CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire spălătorie auto P, str. Plevnei nr. 55

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto P, str. Plevnei nr. 55 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 250680/1/22.02.2023 al primarului municipiului Cuj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 251314/433/23.02.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto P, str. Plevnei nr. 55, beneficiari: Szekely Krisztian-Jozsef, Szekely Agnes și Societatea Auto Clean Point S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 272 din 21.12.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto P, str. Plevnei nr. 55, beneficiari: Szekely Krisztian-Jozsef, Szekely Agnes și Societatea Auto Clean Point S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 335392.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală estică: 60 cm;

  • retragerea față de limita laterală vestică: 9,3 m;

  • retragerea față de limita posterioară: min. 47 m;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, 9 locuri de parcare la sol, 12 locuri de așteptare și 12 boxe spălătorie self service;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Plevnei.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizarii în Comisia de estetică urbană.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Plevnei va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Plevnei.

Propunerea de construire și amenajările exterioare vor fi realizate exclusiv pe suprafața de teren încadrată în UTR RrEm.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 112 din 3 martie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)