ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE REALIZARE IMPREJMUIRE PROVIZORIE TEREN PROPRIETATE SI INFORMARE (vezi pct. 4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
331685
0
331685
50981
30.01.2019
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în extravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice, aflat în proprietate privata.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Servituti de utilitate publica care afecteaza terenul: Nu este cazul.
Alte restrictii: Zonă cu risc mare/foarte mare de alunecari de teren - expertiza geotehnica pe un teritoriu determinat de expert.
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice si/ sau ale naturii ori în zona de protectie a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosinţa actuală: Teren (livada), conform extrasului de carte funciara anexat.
Destinaţia zonei: Terenuri cu destinaţie agricolă - livezi - situate în extravilan.

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Terenuri cu destinaţie agricolă - livezi - situate pe teritoriul administrativ al municipiului, în extravilan. Având în vedere principiile dezvoltării durabile, nevoia conservării calităţii mediului, a stabilizării terenului, este obligatorie conservarea şi protejarea livezilor aflate în imediata apropiere a oraşului.
Criterii economice şi ecologice impun păstrarea terenurilor de producţie pomicolă în proximitatea oraşului, capabile să aprovizioneze, din resurse locale şi pe trasee scurte pieţele locale de produse agricole.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Este interzisă introducerea în intravilan şi urbanizarea acestei categorii de terenuri. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin P.U.Z.
Orice construcţii şi amenajări admisibile în zonă (construcţii şi amenajări pomicole, construcţii anexe pentru exploataţii pomicole) se vor amplasa şi realiza pe baza unor P.U.Z. sau P.U.D., după caz.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE
Exploataţii pomicole – livezi. Reţele magistrale, căi de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Pepiniere pomicole, cu condiţia ca ternurile pe care acestea se înfiinţează să nu fie ocupate cu livezi productive.

Construcţii anexe şi amenajări pentru exploataţii pomicole, cu următoarele condiţii:
(a) să adăpostească activităţi dedicate nemijlocit şi exclusiv exploataţiei pomicole;
(b) suprafaţa minimă a exploataţiei va fi de 2 ha;
(c) parcela va avea acces dintr-un drum public sau de exploatare (direct sau prin servitute);
(d) folosinţa agricolă va fi înscrisă în actele de proprietate - livadă, pomet;
(e) terenul va fi înscris în registrul agricol;
(f) exploataţia pomicolă va fi înregistrată juridic;
(g) în cadrul exploataţiei va fi delimitată o zonă de anexe / gospodărire în care pot fi amplasate construcţiile şi amenajările, restul terenului conservându-şi destinaţia de livadă. Această zonă va reprezenta maximum 5% din suprafaţa totală a exploataţiei pomicole;
(f) exploataţia pomicolă va fi înregistrată juridic;
(h) în cadrul exploataţiei va fi delimitată o zonă de anexe / gospodărire în care pot fi amplasate construcţiile şi amenajările, restul terenului conservându-şi destinaţia de livadă. Această zonă va reprezenta maximum 5% din suprafaţa totală a exploataţiei pomicole.

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

Încadrare în zona de impozitare ”D”, conform H.C.L. 1064 din 19.12.2018.
3. REGIM TEHNIC
UTR= TDA_L
S= 550 mp

REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Nu este cazul.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Pentru construirea de anexe şi amenajări, parcela delimitată în acest scop în interiorul exploataţiei pomicole va reprezenta maximum 5% din suprafaţa acesteia.

Art. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Construcţiile de orice tip se vor retrage faţă de aliniament cu minimum 6 m.

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Construcţiile de orice tip se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu minimum 6 m.

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Amplasarea clădirilor unele faţă de altele în cadrul aceleiaşi parcele se va face, funcţie de caracteristicile şi destinaţia acestora, cu respectarea distanţelor impuse de normele PSI şi sanitare.

Art. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor utiliza de regulă drumurile publice şi de exploatare existente. Noi drumuri de exploatare pot fi realizate pe baza unor studii teritoriale de organizare funcţională materializate în P.U.Z. Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei de construire,
eliberate de administratorul acestora.

