Biroul Evidență străzi din municipiul Cluj-Napoca

Conducere

Rațiu Ovidiu

Șef birou
Date de contact

0264 430 420


0264 596 030 / 4530 biroulevidentastrazi@primariaclujnapoca.ro Str. Moţilor nr. 3, cam. 101C
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Viceprimarilor şi Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • preluarea în domeniul public a imobilelor-terenuri cu destinaţia de străzi aflate în proprietatea privată sau publică a unor persoane fizice sau juridice.
 • întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local, referitoare la activităţile specifice serviciului în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit;
 • furnizarea datelor privind situaţia juridică a imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi ), imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi și instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001;
 • efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea/conservarea dreptului de proprietate al Municipiului Cluj-Napoca asupra imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi) – imobilele neevidenţiate în Cartea Funciară şi cele pentru care nu este operat în cartea funciară modul de preluare la Statul Român, în vederea întăbulării;
 • preluarea terenurilor afectate de servitute de utilitate publică, potrivit P.U.G., intrate în patrimoniul municipiului prin donaţie sau renunţare a drept;
 • promovarea proiectelor de hotărîre de Consiliu local de acceptare a ofertelor de donaţie a terenurilor afectate de servitute de utilitate publică;
 • promovarea proiectelor de hotărîre de consiliu local privind aprobarea preluării în proprietate publică a imobilelor cu destinaţie de servitute de utilitate publică pentru care proprietarii au depus renunțare la drept;
 • transmiterea către Direcţia Economică a imobilelor care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile;
 • constituirea bazei de date privind imobilele-terenuri cu destinaţie de străzi – preluate în patrimoniul municipiului, pe care o actualizează;
 • verificarea documentaţiilor depuse de catre proprietarii unor drumuri private în vederea donării acestora către municipalitate. Promovarea unor proiecte de H.C.L., în acest sens;
 • verificarea documentaţiilor de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, pentru drumurile private constituite în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară;
 • întocmirea informărilor şi referatelor privind activitatea specifică serviciului;
 • emiterea de avize în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor cu destinaţie de străzi;
 • desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.
 • iniţiază proiecte de hotărâre pe care le fundamentează din punct de vedere tehnic pentru:
 1. preluarea terenurilor afectate de servitute de utilitate publică, potrivit P.U.G., intrate în patrimoniul municipiului prin donaţie sau renunţare la drept;
 2. acceptarea ofertelor de donaţie a terenurilor afectate de servitute de utilitate publică;
 3. aprobarea preluării în proprietate publică a imobilelor cu destinaţie de servitute de utilitate publică pentru care proprietarii au depus renunțare la drept.
  • asigură preluarea în domeniul public al municipiului a terenurilor afectate de servituţi de utilitate publică;
  • asigură preluarea în domeniul public al municipiului a terenurilor cu destinaţie de străzi ca urmare a unor oferte de donaţii.
 • analizează, verifică şi transmite spre obţinerea avizelor necesare, întreaga documentaţie ce va sta la baza întocmirii proiectelor de hotărâri;
 • întocmeşte proiectele de hotărâri care vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. Colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului cu destinaţia de străzi, în vederea efectuării verificărilor ce se impun.
 2. Colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind imobilele preluate în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi.
 3. Colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi.
 4. Colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice, informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor.
 5. Colaborare cu Direcția Juridică:
  • solicită punct de vedere juridic/viză de legalitate cu privire la activităţile specifice ale compartimentului de muncă.
 6. Colaborare cu Serviciul Evidenţă patrimoniu şi cadastru.
  • furnizează informaţii privind imobilele preluate în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi sau a imobilelor terenuri afectate.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK