În temeiul art. 36, alin. 3, litera b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca adoptă prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Poliţia locală organizată ca şi direcţie generală de specialitate în aparatul de specialitate al primarului.

CAPITOLUL I – Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale Poliţia locală – compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 1.

(1) La nivelul municipiului Cluj-Napoca POLIŢIA LOCALĂ este organizată, în condiţiile legii, ca un compartiment funcţional, fără personalitate juridică, la nivel de Direcţie generală în cadrul aparatului de specialitate al primarului, condusă de un director general, funcţionar public de conducere, în subordinea Primarului municipiului Cluj-Napoca, în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, al respectării regimului circulaţiei rutiere, precum şi al asigurării pazei, protecţiei obiectivelor de interes local, asigurării respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii, asigurării respectării normelor legale privind protecţia mediului, prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind activităţile comerciale, respectării legislaţiei în domeniul evidenţei populaţiei şi alte activităţi stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului.
(2) Direcţia Generală Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea în cadrul primăriei, ca serviciu specializat, în interesul persoanei, al comunităţii locale, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Personalul Poliţiei Locale face parte din sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică, conform Hotărârii de guvern nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale.
Încadrarea în muncă (detaşarea, transferul, concursul) se va realiza conform normelor legislative în vigoare cu certificarea stării de sănătate şi susţinerea probelor sportive, condiţii care sunt aplicabile şi structurilor de ordine publică şi siguranţă naţională.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Direcţia Generală Poliţia locală cooperează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, unităţile, respectiv structurile teritoriale ale Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, O.N.G. – uri, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
(4) 21 mai este Ziua Poliţiei Locale şi este stabilită prin lege.

Art. 2. Direcţia Generală Poliţia locală este organizată şi funcţionează în baza următoarelor principii:

principiul încrederii;
principiul legalităţii;
principiul previzibilităţii;
principiul proximităţii – Poliţia în slujba comunităţii locale;
principiul proporţionalităţii;
principiul deschiderii şi transparenţei;
principiul eficienţei şi eficacităţii;
principiul răspunderii şi responsabilităţii;
principiul imparţialităţii şi nediscriminării.

Art. 3. Pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă, eficacitate şi transparenţă, Consiliul Local prin Direcţia Generală Poliţia locală va asigura sedii, mijloace auto şi moto, mijloace materiale şi financiare necesare.
Art. 4. Finanţarea Direcţiei Generale Poliţia locală se asigură din Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca şi din alte surse, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.
Art. 5.

(1) Direcţia Generală Poliţia locală se organizează la nivel de direcţii, servicii, birouri și compartimente, conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Conducerea operativă a Direcţiei Generale Poliţia locală se asigură de către un director general şi doi directori executivi.
3) Directorul general reprezintă Poliţia locală în raporturile cu membrii colectivităţii locale şi cu terţii, în limitele şi condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

CAPITOLUL II – Atribuţiile Direcţiei Generale Poliţia locală-48

Art. 6. Direcţia Generală Poliţia Locală este organizată la rândul ei în două direcţii, 7 servicii, 9 birouri, un birou juridic și un compartiment, după cum urmează: Direcţia Ordine publică şi trafic rutier, care cuprinde serviciile: Serviciul Ordine şi siguranţă publică – având în subordine 7 birouri, corespunzătoare fiecărei zone de sectorizare a municipiului, Serviciul Pază, Serviciul Control trafic rutier- având în subordine Biroul Fluidizare trafic rutier, respectiv Direcţia Inspecţie şi control care cuprinde serviciile: Serviciul Control urbanism şi disciplină în construcţii – având în subordine Biroul Control refaţadizări imobile, Serviciul Control protecţia mediului, Serviciul Inspecţie comercială, Serviciul Evidenţa persoanelor, baze de date şi relaţii publice.
Art. 7. Biroul Juridic se subordonează direct directorului general şi celor doi directori executivi şi are în coordonare Compartimentul Evidenţă contravenții, mandate de muncă în folosul comunității.
Art. 8. Atribuţii generale pentru personalul Politiei locale care utilizeaza autospecialele din dotare în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu:

respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
înainte de a pleca în misiune are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
atât la plecare cât şi la sosirea din cursă verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele iar după verificare întocmeşte un proces verbal de constatare, pe care îl semnează şi îl prezintă şefului direct sau persoanei desemnate;
efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
nu pleacă în misiune în cazul în care constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul/persoana desemnată, pentru realizarea demersurilor în vederea remedierii defecţiunilor;
întocmeşte foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi o predă la efectuarea schimbului, completată la toate rubricile (după cum indică formularul), cu bonuri de carburant sau orice alte documente anexate;
menţine autovehiculul avut în utilizare în stare tehnică optimă;
parchează autovehiculul la locul stabilit conform foii de parcurs, respectând regulile de parcare;
comunică imediat şefului direct/dispecerat – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;
are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;
nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, sau a oricaror alte subtanţe care reduc capacitatea de a conduce;
utilizează dispozitivele speciale (acustice si luminoase) în intervenţie şi misiuni ordonate (ex însoţire la activităţi sportive, culturale etc.);
în situaţia în care patrularea este intreruptă pentru deplasarea imediat la un eveniment semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgenţă, vor fi puse în funcţiune simultan semnalele acustice şi luminoase;
folosirea sirenei fară girofar, interzisă;
semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore;
nu se folosesc semnalele acustice şi luminoase în interes personal;
în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, personalul poliţiei locale care deţine permis de conducere corespunzător categoriei autovehiculului din dotare şi vechime de minim un an, are dreptul să conducă autospecialele Poliţiei locale.

Art. 19. În privinţa organizării şi funcţionării Poliţiei locale, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale are următoarele atribuţii:

aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 155/2010 şi ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocupării funcţiei de director general al Poliţiei locale;
stabileşte, în condiţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activităţii poliţiei locale;
aprobă, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru funcţionarea Poliţiei locale;
analizează, împreună cu comisia locală, activitatea poliţiei locale, în condiţiile legii, şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia;
stabileşte, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcţionare a Poliţiei locale şi pentru încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de reglementare;
aprobă, la propunerea comisiei locale, Planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 20. Atribuţiile Primarului municipiului Cluj-Napoca:

îndrumă şi analizează activitatea Poliţiei locale ca direcţie generală în cadrul aparatului de specialitate;
propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, numărul de personal şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale Poliţia locală;
aprobă anual planul de pază şi ordine al municipiului;
asigură repartizarea spaţiilor necesare funcţionării Poliţiei locale;
propune spre aprobare consiliului local bugetul Direcţiei Generale Poliţia locală;
informează, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, consiliul local în legătură cu activitatea Direcţiei Generale Poliţia locală;
organizează consultări cu membri comunităţii locale şi cu organizaţii nonguvernamentale cu privire la priorităţile activităţii Poliţiei locale;
propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social;
analizează modul de cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice;
împuterniceşte prin dispoziţie personalul Poliţiei locale ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care această calitate îi este stabilită prin acte normative primarului.

CAPITOLUL III – Comisia locală de ordine publică

Art. 26.

(1) La nivelul Municipiului Cluj-Napoca se organizează şi funcţionează Comisia locală de ordine publică – organism cu rol consultativ.
(2) Comisia locală de ordine publică este constituită din:

Primarul municipiului;
Secretarul municipiului;
Şeful Poliţiei municipiului Cluj-Napoca;
Şeful Poliţiei Locale;
3 consilieri locali.

(3) Şedinţele Comisiei locale de ordine publică sunt conduse de primar şi vor avea loc trimestrial.
(4) Secretariatul comisiei este asigurat de către persoane cu atribuţii în acest sens din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală.

Art. 27. Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică se stabileşte prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul local.
Art. 28. Comisia locală de ordine publică are următoarele atribuţii:

asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale;
elaborează proiectul Planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, pe care îl actualizează anual;
analizează periodic şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale şi umane;
prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor Planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

CAPITOLUL IV – Personalul Direcţiei Generale Poliţia locală

Art. 29. Numărul posturilor Direcţiei Generale Poliţia locală Cluj-Napoca este prevăzut în Organigrama şi Statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului local al Municipiului Cluj- Napoca.

(1) Personalul Direcţiei Generale Poliţia locală se compune din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual.
(2) Funcţionarilor publici li se aplică reglementările prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată și actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, iar personalului contractual, reglementările din legislaţia muncii.
(3) Personalul Direcţiei Generale Poliţia locală este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.
(4) Autoritatea funcţiei nu poate fi folosită în interes personal.
(5) Personalul Direcţiei Generale Poliţia locală este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, prevăzute în Constituţie şi legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea profesională, să răspundă, în condiţiile legii pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.

Art. 30.

(1). Încadrarea personalului (detaşarea, transferul, concursul) se va realiza conform normelor legislative în vigoare.
(2) Personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală care exercită atribuţiile prevăzute de art. 6, lit. h din Legea nr. 155/2010, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare, trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
(3) După numirea în funcţie, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere vor urma un program de formare iniţială în instituţiile de învăţământ din cadrul MAI, conform prevederilor art.18 din Legea nr. 155/2010. Personalul din cadrul Poliţiei locale care nu a absolvit cursuri de formare în domeniu, precum şi personalul nou angajat, va urma cursuri de formare iniţială în instutuţiile de specialitate din cadrul MAI. conform Legii nr. 155/2010.

Art. 31.

(1) Drepturile salariale ale personalului Direcţiei Generale Poliţia locală se stabilesc potrivit prevederilor art. 34 şi ale art 35, litera b) din Legea nr. 155/2010, cu încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) În afara salariului, poliţiştii locali au dreptul la recompense materiale potrivit prevederilor art. 64, litera e) din H.G. nr. 1332/2010.
(3) Personalul poliţiei locale beneficiaza de norma de hrană, conform art. 35^1 din Legea nr. 155/2010, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii de Guvern nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32. În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poartă obligatoriu uniformă.
Art. 33. Funcţiile publice, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local din Direcţia Generală

Poliţia locală se clasifică după cum urmează:

clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalent;
clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Personalul contractual cuprinde personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 34.

(1) La numirea în funcţia publică funcţionarii publici din Direcţia Generală Poliţia locală a municipiului Cluj-Napoca depun jurământul de credinţă prevazut de Legea nr. 188/1999.
(2) Jurământul de credinţă prevăzut la alin.(1) se semnează de către funcţionarul public în doua exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

Art. 35.

(1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, personalul din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală are următoarele drepturi:

să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
să invite la sediul Direcţiei Generale Poliţia locală persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, mijloacele de apărare şi intervenţie din dotare;
să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
să conducă la sediul Poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă;
să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotărâri ale guvernului sau ale consiliului local;
în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, poliţistul local îşi exercită competenţa pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 36. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală are următoarele obligații:

să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de Poliţie locală din care face parte;
să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
să se prezinte de îndată la sediul Poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială;
să urmeze programele de pregătire fizica organizate de Poliţia locală. Absenţele nemotivate de la aceste forme de pregatire fizică vor conta la evaluarea profesionala a poliţistului local.

Art. 37.

(1) Poliţistului local îi este interzis:

să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
să se implice în campania electorală, cu excepţia activităţilor specifice prevăzute de legislaţie, sub rezerva excluderii din corpul poliţiştilor locali;
să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;
să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;
să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;
să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;
să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;
să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);
să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

(2) Poliţistul local/functionarul public/personalul contractual cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.
(3) Poliţistul local/functionarul public/personalul contractual cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii Poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
(4) Poliţistul local/functionarul public/personalul contractual răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Întregului personal i se aplică procedura de verificare cu etilotestul.
(5) Poliţistul local/functionarul public/personalul contractual are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

CAPITOLUL V – Structura organizatorică şi atribuţiile personalului din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală

Art. 38.

(1) Conducerea operativă a Direcţiei Generale Poliţia locală se realizează de către directorul general** şi directorii executivi.
(2) Directorul general al Direcţiei Generale Poliţia locală este şeful nemijlocit al întregului personal al acesteia şi se subordonează Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 39. Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii:

organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale Poliţia locală;
coordonează aprovizionarea, repartizarea, întreţinerea, utilizarea, păstrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii Direcţiei Generale Poliţia locală;
face parte, obligatoriu, din comisiile organizate pentru desfăşurarea concursurilor în vederea ocupării funcţiilor publice vacante şi personalului contractual vacant;
întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
are dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni, în condițiile legii, respectiv reglementările în vigoare;
avizează fişele posturilor pentru personalul Direcţiei Inspecţie şi control, în condițiile legii;
asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai, de către întregul personal, a actelor normative aplicabile, inclusiv a hotărârilor consiliului local;
răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;
coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în pază şi urmăreşte îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări de servicii încheiate;
asigură elaborarea şi fundamentarea planurilor de pază întocmite pentru obiectivele preluate pe bază de contract de prestări de servicii;
studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
întocmeşte formularul angajamentului de serviciu şi asigură semnarea acestuia în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
analizează trimestrial activitatea Direcţiei Generale Poliţia locală şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliul local;
asigură informarea operativă a Primarului municipiului Cluj-Napoca, precum şi a Poliţiei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Direcţiei Generale Poliţia locală;
colaborează cu alte organe ale statului cu atribuţii privind asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, siguranţei persoanelor, integrităţii corporale, viaţa, bunurile acestora ori ale domeniului public şi privat al municipiului Cluj-Napoca, curăţenia municipiului Cluj-Napoca şi combaterea actelor ilicite de comerţ, respectarea disciplinei în construcţii, precum şi a normelor de protecţia mediului;
asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
întocmeşte şi propune spre aprobare Primarului municipiului Cluj-Napoca Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Poliţia locală;
avizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală;
întocmeşte graficul programării şi efectuării concediilor de odihnă şi a altor tipuri de concedii prevăzute de lege şi îl propune spre aprobare Primarului municipiului Cluj-Napoca;
informează săptămânal Primarul municipiului Cluj-Napoca în legătură cu acţiunile derulate şi măsurile întreprinse de Direcţia Generală Poliţia locală;
studiază şi propune primarului adoptarea de măsuri, în cadrul obiectului de activitate, menite să asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de pază şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, înfiinţarea şi deservirea dispeceratelor de zonă pentru semnalarea pătrunderilor prin efracţie şi altele asemenea;
propune spre aprobare consiliului local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;
informează, trimestrial sau ori de cate ori este necesar, Comisia locală de ordine publică, despre activitatea Direcţiei Generale Poliţia locală;
propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor si a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi insemne distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia locală la menţinerea ordinii si liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire;
organizează controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul Poliţiei locale;
organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite decizii cu caracter obligatoriu, conform legii.

Art. 40.

(1) Directorul executiv al Direcţiei Inspecţie şi control şi directorul executiv al Direcţiei Ordine publică şi trafic rutier răspund de ducerea la îndeplinire în totalitate şi întocmai a sarcinilor şi misiunilor stabilite.
(2) Directorii executivi se subordonează directorului general.

CAPITOLUL VI – Dotarea Poliţiei locale a municipiului Cluj-Napoca

Art. 41. Direcţia Generală Poliţia locală poate deţine, administra sau folosi, după caz, imobile, mijloace de transport personalizate şi dotate cu mijloace de avertizare sonore şi luminoase de culoare albastră, armament, muniţie conform legii, respectiv echipament de protecţie individuală şi aparatură tehnică specifică activitatii pentru exercitarea atribuţiilor stabilite de lege.
Art. 42

1) Direcţia Generală Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea în următoarele spaţii:
(2) Serviciul Control urbanism şi disciplină în construcţii (481), Biroul Control refaţadizări imobile (481.1), Serviciul Control protecţia mediului (482), Serviciul Inspecţie comercială (483), Serviciul Control trafic rutier (485), Biroul Fluidizare trafic rutier (485.1), Serviciul Evidenţa persoanelor, baze de date şi relaţii publice (486) şi Biroul Juridic (488), Compartimentului Evidenţă contravenţii, mandate de muncă în folosul comunităţii (489) îşi desfăşoară activitatea în imobilul de pe str. Moţilor, nr.1-3.
(3) Birourile din cadrul Serviciului Ordine şi siguranţă publică (484), corespunzătoare zonelor I-VII funcţionează în spaţiile primăriei existente în zonele respective, după cum urmează:

Biroul Ordine publică – zona I (484.1) – zona centrală;
Biroul Ordine publică – zona II (484.2) – cartierul Mărăşti;
Biroul Ordine publică – zona III (484.3) – cartierul Gheorgheni;
Biroul Ordine publică – zona IV (484.4) – cartierul Mănăştur;
Biroul Ordine publică – zona V (484.5) – cartierul Grigorescu;
Biroul Ordine publică – zona VI (484.6) – cartierul Zorilor;
Biroul Ordine publică – zona VII (484.7) – cartierul Someşeni.

