CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride, amplasate pe strada Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a 23 de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete, situate pe străzile Regele Ferdinand, Sextil Pușcariu, Émile Zola și Zona Scuar CEC din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride, amplasate pe strada Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a 23 de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete, situate pe străzile Regele Ferdinand, Sextil Pușcariu, Émile Zola și Zona Scuar CEC din municipiul Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 249515 din 15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 249534 din 15.04.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride, amplasate pe strada Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a 23 de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete, situate pe străzile Regele Ferdinand, Sextil Pușcariu, Émile Zola și Zona Scuar CEC din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. k) și s), ale art. 286 alin. (4), art. 289 alin. (2) și (3), art. 297 alin. (1) lit a), ale art. 299 și art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, ale art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 861, 867 și 870 din Codul civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate, Autorizația de construire nr. 1101/13.08.2019, precum și Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția construcțiilor aferente obiectivului ,,Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană – Modernizare strada Tipografiei, Scuar CEC, strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”, înregistrat cu nr. 150189 din 3.03.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă declararea ca bunuri de uz public local a opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride amplasate pe strada Tipografiei (tronsoanele 1 și 3), identificate cu litera M și a 23 de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete identificate cu litera B, situate pe străzile Regele Ferdinand, Sextil Pușcariu, Émile Zola și Zona Scuar CEC din municipiul Cluj-Napoca, autorizate prin AC nr. 1101 din 13.08.2019, recepționate conform Procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr. 150189 din 3.03.2021, prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride și a 23 de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete prevăzute la art.1.

(2) Valoarea totală de inventar a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride, precum și a stațiilor de încărcare pentru biciclete și trotinete, este de 805.814,10 lei (T.V.A. Inclus), conform Anexei nr. 9 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Stațiile de incărcare autovehicule electrice și hibride și stațiile de încărcare pentru biciclete și trotinete vor fi predate în administrare prin Protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(4) Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor are următoarele drepturi și obligații:

a) folosirea şi dispunerea de bunurile date în administrare potrivit destinației;

b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunului, ca un bun proprietar, şi suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcţionări;

c) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, cu respectarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice;

d) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

e) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;

f) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii.

(5) Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept.

Art. 3. Comisia specială de inventariere a domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, reglementată de art. 289 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și de art. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, va asigura actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, cu imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Economică și Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor.

Președinte de ședinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 173 din 21 aprilie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)