Serviciul Juridic legislație contracte

Conducere

Lăpușan Lucia Roxana

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 3048 Str. Moţilor nr.3, cam. 8, 16
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 (intrare din str. Petru Maior), parter, cam. 16.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Juridice și Secretarului municipiului ClujNapoca.

 • monitorizarea modificărilor legislative și comunicarea acestor modificări direcțiilor de specialitate;
 • asigurarea consultanței juridice departamentelor de specialitate din cadrul instituției;
 • avizarea contractelor.
 • asigură cunoaşterea şi aprofundarea legislației în vigoare precum si modificările și completările care ar putea să apară;
 • urmărește activitatea de cunoaștere și de aplicare a legislației incidente domeniului de activitate, completările, modificările actelor normative cu aplicabilitate în administrația publică locală și apariția noii legislații în domeniu;
 • pe baza actelor normative în vigoare, redactează instrucțiuni, circulare, etc., având caracter intern și menite să expliciteze sensul anumitor acte normative sau sa alinieze practica interna a instituției la exigențele acestor acte normative;
 • atunci când este solicitat participă la negocierea unor contracte, convenții, protocoale, etc. și, pe lângă asistența de specialitate, participă la redactarea actelor ce vor fi încheiate, urmărind continuu punerea în concordanță a scopurilor și obiectivelor instituției cu cele ale partenerilor dar cu stricta respectare a prevederilor legale;
 • răspunde de realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în termen a lucrărilor repartizate de către conducerea Primăriei, respectiv primar, viceprimari, secretar sau solicitate de către alte instituții, ori de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel încât să sporească încrederea în instituția Primăriei și a celor care o reprezintă, prin păstrarea secretului de serviciu, a confindențialitații informațiilor sau documentelor de care ia cunoștință în exercitarea funcției;
 • colaborează la redactarea proiectelor de hotărâre și a altor reglementări specifice instituției în vederea acordării vizei de legalitate;
 • soluționează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului, înaintate de conducere sau solicitate de direcțiile/serviciile din cadrul aparatului de specialitate;
 • răspunde de modul de soluționare a corespondenței repartizată de către șeful serviciului. După soluționarea acesteia ia măsuri pentru completarea rubricilor specifice din registrul de corespondență;
 • răspunde de calitatea și legalitatea lucrărilor efectuate și a actelor întocmite, precum și de folosirea eficientă a timpului de lucru;
 • întocmește referate, proiecte de dispoziții și proiecte de hotărâri în probleme ce intră în competența de soluționare a Serviciului juridic, legislație, contracte;
 • participă la activitatea comisiilor înființate prin dispoziții ale Primarului municipiului ClujNapoca și din care a fost propus să facă parte de către șeful Serviciului juridic, legislație, contracte;
 • avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic repartizate în acest sens de către șeful serviciului;
 • colaborează cu toate celelalte direcții/servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competență a acestora;
 • asigură relațiile cu publicul și acordă consultanță juridică cetățenilor aflați în audiență la Primarie pe diferite probleme;
 • semestrial, întocmește un raport cu privire la acordarea consultanței juridice, consiliere, cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor, reclamațiilor, sesizărilor adresate de cetățeni primarului, viceprimarului, Consiliului local;
 • respectă strict programul de lucru și Regulamentul intern aprobat de conducerea Primăriei;
 • păstrează secretul profesional și confidențialitatea lucrărilor;
 • prezintă în fiecare zi de vineri, ora 14,30, raportul săptamânal de activitate;
 • respectă procedurile operaționale aprobate de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, Statutul consilierului juridic si Codul deontologic al consilierului juridic;
 • asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului de muncă.
 • monitorizează modificările legislative și comunică direcțiilor de specialitate aceste modificări.
 • vegheză asupra respectării legalităţii emiterii actelor juridice încheiate sau emise de către instituţie.
 • intern: cu toate compartimentele de muncă, cu secretarul municipiului, viceprimarii şi primarul.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK