CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, situate în parkingul Hasdeu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, situate în parkingul Hasdeu – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 222774/1/2.04.2021, conex cu nr. 109118/1/8.02.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 223107/7/2.04.2021, conex cu nr. 109222/18.02.2021, al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, situate în parkingul Hasdeu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere Adresa nr. 1804/17.02.2021 a Universității Babeș-Bolyai, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu nr. 107515/18.02.2021, emisă în conformitate cu prevederile art. 1.2. din Protocolul de asociere;

Luând în considerare Protocolul de asociere încheiat între Municipiul Cluj-Napoca, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Universitatea Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea nr. 287/2016;

Ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. (i), art. 14 alin. (1) lit. e) și art. 28 lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 65 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 948/2020 (stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2021);

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, situate în parkingul Hasdeu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcția Generală Poliția locală.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 158 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)