CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2094/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1087/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1148/117/2021*

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2094/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1087/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1148/117/2021* – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 252262/1/23.02.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 252313/433/23.02.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2094/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1087/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1148/117/2021*;

Văzând Sentința Civilă nr. 2094/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1087/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1148/117/2021*, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și comletările ulterioare, în sensul schimbării încadrării urbanistice a imobilelor: teren înscris în CF nr. 335762 Cluj-Napoca, nr. cad. 335762, în suprafață de 300 mp., proprietatea reclamanților Neamțu Andrei Victor și Neamțu Adina-Alexandra, teren înscris în CF nr. 279765 Cluj-Napoca, nr. cad. 279765, în suprafață de 1385 mp., proprietatea reclamanților Neamțu Andrei Victor și Neamțu Adina-Alexandra, teren înscris în CF nr. 299811 Cluj-Napoca, nr. cad. 299811, în suprafață de 1385 mp., proprietatea reclamanților Cîmpian Gavrilă și Cîmpian Maria și teren înscris în CF nr. 335763 Cluj-Napoca, nr. cad. 335763, în suprafață de 300 mp., proprietatea reclamantei Cîmpian Maria, toate situate în careul 35-C-C-2-1 din Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca, din UTR A în UTR ULiu, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2094/2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1087/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1148/117/2021*.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 108 din 3 martie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca