ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA -vezi pct.4
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Racovita Emil, nr. 29
-
-
-
plan de incadrare in zona, plan de situatie
326133
27.05.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
A. Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj - Napoca, în interiorul perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice.
Imobil in proprietate privata. str. Cetatii domeniul public.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

Servituţi de utilitate publică: nu este cazul
Zona cu risc geomorfologic: nu este cazul
Alte restrictii : imobil situat in zonă arheologică protejată
2. REGIM ECONOMIC
Folosință actuală: artera de circulatie, teren si AC nr. 1736/30.12.2020
Destinația: domeniu public/privat

Încadrat în zona de impozitare ”A” conform H.C.L. 1064/19.12.2018.

Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul:
– La emiterea autorizatiei de construire se vor respecta următoarele elemente referitoare la organizarea de santier: împrejmuirea corespunzătoare a organizărilor de santier, amenajarea rampei de spălare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spălare la iesirea din santier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
– La receptia lucrărilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/ construire.

.
3. REGIM TEHNIC
Zonă cu dotări tehnico - edilitare.
Lucrările pentru executia lucrarilor vor începe numai după obţinerea autorizaţiei de construcție și a autorizației de spargere.
Proiect întocmit, verificat şi avizat conform legislaţiei în vigoare.

4 REGIM ACTUALIZARE
În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014

Nota:
Se solicita certificat de urbanism pentru "alimentare cu energie electrica imobil de locuinte colective str. Emil Racovita nr. 29"

4.2 Organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătătile.
4.3 Executarea lucrarilor, va incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de spargere si autorizatiei de construire iar dupa terminarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala (refacere pavaje trotuare, zone verzi si sistem rutier strazi afectate).
4.4 Potrivit art.15 din regulamentul de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat cu H.C.L. nr. 493/22.12.2014, se interzice dispunerea aeriană de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.).
4.5 Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire -D.T.A.C. -se va prezenta conform ANEXA1 – Continutul -Cadru pct.A din Legea nr.50/1991republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.


4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Ministerul Culturii. Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu Cultural Cluj

  Alte avize/acorduri:
  Aviz tehnic de racordare emis de SC ELECTRICA SA și fișa cu soluția tehnică
  Primarie - Directia Tehnica – Serviciul Retele Edilitare si Transport Local
  Primarie - Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii
  Primarie - Directia Ecologie Urbană si Spatii Verzi -Serviciul spatii verzi
  Reglementarea juridica si acordul notarial al proprietarilor terenurilor afectate –in cazul in care terenurile afectate apartin domeniul privat; se vor prezenta extrase CF in original si actualizate pentru toate terenurile afectate de lucrari
  Plan de situatie cu identificarea tuturor numerelor topo/cadastrale afectate de lucrare
  Copii dupa AC nr. 1736/30.12.2020 si planul de situatie vizat spre neschimbare anexa la AC

  Studii de specialitate:
  -proiect de refacere a zonelor afectate de lucrari elaborat de catre un proiectant de specialitate ce va oferi solutia de refacere a infrastructurii strazii care sa aibe si viza de verificator de proiect pentru drum
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru organizare de santier
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari, cu estimare cantitati

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dorin Bivolaru
Dorin Bivolaru
14.06.2021
14.06.2022
7 lei
5498895
27.05.2021