Cuprins

Capitolul I – Dispoziții generale
Capitolul II – Scopul, obiectivele și activitățile
Capitolul III – Structura organizatorică și atribuțiile compartimentelor de muncă
Capitolul IV – Patrimoniul
Capitolul V – Bugetul de venituri și cheltuieli
Capitolul VI – Dispoziții finale

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale, denumit în continuare Serviciul public, este o instituție publică de cultură și evenimente publice cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local, care funcționează sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Art. 2. (1) Serviciul Public își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare și cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare, elaborat în temeiul Constituției României, al Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Salariații angajați cu contract individual de muncă își desfășoară activitatea în baza raporturilor de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Normele de conduită profesională ale angajaților sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Regulamentul intern al Primăriei municipiului Cluj-Napoca este aplicabil și Serviciului public.
(5) Având în vedere specificul unității și al muncii prestate, se optează pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, programul fiind stabilit de către conducătorul ierarhic, în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Sediul Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale este în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, având următoarele puncte de desfășurare a activității:
– Vechiul Casino, Parcul Central ,,Simion Bărnuțiu” F.N.;
– Cinematograful Dacia, str. Bucegi nr. 11B;
– Cinematograful Mărăști, str. Aurel Vlaicu nr. 3A;
– Turnul Croitorilor, str. Baba Novac nr. 35;
– Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 8;
– Centrul pentru Tineret, str. Iuliu Maniu nr. 1.
Art. 4. Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile etc. vor conține denumirea completă a instituției și indicarea sediului actual.

Capitolul II
Scopul, obiectivele și activitățile Serviciului public

Art. 5. Scopul Serviciului public este promovarea culturii și a activităților creative, educaționale și de tineret în municipiul Cluj-Napoca.

Art. 6. Obiectivele și activitățile sunt distribuite potrivit celor patru domenii de competență ale Serviciului public:
– managementul evenimentelor – Centrul de Cultură Urbană;
– programe și strategii culturale – Casa Municipală de Cultură;
– programe cinematografice și activități culturale pentru comunitate – Cinematografele Dacia și Mărăști;
– activități pentru tineret – Centrul pentru Tineret.

(1) Obiectivele generale ale Serviciului public sunt:
a) promovarea activităților artistice, a manifestărilor socio-culturale și tradiționale reprezentative
și a creațiilor contemporane;
b) conservarea, protejarea și valorificarea culturii în scopul păstrării specificului zonal, a
diversității și identității naționale;
c) afirmarea valorilor morale, artistice și stimularea creativității și a talentului;
d) creșterea gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală a orașului;
e) inițierea, menținerea și dezvoltarea legăturilor cu autorități și instituții publice, locale sau
centrale, asociații și fundații, cu personalitate juridică și alte instituții guvernamentale, precum și
cu organizații nonguvernamentale de profil, fără scop lucrativ, în vederea diversificării ofertei
culturale, respectiv a promovării și afirmării identității culturale a municipiului Cluj-Napoca;
f) sprijinirea implementării, în limita atribuțiilor, a strategiei culturale a municipiului Cluj-
Napoca, parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca;
g) contribuirea la dezvoltarea conceptului de „city-branding” al municipiului Cluj-Napoca;
h) materializarea nevoilor culturale ale comunității, prin proiecte, programe și activități cultural-
educaționale;

(2) Obiective privind domeniul managementul evenimentelor – Centrul de Cultură Urbană:

a) organizarea și desfășurarea de activități cultural-artistice, de educație permanentă, prin
programe proprii și/sau în parteneriat cu instituții de specialitate, exploatând potențialul spațiilor
aflate în folosința gratuită a Serviciului public;
b) diversificarea ofertei culturale de la Casino, Turnul Croitorilor și Turnul Pompierilor;
c) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;
d) prioritizarea evenimentelor cu tematică specifică, în contextul celebrării unor momente festive
sau comemorative (e.g. Zilele Clujului, Ziua Imnului Național, Ziua națională a României etc.).

(3) Activități privind domeniul managementul evenimentelor – Centrul de Cultură Urbană:

a) gestionarea spațiilor și a logisticii necesare desfășurării evenimentelor cultural-artistice și nu numai, în condiții optime;
b) încheierea de parteneriate în vederea dezvoltării paletei evenimentelor și a schimburilor culturale cu instituții publice locale, centrale sau europene și alte instituții guvernamentale, precum și cu organizații non-guvernamentale de profil;
c) asigurarea unui suport informativ (consultanță de specialitate) cu privire la toate detaliile organizării evenimentelor;
d) inițierea și sprijinirea proiectelor de promovare a artei, culturii, tradițiilor și obiceiurilor locale, a meșteșugurilor și a artei populare autentice;
e) sprijinirea evenimentelor organizate cu scop caritabil, prin punerea gratuită la dispoziție a spațiilor și a logisticii Serviciului public;
f) promovarea artiștilor plastici, prin programarea expozițiilor de pictură, fotografie, ceramică, sculptură sau design vestimentar;
g) asigurarea logisticii necesare panotării expozițiilor (șevalete, simeze, panouri mobile, rame, pavilioane expoziționale etc.);
h) planificarea evenimentelor cu tematici creative (târguri și workshopuri handmade);
i) relaționarea cu mass-media: transmiterea comunicatelor de presă, organizarea conferințelor de presă, monitorizarea acoperirii media;
j) promovarea evenimentelor care vor avea loc: transmiterea programelor culturale folosind paginile de socializare; anunțarea evenimentelor prin intermediul afișelor expuse pe panourile publicitare din Parcul Central, de la cinematografele Dacia și Mărăști sau pe panourile mobile de la punctele de desfășurare a activității;
k) elaborarea de publicații, materiale de prezentare și promovare (afișe, flyere, broșuri, prezentări multimedia);
l) achiziționarea de mape, reviste de prezentare, plachete, cărți, casete, cocarde și materiale publicitare;
m) inițierea unor proiecte culturale proprii;
n) sprijinirea evenimentelor de anvergură ale orașului (festivaluri de talie internațională, alte evenimente sau propuneri);
o) susținerea brandurilor Clujului în materie de evenimente;
p) promovarea obiectivelor cu potențial turistic gestionate de Serviciul public (Casino, Turnul Croitorilor, Turnul Pompierilor);
q) stabilirea unor relații de bună colaborare cu organizatorii de evenimente din alte orașe;
r) onorarea parteneriatelor municipiului Cluj-Napoca;
s) programarea de lansări, târguri de carte, conferințe științifice, workshopuri sau alte manifestări culturale sau educaționale.

(4) Obiective privind domeniul programe și strategii culturale – Casa Municipală de Cultură:

a) creșterea calității serviciilor culturale diverse, acțiuni, proiecte și programe culturale, socio-
culturale, artistice, educative pentru satisfacerea nevoilor culturale ale comunității, în scopul
creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;
b) asigurarea unui standard de calitate al bunurilor culturale proprii care adresează teme și
subiecte de interes local, regional, național sau internațional;
c) punerea în valoare a unor spații neconvenționale, în scopul desfășurării de activități cultural-
artistice.

(5) Activități privind domeniul programe și strategii culturale – Casa Municipală de Cultură:

a) prestarea de servicii culturale diverse, acțiuni, proiecte și programe culturale, socio-culturale, artistice, educative pentru satisfacerea nevoilor culturale ale comunității;
b) inițierea, planificarea și implementarea de spectacole, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, în regim propriu sau în colaborare cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvernamentale;
c) organizearea și administrarea atelierelor de creație cultural-artistică dedicate tuturor categoriilor de vârstă;
d) susținerea expozițiilor temporare sau permanente;
e) elaborarea de studii științifice sau editarea de cărți și publicații;
f) realizarea unor proiecte editoriale de interes local, cu caracter socio-cultural, științific și cultural-turistic;
g) inițierea și participarea efectivă la redactarea documentelor strategice și de evaluare a sectorului cultural local (studii, cercetări, barometre de consum cultural etc.);
h) inițierea și coordonarea unor concursuri cu tematici culturale și educaționale și recompensarea, prin acordarea de premii pentru inovație, inițiativă si creativitate, în cadrul activităților culturale, artistice, sociale, civice, educaționale și de cercetare;
i) asigurarea unei bune funcționări a activităților cultural-artistice sau de educație aparținând Casei Municipale de Cultură, mărci ale acesteia sau structuri fară personalitate juridică: Ansamblul Coral „Voci Transilvane”, Clubul Epigramiștilor, Festivalul de Epigramă, Cercul foto „Lumex”, Cinemateca etc.;
j) desfășurarea activităților de promovare a propriilor programe și proiecte culturale, în municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană, în țară și în străinătate;
k) participarea, prin producțiile proprii, la evenimentele culturale de profil, inclusiv concursuri din țară și din străinătate, în baza invitațiilor primite sau a anunțurilor de participare la aceste concursuri.

(6) Obiective privind domeniul programe cinematografice și activități culturale pentru comunitate – Cinematografele Dacia și Mărăști:

a) promovarea culturii și educației cinematografice;
b) conservarea și valorificarea patrimoniului cultural național și universal al filmelor românești și internaționale;
c) afirmarea identității culturale naționale, inclusiv a minorităților naționale din România, prin promovarea filmelor românești;
d) promovarea producțiilor cinematografice europene;
e) dezvoltarea formelor de cooperare cu instituții publice, centre culturale, organizații, asociații, fundații sau O.N.G.-uri care activează în domeniul cinematografiei;
f) sprijinirea proiectelor de promovare a artei cinematografice, prin contribuția la desfășurarea festivalurilor de film sau a altor evenimente de profil;
g) promovarea expozițiilor de artă (pictură, fotografie, ceramică etc.) în foaierele cinematografelor;
h) organizarea – în regim propriu sau în colaborare cu alte instituții, asociații, organizații, fundații care activează în domeniul culturii – a evenimentelor culturale de altă natură, exploatând spațiile disponibile, săli multifuncționale sau de cinema cu scenă, în vederea diversificării ofertei culturale a cinematografelor prin spectacole de teatru, concerte, simpozioane, vernisaje, workshop-uri, conferințe etc.;
i) prioritizarea filmografiei europene în conceperea programelor de difuzare a producțiilor cinematografice.

(7) Activități privind domeniul programe cinematografice, și activități culturale pentru comunitate – Cinematografele Dacia și Mărăști:

a) difuzarea filmelor în cinematografele proprii;
b) inițierea și dezvoltarea programelor artistice în domeniul artei cinematografice;
c) conceperea unei strategii de difuzare a filmelor, aplicată nevoilor culturale, cerințelor publicului și posibilităților cetățenilor comunității de a participa la proiecții;
d) promovarea evenimentelor și a proiecțiilor organizate în cinematografele aflate în folosința gratuită a Serviciului public, prin intermediul presei, a platformelor online de socializare sau a afișelor;
e) elaborarea listelor de producții cinematografice propuse spre difuzare în programul cinematografelor Dacia și Mărăști;
f) încheierea de parteneriate cu centre culturale, asociații sau organizații care activează în domeniul cinematografiei;
g) implicarea în dezbaterile organizate de diferite organizații cu scopul promovării filmelor europene și de artă;
h) colaborarea cu organizatorii evenimentelor cinematografice de amploare în vederea bunei desfășurări a proiecțiilor din programele acestora;
i) sprijinirea organizatorilor de evenimente culturale, atât cinematografice, cât și de altă natură, prin asigurarea logisticii necesare și a consultanței de specialitate;
j) participarea la programe sau sesiuni de formare în domeniul cinematografiei;
k) evaluarea activității manageriale, a strategiilor și politicilor culturale și de educație cinematografică implementate, prin consultarea cu instituții specializate, dar și prin analizarea feedback-ului participanților la proiecții sau la evenimente culturale de altă natură.

(8) Obiective privind domeniul activități pentru tineret – Centrul pentru Tineret:

a) creșterea gradului de acces la cultură și educație al tinerilor;
b) susținerea și dezvoltarea proiectelor și programelor culturale, artistice, educaționale, sociale sau de interes local, adresate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;
c) crearea contextului necesar dezvoltării de către tineri a unor programe și proiecte adaptate nevoilor și stilului de viață al acestora, în domenii precum antreprenoriatul, educația, formarea profesională, sportul, cultura etc.;
d) crearea premiselor unei bune colaborări între comunitățile de elevi, studenți și tineri în
Cluj-Napoca;
e) dezvoltarea unor parteneriate cu O.N.G.-urile studențești și pentru tineret în vederea asigurării cadrului necesar dezvoltării relațiilor de cooperare la nivel național și internațional pe probleme de tineret;
f) promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din Cluj-Napoca, direct, prin implicarea acestora în activităţile derulate de către Serviciul public sau/și Primăria municipiului
Cluj-Napoca şi, indirect, prin promovarea acestei forme de manifestare civică;
g) susținerea tinerilor care doresc să se implice în diverse manifestări culturale și educaționale din municipiul Cluj-Napoca.

(9) Activități privind domeniul activități pentru tineret – Centrul pentru Tineret:

a) încurajarea și sprijinirea organizării de activități educaționale, culturale și de tineret, prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare;
b) organizarea și realizarea – în regim propriu sau în parteneriat cu alte instituții publice, autorităţi sau organisme neguvernamentale – acțiunilor, proiectelor sau programelor culturale, de interes local, destinate studenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, dar nu exclusiv;
c) promovarea intereselor tinerilor în comunitate și reprezentarea acestora – când este cazul – în raport cu autoritățile publice;
d) promovarea activităților cultural-artistice, sociale, civice dedicate tinerilor;
e) cooperarea cu reprezentanții structurilor de tineret clujene (ai ONG-urilor pentru tineret sau cele studențești ori cu reprezentanții consiliilor elevilor/studenților) în vederea identificării necesităților tinerilor în materie de servicii și programe;
f) organizarea sau sprijinirea dezbaterilor care au ca scop problemele de tineret.

Art. 7. Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, Serviciul public colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public și/sau privat, precum și cu persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).

Capitolul III
Structura organizatorică și atribuțiile compartimentelor de muncă ale Serviciului public

Art. 8. (1) Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul se aprobă de către Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în raport cu obligațiile sau cu programele stabilite, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a scopului, obiectivelor și a activităților specifice.
(2) Structura organizatorică a Serviciului public cuprinde următoarele compartimente:
a) Compartiment conducere:
Director general
Director Casa Municipală de Cultură
șef serviciu Managementul evenimentelor
șef serviciu Programe și strategii culturale și pentru tineret
șef serviciu Administrativ-Achiziții publice
șef serviciu Economic, juridic, resurse umane
b) Compartimente funcționale:
Casa Municipală de Cultură
Serviciul Managementul evenimentelor
Serviciul Programe și strategii culturale și pentru tineret
Serviciul Administrativ – Achiziții publice
Serviciul Economic, juridic, resurse umane

Art. 9. Directorul general are următoarele atribuții principale:

a) organizează, conduce și gestionează activitățile Serviciului public, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) asigură ducerea la îndeplinire, prin compartimentele subordonate, a hotărârilor de consiliu, emise în vederea realizării scopului Serviciului public;
c) concepe și coordonează strategii și politici publice pentru dezvoltarea Serviciului public;
d) are calitatea de angajator;
e) reprezintă interesele Serviciului public în justiție;
f) aprobă planul anual al achizițiilor publice, conform atribuțiilor legale ce-i revin, cu avizul compartimentelor din aparatul de specialitate al Serviciului public;
g) acordă audiențe persoanelor interesate;
h) asigură inventarierea generală anuală a patrimoniului Serviciului Public;
i) propune spre analiză proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propriu, corelat cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului, în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului local;
j) coordonează defalcarea programului de activități și bugetul aferent pentru fiecare activitate în parte și stabilește măsurile necesare îndeplinirii acestora, transmițându-le ca sarcini șefilor de compartimente funcționale;
k) stabilește sarcinile necesare asigurării integrității bunurilor materiale administrate, inclusiv în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, controlează modul în care acestea sunt îndeplinite și ia măsurile ce se impun potrivit legii, împotriva personalului subordonat aflat în culpă;
l) întocmește și prezintă Consiliului local, spre aprobare, propuneri fundamentate privind nivelul chiriilor, al tarifelor și taxelor pentru serviciile și imobilele aflate în folosința gratuită a Serviciului public;
m) exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale consiliului local;
n) informează – atunci când este cazul – executivul municipiului Cluj-Napoca sau/și consiliul local asupra realizării obiectivelor stabilite și propune măsurile necesare pentru desfășurarea activității în condiții optime și asigurarea standardelor de calitate ale proiectelor;
o) reprezintă instituția în raporturile sale locale, naționale și internaționale;
p) îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și răspunde de buna gospodărire a fondurilor bănești și a mijloacelor materiale aflate în administrarea instituției;
q) îndrumă, coordonează și controlează activitatea de concepere a proiectelor culturale elaborate de Serviciul public;
r) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii;
s) în absența directorului general, Serviciul public este condus de o persoană din cadrul acestuia, desemnată prin decizie scrisă.

Art. 10. Directorul Casei Municipale de Cultură are următoarele atribuții:
a) asigură conducerea curentă a întregii activități a Casei Municipale de Cultură;
b) îndrumă, coordonează și controlează întreaga activitate artistică, organizatorică și administrativă a Casei Municipale de Cultură;
c) îndrumă, coordonează și controlează activitatea de concepere a proiectelor culturale și artistice elaborate de Casa Municipală de Cultură;
d) prezintă și susține, după caz, proiectele culturale și artistice în fața forurilor superioare;
e) identifică surse de finanțare pentru proiectele culturale și artistice;
f) concepe și supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în luna octombrie a fiecărui an, Proiectul de activități, propus de angajații din subordine, pentru anul calendaristic următor;
g) dispune de aplicarea sancțiunii disciplinare;
h) stabilește obiectivele Casei Municipale de Cultură și monitorizează trimestrial gradul de realizare al acestora;
i) stabilește obiective personale (indicatori de performanță) în strictă concordanță cu obiectivele Casei Municipale de Cultură;
j) identifică modalități de dezvoltare și diversificare a activităților culturale, artistice și educative, oferite de Casa Municipală de Cultură, în concordanță cu cerințele comunității locale;
k) asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
l) asigură respectarea normelor interne de funcționare de către personalul din subordine.

