(1) Compartimentul Administrativ

 Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) asigură aprovizionarea Serviciului public cu bunurile necesare desfășurării activității;

b) asigură derularea contractelor de servicii și lucrări, în condițiile legii;

c) organizează recepția și gestionarea în magazii a bunurilor aprovizionate, precum și eliberarea acestora pentru consum, pe bază de bonuri întocmite și semnate de persoanele împuternicite în acest scop;

d) asigură evidența operativă a mișcării stocurilor, predă zilnic la contabilitate documentele de recepție și de consum, participă la inventarierea anuală a stocurilor;

e) urmărește valorificarea deșeurilor ca urmare a efectuării casărilor;

f) asigură și urmărește respectarea clauzelor din contractele încheiate cu prestatorii serviciilor/lucrărilor;

g) întocmește, păstrează și actualizează, periodic, situația activelor fixe a imobilelor aflate în folosința gratuită a Serviciului public, cu toate bunurile din inventar;

h) asigură, pe baza unui proiect de propuneri, întocmit anual, materialele consumabile și pentru igienizare, necesare desfășurării în bune condiții a activităților în spațiile gestionate de Serviciul public;

i) verifică și centralizează periodic solicitările pentru dotările cu instalații și aparatură necesare imobilelor, lista lucrărilor și a materialelor necesare pentru întreținere și reparații curente sau capitale;

j) răspunde de integritatea și securitatea bunurilor materiale și de folosință îndelungată aflate în subordinea compartimentului pe care îl coordonează și participă la inventarierea patrimoniului;

k) asigură urmărirea derulării contractelor pentru utilitățile imobilelor aflate în gestiune (energie electrică, apă-canal, gaz, telefon, pază, internet, salubritate etc.), face propuneri pentru modificarea, reînnoirea sau prelungirea acestora;

l) întreține și dezvoltă bunurilor din administrarea Serviciului public și asigură accesul utilizatorilor – persoane fizice și juridice – la serviciile prestate;

m) efectuează reparațiile și activități de întreținere, igienizare și curățenie a obiectivelor date în folosință gratuită Serviciului public;

n) exercită și alte sarcini stabilite de directorul Serviciului public, pentru domeniul său de activitate.

(2) Compartimentul Achiziții

 Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) întocmește acte și documente specifice derulării procedurilor de achiziție publică: referate, documente justificative;

  1. b) elaborează Strategia anuală și Programul anual de achiziții publice și a anexei privind achizițiile directe pe baza necesităților produse, servicii și lucrări, comunicate de către compartimentele direcției prin referatele de necesitate elaborate, în ultimul trimestru al anului curent, cu privire la necesitățile pe anul următor;

  2. c) întocmește fișe de date în vederea desfășurării procedurilor de achiziție;

  3. d) întocmește anunțurile de participare/invitațiile de participare pe care le postează în sistemul SICAP;

  4. e) întocmește rapoarte ale procedurii și comunicării rezultatelor procedurii de achiziție;

  5. f) întocmește raportarea anuală privind achizițiile publice derulate;

  6. g) întocmește răspunsuri la clarificări solicitate de către ofertanți;

  7. h) întocmește programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcțiilor;

  8. i) lucrările de întreținere se execută periodic în scopul menținerii în stare perfectă de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente imobilelor;

  9. j) redactează și supune spre aprobare directorului procedura internă de achiziții publice;

k) exercită și alte sarcini stabilite de directorul Serviciului public, pentru domeniul său de activitate.