Documentația de atribuire

Plan

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Emil Isac, latura sudică

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică: Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Emil Isac, latura sudică.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 103/2023, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 595/2023.

Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.07.2024 ora 16,30.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.08.2024 ora 10,00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Emil Isac, latura sudică, cu precizarea explicită a terasei T4, pentru care se depune oferta.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.08.2024 ora 13,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110 e-mail tr-cluj-reg@just.ro. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

PRIMAR,

EMIL BOC