Art. 11. Serviciul Managementul evenimentelor.

(1) Compartimentul evenimente. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) planifică și valorifică numeroasele evenimente și parteneriate de care beneficiază municipiul Cluj-Napoca, implementează noi colaborări la nivel național și internațional ale municipalității, prin atragerea de noi proiecte, în vederea îmbunătățirii imaginii municipiului, îndeplinirii obiectivelor strategice ale acestuia și exploatarea corectă a spațiilor de cultură destinate activităților specifice și a clădirilor aflate în folosința sa gratuită;
b) se implică în organizarea tuturor manifestărilor desfășurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Consiliului local: Ziua Națională a României, Ziua Poetului Național Mihai Eminescu, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Europei, Ziua Drapelului, Ziua Imnului etc.;
c) editează sau sprijină, în condițiile legii, publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei;
d) gestionează evenimentele care se desfășoară în cadrul Serviciului public și întocmește programatorul cu evenimente pentru anul în curs;
e) selectează și analizează oportunitatea organizării evenimentelor private care se desfășoară în spațiile date în folosință gratuită a Serviciului public, precum și a celor religioase sau cu caracter politic;
f) redactează documentele specifice: referate, note interne, informări și orice alte documente necesare bunei desfășurări a activității Serviciului public pe domeniul de activitate al Serviciului;
g) menține relația cu mass-media: transmite comunicate de presă, organizează conferințe de presă, monitorizează acoperirea media, în limitele competențelor stabilite de către directorul general;
h) elaborează publicații, materiale de prezentare și promovare (afișe, broșuri, prezentări multimedia etc.);
i) actualizează și exploatează baza de date formată în cadrul Biroului;
j) asigură cadrul optim pentru lansări de carte, expoziții, simpozioane care se desfășoară în clădirile aflate în folosința gratuită a Serviciului public;
k) menține standardele municipiului Cluj-Napoca prin strategii eficiente de comunicare;
l) informează cetățenii cu privire la evenimentele ce vor avea loc;
m) sprijină colaborarea între organizatorii diverselor evenimente unde Serviciul public sau municipiul Cluj-Napoca este partener;
n) menține colaborarea cu alte instituții relevante pentru politica și viziunea Serviciului public, alte instituții educaționale, companii media, asociații și organizații non-profit, companii private;
o) în vederea organizării expozițiilor de artă, Serviciul public, prin Biroul Managementul evenimentelor, poate să inițieze formarea unui Consiliu Artistic – format din specialiști în domeniul artelor – menit să decidă oportunitatea realizării unor expoziții și vernisaje; Consiliul Artistic va funcționa în baza unui regulament aprobat printr-o decizie a directorului general.

(2) Compartimentul cinematografe. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) inițiază și dezvoltă programe artistice proprii în domeniul artei cinematografice;
b) exploatează spațiile proprii în vederea desfășurării proiecțiilor de difuzare a artei cinematografice naționale și universale;
c) susține și gestionează programele artistice organizate de terți din domeniul cinematografiei;
d) gestionează evenimentele care se desfășoară în cadrul cinematografelor și întocmește
programatorul aferent acestora cu evenimente pentru anul în curs;
e) întocmește și înregistrează actele și documentele necesare desfășurării activității de la
cinematografe: cereri, contracte, referate, note interne, situații și alte documente necesare
Serviciului;
f) aduce la cunoștința publică evenimentele care vor avea loc în cadrul cinematografelor;
g) selectează evenimentele private organizate în spațiile cinematografelor precum și cele
religioase sau cu caracter politic, având prioritate evenimentele cu caracter cultural și
evenimentele de anvergură sau cu tradiție ale Centrului de Cultură Urbană;
h) se implică activ în crearea de parteneriate cu centre culturale, asociații sau organizații care
activează în domeniul cinematografiei;
i) întocmește situația statistică cu numărul participanților la proiecțiile de film, dar și a celorlalte
tipuri de evenimente desfășurate în cadrul cinematografelor;
j) concepe strategii de difuzare a filmelor aplicate nevoilor culturale și cerințelor publicului;
k) întocmește listele de producții cinematografice necesare în vederea achizițiilor și propune directorului general parteneriate / contracte pentru drepturi de difuzare publică a unor filme.

Art. 12. Serviciul Programe și strategii culturale și pentru tineret

(1) Compartimentul Programe și strategii culturale. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) argumentează, inclusiv din punct de vedere bugetar, oportunitatea prestării de servicii socio-culturale și de educație (activități, acțiuni, proiecte, programe) în vederea atingerii obiectivului privind satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
b) inițiază și dezvoltă contacte, legături cu instituții culturale, instituții de învățământ, centre culturale, ONG-uri cu caracter socio-cultural și artiști în vederea dezvoltării de activități comune;
c) propune și semnează de necesitate contractele de prestări servicii sau de colaborare ce intervin în implementarea proiectelor și urmărește realizarea acestora
d) colaborează cu celelalte compartimente de muncă din cadrul Serviciului public pentru sarcinile comune, în vederea realizării activităților propuse;
e) planifică activitățile cultural artistice și educaționale în spațiile proprii sau în alte spații potrivite profilului de activitate;
f) gestionează activitățile specifice, obținând dacă este cazul avize, acorduri, cesiuni ale drepturilor de autor etc. în condițiile legii;
g) concepe şi aplică un plan de promovare a ofertei cultural-educaționale în comunitate;
h) se informează cu privire la aderarea la rețele culturale locale, regionale, naționale și europene, căutând să crească prin aceasta profilul cultural al orașului în plan național și internațional;
i) oferă informații la cerere persoanelor sau instituțiilor, cu acordul directorului general și prin consultarea celorlalte compartimente de muncă, cu privire la activitățile culturale și educative în curs de realizare sau care au fost realizate;
j) redactează rapoarte de activitate conform procedurilor legale în vigoare sau la cererea autorității finanțatoare, de fiecare dată când este solicitat;
k) actualizează anual componența membrilor Ansamblului Coral „Voci Transilvane”, Clubului Epigramistilor Clujeni, Clubului de fotografie „Lumex” și ale oricăror structuri similare care vor fi înființate, cu scopul de a realiza activitățile cultural-artistice pe care le derulează;
l) stabilește, în colaborare cu structurile enumerate anterior, prioritățile pentru anul următor și planul minimal de activități;
m) face propuneri de participare la conferințe, cursuri, dezbateri în vederea justificării impactului acestora;
n) identifică colaboratori cu pregătire în domeniul artistic și în domeniul educațional în vederea realizării de cursuri de dezvoltare personală, formare profesională și educație civică pentru tineri;
o) redactează sau actualizează regulamentele de concurs pentru aceste tipuri de activități și stabilește componența juriilor;
p) urmărește evenimentele culturale, sociale și educaționale relevante din comunitate, fiind la curent cu posibile oportunități de colaborare în arii comune de interes;
q) aplică chestionare și interviuri partenerilor și beneficiarilor în vederea obținerii de date relevante care să fundamenteze impactul în comunitate al instituției.
r) referenții de specialitate aferenți acestui compartiment de muncă, vor deține atribuții specifice așezămintelor culturale – dirijor, manager cultural, fotograf etc.

(2) Compartimentul Centrul pentru Tineret. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) sprijină organizarea activităților educaționale, culturale și de tineret prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare;
b) organizează, în regim propriu sau în parteneriat cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvernamentale, acțiuni, proiecte sau programe culturale, de interes local, destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, dar nu exclusiv;
c) promovează activitățile cultural-artistice, sociale, civice, dedicate tinerilor;
d) colaborează cu reprezentanții structurilor de tineret clujene (ai ONG-urilor pentru tineret sau cele studențești ori cu președinții consiliilor elevilor/studenților) în vederea identificării necesităților tinerilor în materie de servicii și programe;
e) organizează sau sprijină dezbaterilor care au ca scop problemele de tineret;
f) gestionează logistica necesară desfășurării evenimentelor destinate tinerilor;
g) colaborează cu celelalte structuri ale Serviciului public în vederea respectării normelor, regulamentelor, politicilor și strategiilor comune.

Art. 13. Serviciul Economic, juridic, resurse umane

(1) Compartimentul Financiar-Contabilitate. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) organizează evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, verifică lunar soldurile analitice și pe cele sintetice din balanța de verificare;
c) exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale;
d) asigură valorificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea eventualelor plusuri și minusuri în evidența contabilă;
e) întocmește situatii financiare lunare, trimestriale, anuale și le înaintează conform termenelor legale ordonatorului principal de credite;
f) înregistrează intrările de mijloace fixe, calculul amortizării lunare, transferurile de mijloace fixe;
g) verifică documentele de încasări-plăți privind încasările și plățile în numerar;
h) instituie și conduce registrele obligatorii de contabilitate;
i) exercită și alte sarcini stabilite de conducerea unității în legătură cu domeniul de activitate;
j) prezintă situațiile și documentele la controlul Curții de Conturi ori a oricăror altor instituții de control abilitate;
k) răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;
l) asigură întocmirea statelor de plată a salariilor și a altor drepturi legale cuvenite salariaților;
m) întocmește lunar declarațiile ( formular 112, formular 500) către DGRFP potrivit legislației în vigoare;
n) întocmește anual situația veniturilor salariale pentru toți salariații unității;
o) întocmește lunar și anual situații statistice pe care le transmite organelor abilitate;
p) răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;
q) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și-l înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
r) rectifică bugetul de câte ori se impune conform legislației;
s) urmărește încadrarea strictă a tuturor elementelor de cheltuieli în prevederile bugetare;
t) efectuează deschideri de credite bugetare lunar și de câte ori se impune în baza bugetului aprobat.
(2) Compartimentul Juridic. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) urmărește și asigură respectarea legislației în vigoare;
b) întocmește acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, motive de apel și recurs, precizări, concluzii, în dosarele care implică Serviciul public, aflate pe rolul instanțelor de judecată;
c) asigură asistență juridică tuturor compartimentelor din cadrul Serviciului public;
d) informează permanent directorul general al Serviciului public şi responsabilii compartimentelor funcționale cu privire la apariția unor acte de interes în realizarea obiectului de activitate;
e) exercită căile de atac în fața instanțelor judecătorești;
f) asigură punerea în executare a hotărârilor judecătorești investite cu titlu executoriu;
g) verifică proiecte de contracte, protocoale de colaborare etc.;
h) verifică legalitatea contractelor întocmite și semnează în acest sens;
i) redactează răspunsuri pe linie de contencios-administrativ și asigură corespondența pe probleme juridice cu partenerii de activitate;
j) exercită și alte atribuții stabilite de către directorul general al Serviciului public în domeniul său de activitate;
k) întocmește documentația legală pentru încetarea activității salariaților din diverse motive, documente ce vor fi semnate ulterior de către directorul general al Serviciului public;
l) răspunde de modul de respectare a legislației arhivistice;
m) primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor și de expedierea răspunsurilor către petiționari în termenele legale, precum și de clasarea petițiilor anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;
n) înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
o) asigură accesul la informațiile de interes public în sensul reglementărilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public;
p) întocmește contractele de închiriere sau protocoalele de colaborare pentru desfășurarea unor activități culturale sau de altă natură în conformitate cu condițiile stabilite de Consiliul local și a deciziilor emise de directorul general.

(3) Compartimentul Resurse umane. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) inițiază proiecte de hotărâri privind structura organizatorică a Serviciului public, care vor fi înaintate Consiliului local spre aprobare, ori de câte ori apar modificări;
b) asigură angajarea și integrarea salariaților conform prevederilor legale;
c) se implică în procesul de motivare a angajaților:
asigură evaluarea angajaților;
salarizarea personalului Serviciului public se va face în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Serviciului public sunt cele prevăzute în anexele la Legea cadru nr. 153/2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din aceasta;
d) organizează resursele umane: analizează și evaluează posturile, elaborează documentele organizaționale (R.O.F., stat de funcții, organigramă);
e) asigură gestiunea personalului:
întocmește, modifică și încheie Contractele individuale de muncă;
gestionează baza de date a angajaților;
gestionează dosare de personal;
elaborează documente de evidență a personalului.
f) urmărește planificarea resurselor umane: pregătirea, perfecționarea, promovarea personalului, evaluarea performanțelor profesionale individuale;
g) întocmește proiectul Regulamentului intern și îl supune spre aprobare directorului general al Serviciului public;
h) duce la îndeplinire măsurile dispuse de inspectorii de muncă în urma controalelor efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj.

Art. 14. Serviciul Administrativ-Achiziții publice.

(1) Compartimentul Administrativ. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) asigură aprovizionarea Serviciului public cu bunurile necesare desfășurării activității;
b) asigură derularea contractelor de servicii și lucrări, în condițiile legii;
c) organizează recepția și gestionarea în magazii a bunurilor aprovizionate, precum și eliberarea acestora pentru consum, pe bază de bonuri întocmite și semnate de persoanele împuternicite în acest scop;
d) asigură evidența operativă a mișcării stocurilor, predă zilnic la contabilitate documentele de recepție și de consum, participă la inventarierea anuală a stocurilor;
e) urmărește valorificarea deșeurilor ca urmare a efectuării casărilor;
f) asigură și urmărește respectarea clauzelor din contractele încheiate cu prestatorii serviciilor/lucrărilor;
g) întocmește, păstrează și actualizează, periodic, situația activelor fixe a imobilelor aflate în folosința gratuită a Serviciului public, cu toate bunurile din inventar;
h) asigură, pe baza unui proiect de propuneri, întocmit anual, materialele consumabile și pentru igienizare, necesare desfășurării în bune condiții a activităților în spațiile gestionate de Serviciul public;
i) verifică și centralizează periodic solicitările pentru dotările cu instalații și aparatură necesare imobilelor, lista lucrărilor și a materialelor necesare pentru întreținere și reparații curente sau capitale;
j) răspunde de integritatea și securitatea bunurilor materiale și de folosință îndelungată aflate în subordinea compartimentului pe care îl coordonează și participă la inventarierea patrimoniului;
k) asigură urmărirea derulării contractelor pentru utilitățile imobilelor aflate în gestiune (energie electrică, apă-canal, gaz, telefon, pază, internet, salubritate etc.), face propuneri pentru modificarea, reînnoirea sau prelungirea acestora;
l) întreține și dezvoltă bunurilor din administrarea Serviciului public și asigură accesul utilizatorilor – persoane fizice și juridice – la serviciile prestate;
m) exercită și alte sarcini stabilite de directorul general al Serviciului public, pentru domeniul său de activitate.

(2) Compartimentul Achiziții. Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) întocmește acte și documente specifice derulării procedurilor de achiziție publică: referate, documente justificative;
b) întocmește Strategia și Planul anual de achiziții;
c) întocmește fișe de date în vederea desfășurării procedurilor de achiziție;
d) întocmește anunțurile de participare/invitațiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;
e) întocmește rapoarte ale procedurii și comunicării rezultatelor procedurii de achiziție;
f) întocmește raportarea anuală privind achizițiile publice derulate;
g) întocmește răspunsuri la clarificări solicitate de către ofertanți;
h) întocmește programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcțiilor;
i) lucrările de întreținere se execută periodic în scopul menținerii în stare perfectă de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente imobilelor;
j) redactează și supune spre aprobare directorului general procedura internă de achiziții publice;
k) exercită și alte sarcini stabilite de directorul general al Serviciului public, pentru domeniul său de activitate.

Art. 15. Întreg personalul are obligația să-și realizeze sarcinile în conformitate cu fișa postului, să respecte disciplina și normele de comportament și să se suplinească în serviciu, potrivit competențelor proprii, pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor profesionale.

Art. 16. În relațiile cu publicul și în cadrul unor manifestări culturale, personalul Serviciului public are obligația de a respecta normele unei conduite ireproșabile, bazată pe amabilitate, bună-credință și eficiență.

Art. 17. În cadrul Serviciului public, relațiile de muncă vor viza menținerea unui climat de activitate disciplinat, riguros, colegial și în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 18. Angajații tuturor compartimentelor contribuie direct la buna desfășurare a evenimentelor care se desfășoară la obiectivele aflate în folosința gratuită a Serviciului public.

Capitolul IV. Patrimoniul

Art. 19. (1) Patrimoniul Serviciului public este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietate publică sau privată a statului și/sau a unității administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.
(2) Patrimoniul Serviciului public poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.
(3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Serviciului public sunt gestionate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Capitolul V. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 20. Cheltuielile curente și de capital ale Serviciului public sunt finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local.
Art. 21. Veniturile proprii provin din activități realizate direct de Serviciul public, și anume din:
a) închirieri de spații și bunuri imobile și mobile;
b) prestarea unor servicii și/sau activități culturale sau de educație permanentă, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, potrivit legii;
c) derularea unor proiecte și programe culturale, în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;
d) evenimente culturale cu rol educativ și/sau divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii;
e) expoziții temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural;
f) organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;
g) prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 22. În vederea organizării proiectelor culturale proprii, vor fi prevăzute sume din bugetul Serviciului public.

Capitolul VI. Dispoziții finale

Art. 23. (1) Serviciul Public dispune de ștampilă și sigiliu propriu.
(2) Serviciul Public are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:
a) actul normativ de înființare;
b) documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă și situații statistice;
c) cereri, contracte de închiriere sau protocoale de colaborare;
d) corespondență;
e) alte documente.

(3) Mărci ale Serviciului Public care funcționează sub umbrela acestuia:
a) Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca;
b) Centrul pentru Tineret Cluj-Napoca;
c) Cinema Dacia Cluj;
d) Cinema Mărăști;
e) Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca;
f) Ansamblul Coral „Voci Transilvane”;
g) Clubul Epigramiștilor;
h) Cercul foto „Lumex”.

Art. 24. (1) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.
(2) În temeiul prezentului regulament și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, directorul general elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituției.
(3) Orice modificare a prezentului regulament va fi propusă de către directorul general al Serviciului public, în scopul aprobării de către autoritatea tutelară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.