Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii

Conducere

Ardeuș Ionela-Iulia

Director executiv
Orar audiențe: joi - ora 12.00
Date de contact
0264 596 030 / 4500 Str. Moţilor nr. 3, cam. 88
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 68, 79-83, 88-91, 101.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • evidenţa patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca-terenuri şi construcţii;
  administrarea imobilelor aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu hotărârile consiliului local;
 • păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de concesionare/asociere/ închiriere/comodat, a abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, respectivul teren, crearea şi reactualizarea bazei de date a acestora;
 • verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractuale respectiv a a obiectului contractelor din evidenţe privind imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca;
 • autorizarea activităţilor de comerţ: întocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial şi publicitar, întocmirea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente mijloacelor de publicitate stradală precum şi a celor de comerţ stradal (care au făcut obiectul licitaţiei publice);
 • redactarea acordurilor de funcţionare pentru activităţile comerciale ce se desfăşoară pe raza Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 – republicată, Legea nr. 650/2002 şi Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 – republicată şi H.C.L. nr. 467/2009, ca urmare a aprobării în comisia numită prin dispoziţia primarului;
 • actualizarea permanentă a bazei de date privind agenţii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pe raza municipiului Cluj-Napoca şi care în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art. 268, alin. (5) şi (6) trebuie să achite taxa de viză anuală ce se crează venit la bugetul local;
 • crearea bazei de date privind patrimoniul municipiului pe baza informării şi verificării subcomisiilor de inventariere şi a deciziei comisiei de inventariere;
 • verificarea situaţiei juridice a imobilelor (terenuri şi construcţii) din patrimoniul municipiului.
 • vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul autorităţii locale, aprobată prin hotărîre a consiliului local;
 • păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare.
 • crearea şi actualizarea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul compartimentului;
 • verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare.
 • ţine evidenţa tehnică a contractelor din evideţa direcției şi a actelor adiţionale aferente acestora;
 • întocmeşte documentaţiile şi asigură cadrul organizatoric pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie;
 • urmăreşte respectarea aducerii la cunoştinţa agenţilor economici a deciziilor Comisiei de aprobare a acordurilor de funcţionare;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat de către agenţii economici care deţin construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupă respectivul teren;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren;
 • urmăreşte transmiterea anexei cu taxa de viză anuală agenţilor economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică şi a încasării acesteia la bugetul local;
 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intabulare;
 • ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.
 • răspunde de evidenţa tehnică a contractelor de vânzare-cumpărare şi a actelor adiţionale aferente acestora;
 • răspunde de prezentarea documentelor/clarificări în legătură cu acestea în procedura prealabilă aprobării în comisiile de specialitate/consiliului local şi ulterioare acestora documentaţiile şi asigură cadrul organizatoric pentru vânzarea bunurilor imobile prin licitaţie/negociere directă;
 • întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la patrimoniu şi le supune dezbaterii şi aprobării primarului şi consiliului local, direcţia având doar responsabilitatea datelor tehnice.
 • supune analizei prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifice direcţiei;
 • supune analizei, prin proiecte de hotărâri de consiliu concesionarea/asocierea/închirierea/ comodatul sau alte forme de transmitere în folosinţă în condiţiile legii, a imobilelor din evidenţe;
 • supune analizei prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifică a serviciului;
 • prezintă prin informări/referate de specialitate toate informaţiile de ordin tehnic în vederea analizării şi dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind vânzarea bunurilor imobile în condiţiile legii;
 • întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare/acte aditionale a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local;
 • pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimentului.
 • propune prin proiecte de hotărâre de consiliu nivelul taxelor privind închirierea domeniului public cu mobilier stradal şi publicitar, etc.;
 • propune spre aprobare modificările ce se impun la Regulamentul privind eliberarea acordurilor de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi servicii de piaţă pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intabulare;
  ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor, identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în cartea funciară, darea în folosinţă gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale;
 • face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei prin referate şi informări;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, elementele furnizate fiind strict de natură tehnică.

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate direcţiile, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa direcţiei.

 1.  colaborare cu secretarul municipiului:
  • primeşte şi furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • colaborează cu Serviciul Revendicări, fond funciar şi registrul agricol pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor,
  • supune proiectele de hotărâre avizării secretarului municipiului.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează date privind imobilele aflate în evidenţele direcţiei;
  • asigură transmiterea către Direcţia Economică, Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri spre urmărire şi ţinere a evidenţei economico-financiare a tuturor contractelor şi abonamentelor de ocupare temporară a locurilor publice, din evidenţe;
  • transmite informaţii privind abonamentele/contractele emise, spre luarea în evidenţa financiar contabilă a instituţiei şi urmărirea acestora din punct de vedere economic;
  • furnizează informaţii privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, pe măsura modificărilor efectuate în cartea funciară;
  • transmite întreaga documentaţie existentă spre obţinerea de viză de control financiar preventiv şi semnare de către directorul economic în cazul întocmirii de contracte noi/acte adiţionale.
 3. colaborare cu Direcţia Generală de Urbanism:
  • solicită informaţii referitoare la construcţiile provizorii autorizate de pe raza municipiului şi a căilor de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat;
  • solicită informaţii referitoare la construcţiile şi imobilele teren de pe raza municipiului în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat.
 4. colaborare cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidenţe, la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, în vederea luării măsurilor ce se impun în cazul în care este necesară punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare a diferitelor zone de interes public de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
  • colaborarea cu Serviciul Achiziţii publice în vederea întocmirii documentaţiilor şi asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru închirierea imobilelor destinate amplasării teraselor, chioşcurilor prin licitaţie: planul de situaţie, obţine certificatul de urbanism, în sensul transmiterii tuturor datelor de ordin tehnic in vederea intocmirii documentaţiilor pentru licitaţii.
 5. colaborare cu Direcţia Impozite şi taxe locale:
  • în vederea realizării respectării legislaţiei fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.
 6. colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile;
  • furnizează informaţii referitoare la contractele în derulare privind proprietăţile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situaţie anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte; – verifică modul de respectare a clauzelor contractuale;
  • solicită sprjin în evacuarea persoanelor care folosesc abuziv imobile din evidenţe;
  • furnizează informaţii privind documentaţiile înregistrate de agenţii economici în vederea autorizării activităţii comerciale ce se desfăşoară la punctele de lucru;
  • furnizează informaţii privind agenţii economici care ocupă domeniului public şi privat cu construcţii provizorii, din evidenţe;
  • primeşte informaţii din teren referitoare la activitatea ce se desfăşoară în cadrul structurilor de vânzare, informaţii referitoare la legalitatea amplasării construcţiilor provizorii pe domeniul public precum şi a celor definitive privind căile de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Autoritatea de sănătate publică a Judeţului Cluj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Garda Naţională de Mediu, Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Poliţia municipiului Cluj-Napoca;
 • furnizează informaţii referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se întruneşte săptămânal în vederea analizării documentaţiilor înregistrate de agenţii economici în scopul obţinerii autorizaţiei şi orarului de funcţionare;
 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Instituţia Prefectului judeţului Cluj pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată;
 • furnizează şi primeşte informaţii către instituţiile publice privind problemele de interes comun.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK