CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință unifamilială, str. Dunării nr. 117/A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință unifamilială, str. Dunării nr. 117/A – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 182202/1/17.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.182292/433/17.03.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință unifamilială, str. Dunării nr. 117/A;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 189/13.07.2020, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și Procesul-verbal de ședință C.T.A.T.U. din 16.02.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință unifamilială, str. Dunării nr. 117/A, beneficiari: VARRO SĂTEANU JANOS și VARRO SĂTEANU LIANA, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D se studiază parcela de pe strada Dunării nr. 117/A (nr. cad. 331454), pe care există fond construit. Se propune extinderea și mansardarea imobilului cu regim final de înălțime D+P+M.

Documentația reglementează:

– retragerea faţă de limita laterală nordică: 1 m;

– amplasarea faţă de limita laterală estică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

– conformarea arhitectural-volumetrică: pe latura nordică, clădirea va avea înălțime de max. 4,5 m la cornișă;

– accesul auto și pietonal: accesul auto din strada Dunării și accesul pietonal din strada Harghita;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 116 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)