Conducere

Spiroiu Sanda

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4330, 4331 certificateurbanism@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3, cam. 65, cam. 58A
Orar cu publicul

Luni – nu este program cu publicul
Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00
Vineri – nu este program cu publicul

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 65, cam. 58A

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Urbanism, arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca.

Are în subordine Compartmentul Protecția monumentelor istorice.

 • elaborează certificate de urbanism în vederea:
  • informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”; cereri în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 • elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Cluj, pentru investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca sau pentru investiţiile care se aprobă de Guvern;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie;
 • acordă informaţii publicului în probleme de urbanism;
 • introduce numerele administrative nou atribuite şi străzile nou propuse prin documentaţii de urbanism aprobate în aplicaţia creată de Franzke&Schubert.

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării.

 • aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii, republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi toate H.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
 • preia, verifică, analizează şi promovează documentaţiile înregistrate în vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism şi emiterii adeverinţelor;
 • efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse analizei;
 • studiază documentaţiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. şi P.U.Z./P.U.D., după caz), precum şi actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi H.C.L.);
 • preia cereri pentru emiterea avizului primarului, verifică documentaţiile anexate, redactează avizele şi le înaintează spre semnare şefilor ierarhici;
 • preia cererile pentru adeverinţe de încadrare în intra/extravilan a imobilelor, verifică documentaţia anexată, întocmeşte adeverinţe conform prevederilor P.U.G.;
 • preia cererile şi întocmeşte adeverinţe privind adresele administrative ale imobilelor;
 • eliberează actele emise petenţilor direct sau prin expediere prin poştă;
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre referitoare la activităţile specifice serviciului;
 • soluţionează, în condiţiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetăţeni;
 • întocmeşte note interne şi informării;
 • colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul.

 

 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere tehnic;
 • urmăreşte încasarea taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor primarului şi a adeverinţelor;
 • asigură arhivarea certificatelor de urbanism, a documentaţiilor tehnice aferente acestora şi a adeverinţelor de încadrare în intra/extravilan şi de atribuire a adreselor administrative;
 • asigură managementul documentelor gestionate de compartiment prin utilizarea programului INFOCET.
 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK