ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ (DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE) CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 764 din 27.10.2020, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Randunicilor, nr. FN
342907
0
342907
274992
29.04.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. Imobil teren în proprietate privată.

SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Servituți pentru obiective de utilitate publică: - nu este cazul.
Alte restricții: - nu este cazul.
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice și/ sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosința actuală: - teren (arabil), conform extrasului de carte funciară anexat;
Destinația zonei:U.T.R. Li/c - Locuinţe cu regim redus de înălţime - individuale şi colective mici conform PUZ str. Tractoristilor aprobat cu 764/27.10.2020
Caracterul propus
Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (locuinţe unifamiliale de divese tipuri - izolate, cuplate - şi locuinţe colective mici, grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare.

SECȚIUNEA I. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE
Li/c_a - Subzona aferentă locuinţelor : locuinţe individuale si semicolective: locuinţe individuale de tip (izolate, cuplate), locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative pe parcela. (unitati locative suprapuse sau alipite) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Li/c_b - Subzona aferentă locuinţelor colective mici: locuinţe semicolective familiale de diverse tipuri cu maximum trei unităţi locative şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor
Servicii de interes public si functiuni sportive, acestea sunt permise si in paralel cu locuirea, conform Anexei 1 din PUG aprobat cu HCL 493/ 22.12.2014, cu următoarele condiţii:
a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;
b) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii ;
c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine
d) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă.
Pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile.
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 din PUG aprobat cu HCL 493/ 22.12.2014, prestate de proprietari / ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:
a) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;
c) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.
Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
a) să nu includă alimentaţie publică;
b) să se obţină acordul vecinilor
Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private, cu următoarele condiţii:
a) să se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupării parcelei;
b) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate; conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip
c) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni.

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Încadrat în zona de impozitare „C” conform H.C.L. nr.1064/2018.
Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona în care se află imobilul:
- La emiterea autorizației de construire se vor respecta următoarele elemente referitoare la organizarea de șantier: împrejmuirea corespunzătoare a organizărilor de șantier, amenajarea rampei de spălare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spălare la ieșirea din șantier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
- La recepția lucrărilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din construire.
3. REGIM TEHNIC
UTR= Li/c - Locuinţe cu regim redus de înălţime - individuale şi colective mici conform PUZ str. Tractoristilor aprobat cu 764/27.10.2020
S = 554,00 mp

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Prin operaţiunea de reparcelare toate parcelele cu destinaţie rezidenţială rezultate vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:
(a) vor avea front la stradă
(b) lungimea frontului la stradă va fi , mai mare sau egală cu 12 m pentru toate tipurile de locuinte
(c) adâncimea va fi mai mare decât frontul la stradă (cu exceptia parcelelor de colt)
(d) suprafaţa va fi mai mare sau egală cu: 100 mp/locuinţă pentru locuinţele colective mici, 300 mp pentru locuinţele cuplate, 360 mp pentru locuinţele izolate.
Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate
parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate.

Art. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
(a) Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de minim 3m maxim 6m,
(b) Pentru parcelele de colţ, retragerea minima de 3m se va realiza faţă de ambele aliniamente,
(c) Garajele se vor retrage cu minimum 6m de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a unui autoturism,
(d) Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia parcelelor de colt, a parcelelor incadrate in subzona Lic/b si a ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc)

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
(a) în cazul construirii în retragere faţă de limita / limitele laterale de proprietate (locuinţele colective mici, locuinţe izolate, cuplate) clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 3 m, exceptie facand parcela de colt, aflata pe frontul estic al strazii Randunicilor la intersectia cu str. Raului, pentru care retragerea fata de parcelele construite (limita de proprietate estica) va fi de minim 5m.
(b) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m, cu exceptia parcelelor de colt si a parcelelor incadrate in subzona Lic/b
(c) în cazul locuinţelor, garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,8 m.

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Li/c_a
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.
Li/c_b - Subzona aferentă locuinţelor colective mici - In cazul în care pe o parcelă se amplasează un grup de locuinţe colective mici, clădirile se pot învecina pe maximum două laturi,

Art. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil pentru fiecare unitate locativa propusa. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 4.0 m, se recomanda cuplarea acceselor auto de pe parcelele alaturate pentru maximizarea numarului de locuri de parcare de pe str. Randunicilor, destinate vizitatorilor. Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor permeabile.
Li/c_b - Subzona aferentă locuinţelor colective mici - este permisa amenajarea locurilor de parcare amenajate la sol în interiorul parcelei cu acces atat din str. Randunicilor cat si de pe aleea carosabila propusa in subzona Li/c_b.

Art. 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Li/c_a - Subzona aferentă locuinţelor individuale. Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei, in garaje sau parcari amenajate la sol.
Li/c_b - Subzona aferentă locuinţelor colective mici. Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei, in garaje sau parcari amenajate la sol.

