Direcția Juridică

Conducere

Rus Aurelia Alina

Director executiv
Date de contact
0264 596 030 / 3030 directiajuridica@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr.3, cam. 8, 9, 10, 14 și 16
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 (intrare din str. Petru Maior), parter, cam. 8, 9, 10,14 și 16.

Direcția Juridică este subordonată Secretarului municipiului Cluj-Napoca.

 • apără drepturile şi interesele instituţiei la încheierea de acte juridice sau în faţa organelor de jurisdicţie;
 • asigură consultanță juridică departamentelor de specialitate din cadrul instituției.
 • vizează, pentru legalitate şi/sau contrasemnează actele cu caracter juridic, în condiţiile legii;
 • vizează, pentru legalitate, referatele întocmite de către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, care stau la baza emiterii dispoziţiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • vizează, pentru legalitate referatele care stau la baza întocmirii proiectelor de hotărâre, întocmite de către  direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice;
 • colaborează la redactarea proiectelor de hotărâre și a altor reglementări specifice instituției în vederea acordării vizei de legalitate;
 • vizează pentru legalitate încheierea contractelor pe care instituţia le încheie cu terţi;
 • soluţionează reclamaţiile, sesizările, cererile, adresate Direcției Juridice sau repartizate acesteia, cu respectarea prevederilor legale;
 • pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în probleme ce intră în competenţa lor de soluţionare, în condiţiile legii;
 • întocmeşte referate, proiecte de dispoziţii şi proiecte de hotărâre în probleme ce intră în competenţa de soluţionare a Direcției Juridice;
 • ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, care intră în competenţa direcției;
 • asigură cunoaşterea şi aprofundarea legislației în vigoare precum si modificările și completările care ar putea să apară;
 • urmărește activitatea de cunoaștere și de aplicare a legislației incidente domeniului de activitate, completările, modificările actelor normative cu aplicabilitate în administrația publică locală și apariția noii legislații în domeniu;
 • pe baza actelor normative în vigoare, redactează instrucțiuni, circulare, etc., având caracter intern și menite să expliciteze sensul anumitor acte normative sau să alinieze practica internă a instituției la exigențele acestor acte normative;
 • atunci când este solicitat participă la negocierea unor contracte, convenții, protocoale, etc. și, pe lângă asistența de specialitate, participă la redactarea actelor ce vor fi încheiate, urmărind continuu punerea în concordanță a scopurilor și obiectivelor instituției cu cele ale partenerilor dar cu stricta respectare a prevederilor legale;
 • instrumentează dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt părţi.
 • În acest sens:
  1. studiază temeinic cauzele în care sunt reprezentate interesele primarului, ale municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
  2. analizează oportunitatea şi legalitatea formulării de cereri de chemare în judecată, pe baza referatelor aprobate de primar, întocmite de direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovării acestora;
  3. formulează întâmpinări în dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat în calitate de pârât;
  4. Invocă excepţii, formulează cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de şedinţă etc., ori de câte ori apreciază necesar acest lucru sau instanţa de judecată dispune în acest sens;
  5. analizează oportunitatea şi legalitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate în dosare şi, în cazul în care se impune, exercită căile de atac prevăzute de lege; în caz contrar, întocmeşte un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a căilor de atac, care urmează a fi aprobat de Primarul municipiului Cluj-Napoca;
  6. asigură reprezentarea primarului, municipiului şi Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele stabilite de instanţe, pentru soluţionarea dosarelor cu a căror instrumentare a fost încredinţat;
  7. definitivează procesele şi solicită investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, acestea urmând a fi comunicate direcţiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, spre ştiinţă ori punere în executare.
 • informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt părţi;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către şeful ierarhic superior.
 • vegheză asupra respectării legalităţii emiterii actelor juridice încheiate sau emise de către instituţie.
 • vizează pentru legalitate referatele care stau la baza proiectelor de acte administrative, precum şi contractele pe care instituţia le încheie cu terţi.
 • intern: cu toate compartimentele de muncă, cu secretarul municipiului, viceprimarii şi primarul.
 • extern: cu instanţele de judecată, instituţii publice, ONG-uri şi societăţi comerciale.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK