(1) Compartimentul Administrativ. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) asigură aprovizionarea Serviciului public cu bunurile necesare desfășurării activității;
b) asigură derularea contractelor de servicii și lucrări, în condițiile legii;
c) organizează recepția și gestionarea în magazii a bunurilor aprovizionate, precum și eliberarea acestora pentru consum, pe bază de bonuri întocmite și semnate de persoanele împuternicite în acest scop;
d) asigură evidența operativă a mișcării stocurilor, predă zilnic la contabilitate documentele de recepție și de consum, participă la inventarierea anuală a stocurilor;
e) urmărește valorificarea deșeurilor ca urmare a efectuării casărilor;
f) asigură și urmărește respectarea clauzelor din contractele încheiate cu prestatorii serviciilor/lucrărilor;
g) întocmește, păstrează și actualizează, periodic, situația activelor fixe a imobilelor aflate în folosința gratuită a Serviciului public, cu toate bunurile din inventar;
h) asigură, pe baza unui proiect de propuneri, întocmit anual, materialele consumabile și pentru igienizare, necesare desfășurării în bune condiții a activităților în spațiile gestionate de Serviciul public;
i) verifică și centralizează periodic solicitările pentru dotările cu instalații și aparatură necesare imobilelor, lista lucrărilor și a materialelor necesare pentru întreținere și reparații curente sau capitale;
j) răspunde de integritatea și securitatea bunurilor materiale și de folosință îndelungată aflate în subordinea compartimentului pe care îl coordonează și participă la inventarierea patrimoniului;
k) asigură urmărirea derulării contractelor pentru utilitățile imobilelor aflate în gestiune (energie electrică, apă-canal, gaz, telefon, pază, internet, salubritate etc.), face propuneri pentru modificarea, reînnoirea sau prelungirea acestora;
l) întreține și dezvoltă bunurilor din administrarea Serviciului public și asigură accesul utilizatorilor – persoane fizice și juridice – la serviciile prestate;
m) exercită și alte sarcini stabilite de directorul general al Serviciului public, pentru domeniul său de activitate.

(2) Compartimentul Achiziții. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) întocmește acte și documente specifice derulării procedurilor de achiziție publică: referate, documente justificative;
b) întocmește Strategia și Planul anual de achiziții;
c) întocmește fișe de date în vederea desfășurării procedurilor de achiziție;
d) întocmește anunțurile de participare/invitațiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;
e) întocmește rapoarte ale procedurii și comunicării rezultatelor procedurii de achiziție;
f) întocmește raportarea anuală privind achizițiile publice derulate;
g) întocmește răspunsuri la clarificări solicitate de către ofertanți;
h) întocmește programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcțiilor;
i) lucrările de întreținere se execută periodic în scopul menținerii în stare perfectă de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente imobilelor;
j) redactează și supune spre aprobare directorului general procedura internă de achiziții publice;
k) exercită și alte sarcini stabilite de directorul general al Serviciului public, pentru domeniul său de activitate.