Necesarul de parcaje:
Locuinţe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:
(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp
Locuinţe colective mici: - un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă
Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de interes public): - două locuri de parcare
Alte activităţi: - conform Anexei 2 din P.U.G. Aprobat cu H.C.L. 493/22.12.2014

Art. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Li/c_a - Subzona aferentă locuinţelor individuale
Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter şi etaj, demisol şi parter). Suplimentar faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul P.U.G. apobat cu HCL 493/22.12.2014. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.

Li/c_b - Subzona aferentă locuinţelor colective mici
Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane, suplimentar faţă de acestea, este admis un demisol sau subsol, ce va fi destinat în exclusivitate garajelor şi altor funcţiuni conexe, nu locuirii. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: S+P+2, S+P+1+M/R, D+P+2, D+P+1+M/R (S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă,R - nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.

Art. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei . Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 60o , sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi cel specific programului. Materialele de finisaj vor fi cele specifice programului - ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, la toate elementele construcţiei. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x150 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

Art. 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Autorizarea executării construcţiilor este admisă numai după finalizarea procesului de echipare completă edilitar-urbanistică a teritoriului. Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

Art. 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Prin excepţie, la parcelele incadrate in subzona Lic/b , spaţiile verzi vor ocupa minimum 25% din suprafaţa parcelei initiale.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

Art. 14. ÎMPREJMUIRI
Spre spaţiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECȚIUNEA III. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
Art. 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT):
POT maxim = 35% , pentru toate utilizările admise
Art. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT):
CUT maxim = 0,9

În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.
- Amplasamentul a fost studiat în PUZ str. Tractoristilor aprobat cu 764/27.10.2020 si Aviz Arhitect Sef nr. 97 din 27.05.2021.
- Conform art. (1) din H.C.L. nr. 764/27.10.2020 toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.
Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Bazna și realizării străzii propuse cu ampriză de 12 m, vor fi dezmembrate din parcela inițială și înscrise în C.F. cu destinația de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele.
Strada nou propusă va fi echipată edilitar (inclusiv iluminat stradal) și realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pentru parcelele cu acces direct din aceasta. Va fi amplasat mobilier urban (coșuri de gunoi), indicatoare rutiere și vor fi plantați arbori cu circumferința de minim 35 cm măsurată la o distanță de 1 m de la colet, câte unul la fiecare două locuri de parcare amenajate de-a lungul străzii.
Spațiul verde cu acces public nelimitat, reglementat prin P.U.Z, va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate până la recepția construcțiilor propuse pe parcelele cu front la strada de 12 m.
Strada nou propusă și spațiul verde cu acces public nelimitat vor fi transferate în domeniul public cu titlu gratuit, anterior emiterii certificatului de atestare a edificării construcțiilor.
Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1, Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2 și ,,Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse” se constituie în Anexa 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Conform art. (2) din H.C.L. nr. 764/27.10.2020 se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.
NOTĂ: - Se solicită eliberarea unui certificat de urbanism în scopul: „construire locuință semicolectivă cu 2 unități locative conform PUZ aprobat cu HCL 764/27.10.2020, împrejmuire, amenajare teren și branșamente la utilități”.
Parcela care face obiectul prezentei solicitari, inscrisa in C.F. nr. 342920, nr. cadastral 342920; respecta parcelarul aprobat cu H.C.L. nr. 764/27.10.2020 si este incadrata in UTR=Li/c, subzona Li/c_a.
- În conformitate cu art. 7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii completată și modificata:
„Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de baza si a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii.”
- Documentația pentru obținerea autorizatiei de construire se va prezenta conform conținutului cadru din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, organizarea de șantier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătățile.
- In vederea obtinerii autorizatiei de construire se vor respecta reglementarile PUZ, aprobat cu HCL nr. 764/27.10.2020.
- Anterior autorizarii se va reglementa adresa postala a imobilului.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  - Primărie - Direcția tehnică - Serviciul Siguranței circulației urbane
  - H.C.L. nr. 764/27.10.2020 și plan reglementări P.U.Z.
  PENTRU RACORDURI SI BRANSAMENTE:
  - Aviz Tehnic S.C. Delgaz Grid S.A. şi soluţie de acces
  - Acord coproprietari conductă - dacă este cazul
  - Aviz de principiu S.C. Compania de Apă Someş S.A. și proiect tehnic
  - Fișa tehnică cu soluția de acces, aprobată de S.C. Electrica S.A.
  - Acord coproprietari terenuri afectate de lucrări - dacă este cazul
  - Primărie - Direcţia Tehnică - Serviciul reţele edilitare și transport local

  Studii de specialitate:
  - plan reglementări P.U.Z cu viza C.T.A.T.U.
  - studiu privind performanța energetică a clădirii conf. Legii nr. 372/2005 modificată prin Legea nr. 101/2020 – conf. cap. IX, art.17, alin (4)- cu prezentarea tabelului privind indicatorii de performanță definiți la art. 6 alin (1) din lege: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.
  - studiu geotehnic
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru foraje geo
- pentru organizare santier
- pentru timbrul arhitecturii
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari (Ordin nr. 110/2007 - M.O. nr 550/2007)

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Bumbac Bianca
Bumbac Bianca
04.06.2021
04.06.2022
12 lei
5461523
29.04.2021