(4) Serviciul Pază (487) îşi va desfăşura activitatea conform planului de ordine şi pază aprobat.

Art. 43. Dotarea cu mijloace auto:

(1) Birourile de ordine publică vor fi dotate cu autospeciale de patrulare echipate corespunzător – câte unul pentru fiecare birou.
(2) Serviciul Control urbanism şi disciplină în construcţii va avea în dotare 2 autovehicule.
(3) Serviciul Inspecţie comercială va avea în dotare 2 autovehicule.
(4) Serviciul Control protecţia mediului va avea în dotare 5 autovehicule.
(5) Serviciul Ordine şi siguranţă publică va avea în dotare 11 autovehicule, 1 motocicletă, 1 autospecială pentru transportul persoanelor în vederea executării mandatelor de aducere celorlalte categorii de persoane care trebuie transportate în condiţii speciale, 1 autoutilitară M1, 2 microbuze,
(6) Serviciul Pază va avea în dotare 1 autovehicul.
(7) Serviciul Control trafic rutier va avea în dotare 5 autovehicule şi 1 motocicletă.
(8) Conducerea Direcţiei Generale Poliţia locală va avea la dispoziţie un autovehicul.

Art. 44. Normativul de cheltuieli legat de consumul de carburant este de 250 l/lună pentru fiecare autovehicul.
Art. 45. Personalul Direcţiei Generale Poliţia locală este dotat cu uniformă, însemne distinctive şi mijloace individuale de apărare şi intervenţie şi anume: vestă tactică, bastoan de cauciuc sau tomfă, cască, scut, pulverizator iritant-lacrimogen, dispozitiv cu electroşocuri, cătuşe.
Art. 46.

(1) Personalului din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală i se asigură gratuit uniforma şi echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte.
(2) În cazul în care, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, poliţistului local i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

CAPITOLUL VII – Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali

Art. 47. La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere urmatoarele elemente:

comportamentul poliţistului local;
prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor;
efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.

Art. 48. Recompensele pot fi următoarele:

ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
felicitările;
titlurile de onoare;
insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor, diplome de merit;
recompense materiale.

Art. 49. Salariaţii beneficiază de spor de pericol sau toxicitate de până la 15% din salariul de bază, conform Contractului colectiv de muncă şi a Acordului colectiv de muncă, aplicabile, în condiţiile legii.

Art. 50.

(1) Poliţistului local îi vor fi decontate sumele cheltuite cu titlu de transport in cazul deplasării în interesul serviciului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu.
(2) Poliţiştilor locali le va fi asigurată încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii de muncă, potrivit legii.
(3) Personalul Poliţiei locale beneficiază de norma de hrană nr. 1 sau nr. 6, iar, în cazul în care desfăşoară activitatea în schimburi/ture, beneficiază şi de norma suplimentară 12B, în condiţiile legii. Alocaţia valorică a normelor de hrană precum şi actualizarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(4) Consiliul local va asigura sumele necesare prin buget pentru acoperirea asigurărilor de viaţă, de sănătate şi de bunuri ale poliţiştilor locali.

Art. 51. Prevederile prezentului regulament se completează cu alte dispoziţii cuprinse în actele normative specifice în vigoare adoptate ulterior acestuia.
Art. 52. În baza prevederilor prezentului regulament se vor stabili atribuţiile de serviciu din fişele de post ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul direcţiei generale.
Art. 53. Personalul din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală indiferent de funcţia pe care o ocupă, este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament.
Art. 54. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării prin Hotărâre a Consiliului Local.

** Prin Dispoziția nr. 3836/2016 se delegă directorului general al Direcției Generale Poliția locală atribuțiile conferite primarului prin art. 61, art. 63, alin. 1, lit. d), art. 63, alin. 5, lit. a) și c) din Legea nr. 215//2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. În exercitarea atribuțiilor delegate, directorul general al Direcției Generale Poliția locală va semna în numele și pe seama Primarului municipiului Cluj-Napoca documentele întocmite de către această direcție în aplicarea Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, și a altor legi speciale. Primarul municipiului Cluj-Napoca rămâne competent să exercite oricând atribuțiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu acestea, fiind întru-totul valabile.

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Poliția locală înlocuiește Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Poliția locală, aprobat prin Hotărârea 741/2016 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca), modificat și completat prin Hotărârea nr. 696/2017.