CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire corp anexă (piscină, sală fitness), S+P și amenajări exterioare,

str. Theodor Pallady nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire corp anexă (piscină, sală fitness), S+P și amenajări exterioare, str. Theodor Pallady nr. 28 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 250684/1/22.02.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 251313/433/23.02.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire corp anexă (piscină, sală fitness), S+P și amenajări exterioare, str. Theodor Pallady nr. 28, beneficiar: MUREȘANU FIOR DAFIN, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 346244;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 280 din 21.12.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire corp anexă (piscină, sală fitness), S+P și amenajări exterioare, str. Theodor Pallady nr. 28, beneficiar: MUREȘANU FIOR DAFIN, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 346244. Pe parcelă există fond construit – corp C1 (nr. cad. 346244-C1), o casă unifamilială S+P+E.

Documentaţia reglementează:

– retragerea faţă de limita laterală nordică: min. 35,6 m;

– retragerea faţă de limita laterală sudică: 3,6 m;

– amplasarea faţă de limita posterioară: pe limita de proprietate;

distanța față de construcția existentă: min. 18,5 m.

– accesul auto și pietonal: se menține accesul existent din strada Theodor Pallady;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.
Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 115 din 3 martie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)