliberarea locuinței aceasta va fi încuiată cu lacăt şi cu sigiliu, prin grija reprezentanților Direcției Patrimoniul municipiului şi evidența proprietății.