CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanisti General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2030/2022 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2912/117/2021, definitivă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2030/2022 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2912/117/2021, definitivă – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 252381/1/23.02.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 252554/433/23.02.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2030/2022 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2912/117/2021, definitivă;

Văzând Sentința Civilă nr. 2030/2022 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2912/117/2021, definitivă, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în sensul schimbării încadrării urbanistice a imobilelor: teren înscris în C.F nr. 259278 Cluj-Napoca, nr. cad. 259278 și teren înscris în C.F nr. 302876 Cluj-Napoca, nr. cad. 302876, din extravilan în: parțial extravilan (pentru 291 mp. din CF nr. 259278 și 25 mp. din CF nr. 302876), parțial intravilan, UTR Lir – Locuințe cu regim redus de înălțime cu caracter rural (pentru 414 mp. din CF nr. 259278 Cluj-Napoca și 738 mp. din CF nr. 302876), parțial intravilan, UTR Ve – Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic (pentru 65 mp. din CF nr. 259278 Cluj-Napoca și 8 mp din CF nr. 302876), în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2030/2022 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2912/117/2021, definitivă.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 109 din 3 martie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)