CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Modificare și etajare locuință unifamilială, de la P la P+E+M, str. Vrancea nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificare și etajare locuință unifamilială, de la P la P+E+M, str. Vrancea nr. 7 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 180285/1/16.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 180735/433/16.03.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificare și etajare locuință unifamilială, de la P la P+E+M, str. Vrancea nr. 7, beneficiari: Pop Nicolae și Pop Anica;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 14 din 27.01.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Modificare și etajare locuință unifamilială, de la P la P+E+M, str. Vrancea nr. 7, beneficiari: Pop Nicolae și Pop Anica, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 329423.

Prin P.U.D. se propune modificarea și etajarea unei locuințe unifamiliale, de la P la P+E+M, cu menținerea amplasării construcției față de limitele de proprietate vestică, nordică și sudică.

Documentația reglementează:

  • amplasarea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

  • retragerea față de limita laterală estică: min. 6,8 m;

  • retragerea față de limita posterioară (nordică): 2 m;

  • conformarea arhitectural volumetrică: H max. = 9 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Vrancea;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C. proiectul va fi supus avizării în Comisia de estetică urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

                                                                                      Preşedinte de şedinţă,

                                                                                     Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 115 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)