ANEXA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.),

pentru perioada 2021-2030

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 24314/1/12.01.2022, conex cu nr. 475499/1/18.08.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 24372/12.01.2022, conex cu nr. 478028/19.08.2021, al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției generale de Urbanism, al Direcției Tehnice, al Direcției Economice, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Serviciului de informatizare și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030;

Având în vedere prevederile Acordului privind Serviciile de Asistență Tehnică Rambursabile pentru Programul de Dezvoltare Urbană a Municipiului Cluj-Napoca (P172384), semnat la data de 6 februarie 2020 între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, parte a grupului Băncii Mondiale, și ale art. 129 alin. 2 lit. b), coroborat cu alin. 4 lit. e), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de minuta dezbaterii publice din data de 15.11.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) pentru perioada 2021-2030, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează aparatul de specialitate al primarului.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 1 din 18 ianuarie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)