Art. 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor se va asigura numai în interiorul proprietăţilor / parcelelor.

Art. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Pentru anexe ale exploataţiei pomicole regimul maxim de înălţime va fi (S/D)+P.

Art. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisaj.

Art. 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Realizarea echipării edilitare necesare pentru asigurarea funcţionării în conformitate cu normele în vigoare privind igiena şi protecţia mediului a exploataţiilor pomicole este obligatorie. Este interzisă deversarea apelor uzate şi pluviale în pâraie. Acestea vor fi gestionate în interiorul exploataţiilor pomicole. Deşeurile de orice natură vor fi gestionate / evacuate în conformitate cu normele în vigoare.

Art. 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se conservă, ca regulă generală, actuala structură a folosinţei terenurilor - livadă. Eliminarea / tăierea pomilor fructiferi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care apare ca necesară înnoirea totală sau parţială a fondului pomicol. In acest caz tăierea pomilor fructiferi existenţi se va efectua numai în coordonare cu plantarea puieţilor.

Art. 14. ÎMPREJMUIRI
În cazul în care sunt necesare împrejmuiri, acestea vor fi de tip transparent şi adaptate rolului funcţional.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
Livezi, pepiniere: POT max = 0%
Pentru construcţii anexe ale exploataţiilor pomicole: POT max = 10% - se raportează la suprafaţa zonei dedicate anexelor (max 5% din suprafaţa totală a exploataţiei agricole)

Art. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
Livezi, pepiniere: CUT max = 0
Pentru construcţii anexe ale exploataţiilor pomicole: CUT max = 0,2 - se raportează la suprafaţa zonei dedicate anexelor (max 5% din suprafaţa totală a exploataţiei agricole)

4. REGIM DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE: - nu este cazul.
NOTA: La elaborarea documentatiei tehnice, se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 118/01.04.2015, H.C.L. nr. 737/18.07.2017 si H.C.L. nr. 579/06.07.2018, pentru modificarea partiala si completarea Regulamentului de Urbansim aferent documentatiei “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj – Napoca”.
NOTA: S-a solicitat ”construire anexa gospodareasca a exploatatiei agricole (P+1), imprejmuire”.

Certificatul de urbanism nu s-a emis in scopul solicitat (construire anexa), deoarece, conform prevederilor UTR= TDA_L - “conditionari primare”: “Este interzisă introducerea în intravilan şi urbanizarea acestei categorii de terenuri. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin P.U.Z.. Orice construcţii şi amenajări admisibile în zonă (construcţii şi amenajări pomicole, construcţii anexe pentru exploataţii pomicole) se vor amplasa şi realiza pe baza unor P.U.Z. sau P.U.D., după caz”.

De asemenea, in vederea realizarii de construcţii anexe şi amenajări pentru exploataţii pomicole,
in conformitate cu prevederile art. 2 - “utilizari admise cu conditionari”, lit. (b): “suprafaţa minimă a exploataţiei va fi de 2 ha”.

Certificatul s-a emis pentru imprejmuire provizorie deoarece, in conformitate cu art. 561 din Codul Civil - dreptul de îngrădire: ”Orice proprietar poate să îşi îngrădească proprietatea, suportând, în condiţiile legii, cheltuielile ocazionate”.

Tinand cont de cele mentionate imprejmuirea va avea regim provizoriu.

La faza de A.C., se va da o declaratie pe proprie raspundere, in care sa se mentioneze durata pentru care se solicita imprejmuirea provizorie, cu angajamentul ca aceasta va fi desfiinta dupa ce zona se va reglementa urbanistic, fara a emite pretentii pentru despagubiri.

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta conform continutului cadru din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, imprejmuirea se va realiza strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătătile.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
  • gaze naturale:
  • canalizare:
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  - declaratie notariala, in care sa se mentioneze durata pentru care se solicita imprejmuirea provizorie

  Studii de specialitate:
  - documentaţii geotehnice conf. NP 074-2007 + studii de stabilitate generală
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru timbrul arhitecturii
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
21.02.2019
21.02.2020
9,00 lei
3527172
30.01.2019