Este subordonat Directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi directorilor executivi ai Direcţiei Inspecţie şi control şi Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier şi are următoarele atribuţii:

 1. instrumenteză dosarele repartizate;
 2. înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această activitate si urmăreşte fazele de instrumentare;
 3. răspunde de modul de soluţionare a corespondenţei repartizate;
 4. acordă, la solicitarea cetăţenilor, relaţii, precizări şi îndrumări privind aplicarea actelor normative în vigoare, legate de activitatea Poliţiei locale, ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;
 5. colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor primarului pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile specifice;
 6. reprezintă Direcţia Generală Poliţia locală pe baza delegaţiei date de directorul general/împuternicitul acestuia şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi coordonează activitatea Compartimentului Evidență contravenții, mandate de muncă în folosul comunității;
 7. redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care direcţia este parte;
 8. elaborează şi prezintă conducerii direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile direcţiei;
 9. întocmeşte documentele necesare în relaţia cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;
 10. elaborează şi prezintă conducerii direcţiei generale, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;
 11. ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;
 12. în baza unei delegaţii speciale date de directorul general poate fixa pretenţiile, renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu;
 13. participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme legate de buget;
 14. formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;
 15. primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
 16. exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;
 17. îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac ;
 18. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic repartizate în acest sens şi referatele întocmite de compartimentele de muncă care stau la baza emiterii dispoziţiilor de către Primar privind reglementările activităţii Direcţiei Generale Poliţia locală;
 19. face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Direcţia Generală Poliţia locală Cluj-Napoca justifică un interes;
 20. solicită pe bază de nota internă Serviciului Evidenţa persoanelor, baze de date şi relaţii publice procesele verbale contestate în instanță și actele eferente acestora în vederea executării unor măsuri procedurale.
 21. se ocupă de pregătirea profesională a personalului poliţiei locale.