CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Zorilor nr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Zorilor nr. 13-15 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 421518/1/24.03.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 421557/433/24.03.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Zorilor nr. 13-15, beneficiari: AVIVA HOUSE S.R.L., CDD HOUSE DESIGN S.R.L., BRICK HOME S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 206 din 20.09.2022., precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Zorilor nr. 13-15, beneficiari: AVIVA HOUSE S.R.L., CDD HOUSE DESIGN S.R.L., BRICK HOME S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 335982.

Prin P.U.D. se propune desființarea fondului construit existent (corp 335982-C1, corp 335982-C2, corp 335982-C3, corp 335982-C4) și construirea unui imobil cu funcțiune mixtă (locuire/comerț), cu regim de înălțime variabil, de la S+P+2E la S+P+3E, precum și amenajarea incintei.

    • retregerea față de limita laterală estică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat, respectiv în retragere de min. 5,4 m față de curtea acestui imobil (nr. cad. 272996);

    • retregerea față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

    • accesul auto și pietonal: acces auto din str. Curcubeului și acces pietonal din str. Zorilor;

    • staționarea vehiculelor (auto și velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spațiu specializat (garaj subteran), locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul P.U.G.;

    • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Curcubeului și a străzii Sighișoarei va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum”, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la strat de uzură (asfalt) și transferată în domeniul public, cu titlul gratuit (conform propunerii din planșa U5- Plan cu circulația terenurilor).

Pe spațiul verde organizat pe sol natural vor fi plantați cel puțin șase arbori cu circumferința de minim 35 cm, masurată la o distanță de 1 m de la colet, anterior recepției construcției propuse.

Punctul gospodăresc de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții va fi de tip îngropat.

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarele acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 178 din 4 aprilie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)