CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Morii nr. 40D

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Morii nr. 40D proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 187108/1/18.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 187187/433/18.03.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Morii nr. 40D, beneficiari: Neag Daniel și Neag Loredana-Delia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 185 din 1.07.2020 și nr. 24 din 15.02.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Morii nr. 40D, beneficiari: Neag Daniel și Neag Loredana-Delia, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 340007.

Documentația reglementează:

  • retragerea faţă de limita laterală nordică: min. 3 m;

  • retragerea faţă de limita laterală sudică: min. 9 m;

  • retragerea faţă de limita posterioară: 9 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Morii, pe drum înscris în CF nr. 294780, nr. cad. 294780 și CF nr. 292313, nr. topo 945/a/3/3/2/1;

  • staționarea autovehiculelor: două locuri de parcare în interiorul parcelei, la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară realizării unei alveole de întoarcere a fost dezmembrată din parcela inițială (nr. cad. 292335) și înscrisă în CF nr. 340008, nr. cad. 340008 cu destinația de „drum”.

Anterior emiterii autorizației de construire pe parcela cu nr. cad. 340007, va fi înscrisă în CF nr. 292313 (nr. topo 945/a/3/3/2/1) destinația de ”drum”.

Anterior recepției construcției propuse va fi adus la strat de uzură drumul de acces la parcelă, ce se desprinde din str. Morii și va fi amplasat indicatorul rutier pentru semnalizarea zonei pietonale, conform cerinței din Avizul nr. 331906/446/22.07.2020 al Serviciulul Siguranța Circulației.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 118 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)