HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

P.U.Z. Dezvoltare ansamblu mixt, str. Traian nr. 40-46

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare ansamblu mixt, str. Traian nr. 40-46 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.273992/1/28.04.2021 conex cu nr. 125784/1/25.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 274761/433/29.04.2021 conex cu nr. 125819 /433/25.02.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare ansamblu mixt, str. Traian nr. 40-46, beneficiare: S.C. MAPCOM ESTATE 1 S.R.L. și S.C. SIFI CJ OFFICE S.A.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 615 din 4.07.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 326 din 23.11.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul urbanistic zonal Dezvoltare ansamblu mixt, str. Traian nr. 40-46, beneficiare: S.C. MAPCOM ESTATE 1 S.R.L. și S.C. SIFI CJ OFFICE S.A., pe parcelele cu nr. cad. 326185 și nr. cad. 274270.

Documentaţia reglementează:

U.T.R M – zonă mixtă cu regim de construire închis adiacentă principalelor artere de trafic

 • funcțiunea predominantă: structura funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism, garaje publice sau private sub și supraterane;

 • regimul de construire: închis la strada Traian și Daniil Bărceanu;

 • retragerea față de aliniament:

– cladirile vor fi amplasate în aliniament, în front continuu închis;

– clădirile orientate spre Someșul Mic vor fi retrase 6 m de la aliniament;

 • retragerea față de limitele laterale și posterioară: clădirile vor fi dezvoltate între limitele laterale ale parcelelor pe o adâncime de max. 18 m de la aliniament. Se admite dezvoltarea în adâncime, de-a lungul uneia sau ambelor laturi ale parcelei cu condiția să existe pe parcela/parcelele învecinate calcane, sau ca amplasarea să se facă central, cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,5 m;

 • înălțimea maximă admisă: clădirile vor fi aliniate la o cornişă situată la înălţimea de 22 m. de la nivelul trotuarului. O variaţie de 0,50 m. este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:

– clădiri comune: (1-3)S+P+5E+R. H cornișă = 22 m, H max. = 25 m. Ultimul nivel admis va avea o retragere faţă de planul faţadei spre stradă de minimum 1,80 m;

– clădiri de colț: (1-3)S+P+6E+R, (1-3)S+P+7E, H max. = 28 m;

 • indicii urbanistici:

– parcele comune: P.O.T. max. = 50%, C.U.T. max. = 2,6; pentru nivelele cu destinația de locuire A.C. maxima = 40% x St (suprafața terenului);

– parcele de colț: P.O.T. max. = 70%, C.U.T. max. = 3,2; pentru nivelele cu destinația de locuire A.C. maxima = 50% x St (suprafața terenului);

– parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă fată de necesar: P.O.T. max. = 80%, C.U.T. max. = 4;

În situația în care suprafețele de teren necesare lărgirii străzilor Traian și Daniil Berceanu, precum și realizării circulației de-a lungul Someșului Mic, conform planșei 3.2 Reglementări urbanistice zonificare aferente P.U.G., se transferă cu titlu gratuit în proprietate publică, suprafața de referință pentru calculul indicilor urbanistici va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

 • circulațiile și accesele:

– pentru parcela de colț: acces auto din strada Daniil Bărceanu și acces pietonal din strada Traian și strada Daniil Bărceanu;

– pentru parcela comună: acces auto din strada Traian și acces pietonal din strada Traian și promenada de-a lungul Someșului Mic;

 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate în spații specializate dispuse la subsol și locuri de parcare pentru biciclete la sol și/sau subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Traian și strada Daniil Bărceanu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Conform planșei ,,A.06 – circulația juridică a terenurilor și obiectivele de utilitate publică” aferentă P.U.Z., suprafețele de teren necesare regularizării străzilor Traian și Daniil Bărceanu, precum și suprafața necesară realizării unei promenade de-a lungul Someșului Mic, sunt propuse pentru transfer în domeniul public cu titlu gratuit.

Anterior emiterii autorizatiei de construire pe parcele:

 • suprafețele de teren necesare regularizării străzilor Traian și Daniil Bărceanu, conform planșei 3.2. Regementări urbanistice aferente P.U.G., vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlul de ,,drum”;

 • suprafața de teren necesară realizării circulației de-a lungul culoarului Someșului Mic, conform planșei 3.2. Regementări urbanistice aferente P.U.G., va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de ,,drum”.

Anterior recepției construcțiilor propuse:

 • vor fi plantați cel puțin doi arbori cu circumferința de minim 35 cm., măsurată la 1 m. de la colet, pe frontul sudic al străzii Daniil Bărceanu;

 • suprafața de teren necesară realizării circulației de-a lungul culoarului Someșului Mic va fi amenajată ca spațiu verde (plantații înalte, medii, joase, alee pietonală) și transferată în domeniul public cu titlu gratuit;

 • suprafețele de teren necesare regularizării străzilor Traian și Daniil Bărceanu vor fi transferate în domeniul public cu titlu gratuit;

 • vor fi îndeplinite condițiile stabilite de către Serviciul siguranța circulației, prin Avizul de principiu nr. 114741 din 23.02.2021:

  • se vor fi asigurate 234 locuri de parcare/garare auto în subsol, din care 58 locuri suplimentare funcțiunilor propuse, cu acces public;

  • accesul din str. Daniil Berceanu va fi utilizat numai prin viraje la dreapta;

  • reorganizarea circulației în zonă, prin întocmirea planului de semnalizare rutieră, orizontală și verticală, respectiv avizarea de către Serviciul siguranța circulației și Poliția rutieră, inclusiv implementarea în teren. Zona pe care va fi întocmit planul este cuprinsă în perimetrul: str. Traian-pod Traian-str. Decebal-str. Haiducului-str. Traian;

  • pe str. Emil Petrovici, va fi inversat sensul unic actual de circulație, cu parcări pe partea stângă a carosabilului, pe sensul nou de circulație;

  • pe str. Traian, între intersecțiile cu str. Daniil Bărceanu și Emil Petrovici va fi instituit sensul unic spre centru;

  • pe str. Haiducului se va inversa sensul unic actual de circulație, iar pe ultimii 30 m de la ieșirea din str. Traian, se vor asigura două benzi carosabile: una pentru virajul la stânga și alta pentru virajul la dreapta;

  • sensul unic pe str. Decebal se va extinde și pe tronsonul cuprins între străzile Emil Petrovici și str. Haiducului;

  • reglementările de circulație se vor implementa anterior recepției lucrărilor de construcții cand va fi funcțional și spațiul de parcare pentru cele 58 de locuri de parcare suplimentare funcțiunilor propuse.

Cele 58 de locuri de parcare, suplimentare funcțiunilor propuse pe parcela de pe str. Traian nr.40-42 , cu acces public, vor fi amenajate la primul nivel al subsolului.

Pe spațiul verde pe sol natural se vor planta cel puțin 10 arbori cu circumferința de minim 35 cm. măsurată la 1m de la colet.

Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1, Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2 și planșa „Circulația juridică a terenurilor și obiectivele de utilitate publică” se constitue în Anexa 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca