CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Etajare, modificare și refațadizare locuință unifamilială, Sp+P+E, amenajări exterioare,

str. Izei nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare, modificare și refațadizare locuință unifamilială, Sp+P+E, amenajări exterioare, str. Izei nr. 11 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 250408/1/22.02.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 250533/433/22.02.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare, modificare și refațadizare locuință unifamilială, Sp+P+E, amenajări exterioare, str. Izei nr. 11, beneficiari: Salvan Alexandru-Adrian și Salvan Cosmina-Ileana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 258 din 28.11.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Etajare, modificare și refațadizare locuință unifamilială, Sp+P+E, amenajări exterioare, str. Izei nr. 11, beneficiari: Salvan Alexandru-Adrian și Salvan Cosmina-Ileana, pe o parcelă cu nr. cad. 336733.

Documentația reglementează:

– amplasarea față de limita laterală nordică: pe limita de proprietate;

retragerea față de limita laterală sudică: min. 3 m;

retragerea faţă de limita posterioară: min. 13 m;

accesul auto și pietonal: se menține accesul existent din str. Izei;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Izei.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizarii în Comisia de estetică urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.–Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.–Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.
Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 111 din 3 martie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)