H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2020

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 189859/1/6.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 189917/414/6.04.2020 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ale art.199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și ale Legii nr.1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.5, 2A.9, 2A.15, 2A.53, 2A.63, 2A.65, 2A.69, 2A.71, 2A.77, 2A.78, 2A.79, 2A.80, 2A.82, 2A.82.2, 6G, 6G.1, 7 și 7.5.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.494.759.361 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.330.348.269 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.165.635 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 271.317.457 lei.

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.697.601.000 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.528.455.000 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.300.000 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 275.918.000 lei.

3. Excedentul anilor precedenţi – bugetul local, în sumă de 198.106.731 lei.

4. Excedentul anilor precedenţi – bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 134.365 lei.

5. Excedentul anilor precedenţi – bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 4.600.543 lei.

Art. 3. Se aprobă finanţarea complementară aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2020 din bugetul local, cu suma de 55.157.991 lei, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice subordonate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA