CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 81/2021

(repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie

ale grădinițelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 81/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale grădinițelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278599/1/04.05.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278701/424/04.05.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 81/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale grădinițelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 alin. (2) și ale art. 96 alin. (2) lit. a) şi alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 şi 4 alin. (1) lit. a) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 81/2021 privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale grădinițelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca și ținând cont de Încheierea civilă nr. 3741/2021, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 5986/211/2021, prin care se dispune validarea mandatului consilierului local supleant Sebesi Arpad-Zoltan, pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, precum și de extrasul din Procesul-verbal nr. 261224/305/22.04.2021 privind depunerea jurământului;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 81/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie ale grădinițelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), prin înlocuirea domnului Hossu Sergiu Horia cu domnul consilier local Sebesi Arpad-Zoltan, după cum urmează:

1. Grădiniţe de stat

– poziția 18 (Grădiniţa cu Program Prelungit „Zâna Zorilor”);

2. Grădiniţe particulare

– poziția 10 (Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Stelian”);

– poziția 22 (Grădinița cu Program Prelungit „Emanuela”).

Art. II. Anexa modificată conform art. I face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 220 din 26 mai 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 220/2021

CLUJ–NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii locali desemnaţi în consiliile de administraţie

ale grădiniţelor de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca

1. Grădiniţe de stat

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului local/supleant desemnat

Denumirea grădiniţei

(adresa şi numărul de telefon)

Obs.

1

Moldovan Ionuț- Daniel

Grădiniţa cu Program Prelungit “Aşchiuţă” Cluj-Napoca

str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Moldovan Ionuț- Daniel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Degeţica” Cluj-Napoca

str. Târnavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Vaida Ovidiu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

str. Universităţii nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Covaliu Bogdan-Florin

Grădiniţa cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca

str. Mehedinţi nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Vaida Ovidiu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Mica Sirenă Cluj-Napoca

str. Al. Vlahuţă nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Mătușan Vladimir

Grădiniţa cu Program Prelungit „Poieniţa” Cluj-Napoca

str. Alverna nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” Cluj-Napoca

str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

8

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa cu Program Prelungit “Albinuţa” Cluj-Napoca

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

9

Florian Ovidiu Valeriu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Parfum de Tei” Cluj-Napoca

str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

10

Fugel Edina

Grădiniţa cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca

str. Tazlău nr. 11, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

11

Racz Levente Zsolt

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca

str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

12

Găbudean Călin-Marcel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Mămăruţa” Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

13

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa cu Program Prelungit “Licurici” Cluj-Napoca

str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

14

Boloveschi Radu Mihai

Grădiniţa cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca

str. Moților nr. 58, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

15

Rațiu Radu-Florin

Grădiniţa cu Program Prelungit Universul copiilor” Cluj-Napoca

str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

16

Pop Loredana

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea copiilor” Cluj-Napoca

str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

17

Gliga Florin-Valentin

Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa poveştilor” Cluj-Napoca

str. Bucureșri nr. 22, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

18

Sebesi Arpad-Zoltan

Grădiniţa cu Program Prelungit Zâna Zorilor” Cluj-Napoca

str. Sighişoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

19

Cristian Adriana

Grădiniţa cu Program Prelungit „Albă ca ZăpadaCluj-Napoca

str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

20

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Raza de soare” Cluj-Napoca

str. Moţilor nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

21

Alexandra Oană

Grădiniţa cu Program Prelungit„Micul Prinţ Cluj-Napoca

str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

22

Fugel Edina

Grădiniţa cu Program Prelungit Trenuleţul veseliei” Cluj-Napoca

str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

23

Irimie Andrei

Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Iris” Cluj-Napoca

str. Războieni nr. 67, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

24

Fugel Edina

Grădiniţa cu Program Prelungit Neghiniţă” Cluj-Napoca

str. Corneliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădiniţe particulare

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniţei

(adresa şi numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Helen” Cluj-Napoca

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Rácz Béla-Gergely

Grădiniţa Reformată cu Program Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca

str. Mureşului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

3

Raţiu Radu Florin

Grădiniţa cu Program Prelungit MillenniumCluj-Napoca

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

4

Constantea Radu Mihai

Grădiniţa Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana” Cluj-Napoca

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

5

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa Creştină cu Program Prelungit „Seventh Haven” Cluj-Napoca

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

6

Rácz Levente Zsolt

Grădiniţa Reformată cu Program Prelungit nr. 1 CsemeteCluj-Napoca

(fostă Grădiniţa Reformată nr. 1 „Csemete”)

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

7

Moldovan Ionuț Daniel

Grădiniţa cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 Cluj-Napoca

str. Siretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

8

Oană Alexandra

Grădiniţa cu Program PrelungitBiobee” Cluj-Napoca

str. Alverna nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

9

Gliga Florin-Valentin

Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor” Cluj-Napoca

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

10

Sebesi Arpad-Zoltan

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” Cluj-Napoca

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

11

Florian Ovidiu Valeriu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Ary” Cluj-Napoca

str. D. Comşa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

12

Mătușan Vladimir

Grădiniţa cu Program Prelungit „Patricia” Cluj-Napoca

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

13

Fugel Edina

Grădiniţa Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre” Cluj-Napoca

Piaţa Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

14

Ibrányi Flavia-Mihaela

Grădiniţa cu Program Prelungit „Magic Land One” Cluj-Napoca

str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

15

Mătușan Vladimir

Grădiniţa cu Program Prelungit „Camigo” Cluj-Napoca

str. Al. Vlahuţă, nr. 31-31A, 0746/023898, Cluj-Napoca

16

Rácz Levente Zsolt

Grădiniţa cu Program Prelungit „Miko” Cluj-Napoca

str. Aviator Bădescu nr. 35, tel. 0745/372672, Cluj-Napoca

17

Ionescu Dinu

Grădiniţa cu Program Prelungit Playful Learning Cluj-Napoca

str. Fagului nr. 33/A, tel. 0364/838907, 0730/082808,

Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit Panda 2 Cluj-Napoca

str. Zaharia Stanca nr. 25, tel. 0756/822988, 0748/446781,

Cluj-Napoca

19

Jurja Marius Sorel

Grădiniței cu Program Prelungit „ELSA” Cluj-Napoca

str. Fabricii nr. 6-8, tel. 0264/450050, 0755/563620,

Cluj-Napoca

20

Vaida Ovidiu

Grădiniței cu Program Prelungit „Hand in Hand” Cluj-Napoca

str. Voltaire nr. 3, apt., tel. 0749/016466, Cluj-Napoca

21

Cristian Adriana

Grădinița cu Program Prelungit Daisy Cluj-Napoca

str. Lăpușului nr. 20, tel. 0742/834703, Cluj-Napoca

22

Sebesi Arpad-Zoltan

Grădinița cu Program Prelungit „Emanuela” Cluj-Napoca

str. Prislop nr. 7, tel. 0777/52199, Cluj-Napoca

23

Oană Alexandra

Grădinița cu Program Prelungit Stejarul Pitic Cluj-Napoca

str. Donat nr. 20, tel. 0742/028990, Cluj-Napoca