CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil, cu modificarea geometrie șarpantei, în vederea realizării unei unități individuale cu funcțiune de turism,

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil, cu modificarea geometrie șarpantei, în vederea realizării unei unități individuale cu funcțiune de turism, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 21 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 187025/1/18.03.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 187072 din 18.03.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil, cu modificarea geometrie șarpantei, în vederea realizării unei unități individuale cu funcțiune de turism, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 21, beneficiari: Inclezan Răzvan Alexandru și Inclezan Rotaru Victoria;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 272 din 7.10.2020, Avizul C.Z.M.I. nr. 508/Z/4.05.2019, precum

și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Mansardare imobil, cu modificarea geometrie șarpantei, în vederea realizării unei unități individuale cu funcțiune de turism, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 21, beneficiari: Inclezan Răzvan Alexandru și Inclezan Rotaru Victoria, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se studiază parcela de pe bd. 21 Decembrie 1989 nr. 21, în suprafață totală de 496 mp și se reglementează specific imobilul cu nr. cad. 263772, pe care există fond construit – un imobil mixt cu 11 unități individuale (nr. cad. 263772-C1).

Se propun modificări interioare și amenajarea unei mansarde, cu modificarea geometriei acoperișului, deasupra apartamentele 8A (nr. cad. 263772-C1-U5) și 8B (nr. cad. 263772-C1-U6), în vederea realizării unei unități individuale cu funcțiune de turism.

– amplasarea față de limitele laterale și posterioară: se menţine amplasarea construcției existente, nu se modifică amprenta la sol;

– conformarea arhitectural-volumetrică: în zona de intervenție, Hcoamă 18,7 m, Hcornișă 15,65 m;

– accesul pietonal: din bd. 21 Decembrie 1989;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 119 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)