CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și schimbare încadrare funcțională, din zonă de mică producție în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Oașului nr. 365

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.– Parcelare și schimbare încadrare funcțională, din zonă de mică producție în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Oașului nr. 365 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 168184/1/10.03.2021, conex cu nr. 15711/1/7.01.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 168205/433/10.03.2021, conex cu nr. 15729/433/7.01.2021, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare și schimbare încadrare funcțională, din zonă de mică producție în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Oașului nr. 365, beneficiar: S.C. ROTUS IMPEX S.R.L.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 600 din 28.06.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 323 din 23.11.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planului Urbanistic Zonal – Parcelare și schimbare încadrare funcțională, din zonă de mică producție în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Oașului nr. 365, beneficiară: S.C. ROTUS IMPEX S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 275232.

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului în șase loturi [patru imobile (parcele) în vederea construirii de locuințe unifamiliale, un imobil cu destinația de „drum”- alee de interes local – propus prin P.U.Z., un imobil cu destinația de „drum” necesar regularizării străzii Oașului pe tronsonul adiacent P.U.Z.] și stabilirea de reglementări specifice, după cum urmează: U.T.R Lir* – Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural.

– funcțiunea predominantă: locuințe individuale (unifamiliale);

– regimul de construire: deschis;

– înălțimea maximă admisă: înălţime maximă la cornişă nu va depăşi 8 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 12 m, respectiv un regim de înălţime de (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R;

– indicii urbanistici: P.O.T maxim = 35%, C.U.T maxim = 0.9;

– retragerea față de aliniament: clădirile vor fi retrase cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m de la aliniament, garajele vor fi retrase cu minimum 6 m de la aliniament;

– retragerea față de limitele laterale: min. 3 m;

– retragerea min. față de limita posterioară: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m, garajele vor fi retrase cu cel puțin 6 m;

– circulațiile și accesele: din str. Oașului, pe o alee de interes local cu ampriză de 8,5 m (2 benzi auto de 3 m, o bandă verde de 1 m și un trotuar de 1,5 m);

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, minim un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică sau egală cu 100 mp, minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp;

– echiparea tehnico-edilitară: clădirea va fi racordată la rețelele edilitare publice.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren necesară lărgirii și modernizării străzii Oașului va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcele. Aceasta va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Oașului și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior receptiei construcțiilor propuse, conform propunerii din planșa „A4 Proprietatea asupra terenurilor” aferentă P.U.Z.

Aleea de interes local propusă prin P.U.Z. va fi înscrisă în CF cu titlul de „drum”, va fi echipată edilitar (inclusiv iluminat stradal) și realizată la nivel de piatră spartă cilindrată anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele, iar până la recepția construcțiilor propuse va fi adusă la strat de uzură, în baza unui proiect tehnic autorizat. Pe fâșia verde adiacentă carosabilului vor fi plantați cel puțin patru arobori, cu circumferința de min. 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1 și Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

                                                                                         Preşedinte de şedinţă,

                                                                                         Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 121 din 24 martie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)