CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

H O T Ă R Â R E

privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală”

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală” proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 357140/1/21.03.2024, conex cu nr. 131456/1/7.02.2024, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 357382/21.03.2024, conex cu nr. 131840/7.02.2024, al Direcției Generale Poliția locală, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Curățenie Generală”;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (5) lit. a) – e) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. i), k) și n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 4, 5, art. 8 alin. (1) lit. b) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 lit. f) și g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 70 lit. a), h) și i) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și art. 20 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 124/2021 privind aprobarea aderării municipiului Cluj-Napoca la Acordul privind orașele verzi (Green City Acord);

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 (1) Se aprobă organizarea concursului între asociaţiile de proprietari/locatari sub genericul ,,CURĂŢENIE GENERALĂ”, în perioada 1 aprilie 2024–29 mai 2024.

(2) La concurs pot participa numai asociaţiile de proprietari/locatari care efectuează lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, a parcărilor, terenurilor aferente imobilelor etc. aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 (1) Se aprobă alocarea sumei de 582.000 lei net din bugetul Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024 pentru premierea asociaţiilor de proprietari/locatari în concursul organizat sub genericul ,,CURĂŢENIE GENERALĂ”, după cum urmează:

  1. – 40 premii I, fiecare în valoare de 3.200 lei;
  2. – 40 premii II, fiecare în valoare de 2.700 lei;
  3. – 80 premii III, fiecare în valoare de 2.200 lei;
  4. – 100 de mențiuni, fiecare în valoare de 1.700 lei.

Total net: 582.000 lei.

(2) La înmânarea premiilor, vor fi acordate diplome ,,Clujul curat”, care vor certifica premiul obţinut.

(3) Asociaţiile de proprietari/locatari pot folosi banii primiţi numai în scopul reparării, amenajării, refaţadizării şi efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Art. 3 (1) Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare-jurizare, care va fi formată din reprezentanţi ai Consiliului local, reprezentanţi ai aparatului de specialitate al primarului și un reprezentant al operatorului de salabritate, SUPERCOM SA.

(2) Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de monitorizare-jurizare, după cum urmează:

– Florin-Valentin Gliga, consilier local;

– Ovidiu Valeriu Florian, consilier local;

– Fugel Edina, consilier local;

– Dinu Ionescu, consilier local;

– Vladimir Mătușan, consilier local;

(3) Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să desemneze membrii comisiei, prin dispoziţie.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul pentru acordarea punctajului în cadrul concursului între asociaţiile de proprietari/locatari, organizat sub genericul ,,CURĂŢENIE GENERALĂ” și Calendarul desfăşurării concursului între asociaţiile de proprietari/locatari sub genericul ,,CURĂŢENIE GENERALĂ, conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Comisia de monitorizare-jurizare, Direcţia Generală Poliţia locală, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Direcția Economică.

 

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 136 din 25 martie 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)