CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 82/2021

(repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea

şi asigurarea calităţii din grădinițele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 82/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din grădinițele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 278605/1/04.05.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 278744/424/04.05.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 82/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din grădinițele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca);

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 pct. 4 lit. (e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie, să facă parte şi „un reprezentant al consiliului local;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 82/2021 privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din grădinițele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca și ținând cont de Încheierea civilă nr. 3741/2021, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 5986/211/2021, prin care se dispune validarea mandatului consilierului local supleant Sebesi Arpad-Zoltan, pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, precum și de extrasul din Procesul-verbal nr. 261224/305/22.04.2021 privind depunerea jurământului;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 82/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din grădinițele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca), prin înlocuirea domnului Hossu Sergiu Horia cu domnul consilier local Sebesi Arpad-Zoltan, după cum urmează:

1. Grădiniţe de stat

– poziția 12 (Grădiniţa cu Program Prelungit Mămăruţa„);

2. Grădiniţe particulare

– poziția 10 (Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Stelian”);

– poziția 23 (Grădiniţa cu Program Prelungit „Stejarul Pitic”).

Art. II. Anexa modificată conform art. I face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 221 din 26 mai 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 221/2021

CLUJ–NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii locali desemnaţi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

în grădiniţele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca

1. Grădiniţe de stat

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniţei

(adresa şi numărul de telefon)

Obs.

1

Pop Loredana

Grădiniţa cu Program Prelungit“Aşchiuţă”Cluj-Napoca

str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/414302, 0364/142184, Cluj-Napoca

2

Vaida Ovidiu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Degeţica”Cluj-Napoca

str. Târnavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Irimie Andrei

Grădiniţa cu Program Prelungit „Universităţii “Babeş-Bolyai

Cluj-Napoca

str. Universităţii nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Irimie Andrei

Grădiniţa cu Program Prelungit „Buburuza”Cluj-Napoca

str. Mehedinţi nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Ibrányi Flavia-Mihaela

Grădiniţa cu Program Prelungit „Mica Sirenă”Cluj-Napoca

str. Al. Vlahuţă nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Rácz Levente Zsolt

Grădiniţa cu Program Prelungit „Poieniţa”

str. Alverna nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Raţiu Radu Florin

Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”Cluj-Napoca

str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

8

Raţiu Radu Florin

Grădiniţa cu Program Prelungit “Albinuţa”Cluj-Napoca

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

9

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Parfum de Tei„Cluj-Napoca

str. Decebal nr. 57, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădiniţa cu Program Prelungit „Academia Piticilor„Cluj-Napoca

str. Tazlău nr. 11, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

11

Racz Levente Zsolt

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lizuca”Cluj-Napoca

str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

12

Sebesi Arpad-Zoltan

Grădiniţa cu Program Prelungit „Mămăruţa”Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

13

Constantea Radu Mihai

Grădiniţa cu Program Prelungit “Licurici”Cluj-Napoca

str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

14

Boloveschi Radu Mihai

Grădiniţa cu Program Prelungit „Bambi”Cluj-Napoca

str. Moților nr. 58, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

15

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Universul copiilor”Cluj-Napoca

str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

16

Pop Loredana

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea copiilor”Cluj-Napoca

str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

17

Găbudean Călin-Marcel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa poveştilor”Cluj-Napoca

str. București nr. 22, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

18

Ibrányi Flavia-Mihaela

Grădiniţa cu Program Prelungit „Zâna Zorilor„Cluj-Napoca

str. Sighişoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

19

Cristian Adriana

Grădiniţa cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”Cluj-Napoca

str. Ion Creangă nr. 4-6, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

20

Florian Ovidiu Valeriu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Raza de soare”Cluj-Napoca

str. Moţilor nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

21

Găbudean Călin-Marcel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Micul Prinţ”Cluj-Napoca

str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

22

Jurja Marius Sorel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Trenuleţul veseliei”Cluj-Napoca

str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

23

Pop Loredana

Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Iris„Cluj-Napoca

str. Războieni nr. 67, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

24

Fugel Edina

Grădiniţa cu Program Prelungit „Neghiniţă”Cluj-Napoca

str. Corneliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădiniţe particulare

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniţei

(adresa şi numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădiniţa cu Program Prelungit „Helen” Cluj-Napoca

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Fugel Edina

Grădiniţa Reformată cuProgram Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca

str. Mureşului nr. 27, tel. 0264/437473, 0745/465041,

Cluj-Napoca

3

Raţiu Radu Florin

Grădiniţa cu Program Prelungit Millennium” Cluj-Napoca

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

4

Constantea Radu Mihai

Grădiniţa Confesională cu Program Prelungit Sfânta Ana” Cluj-Napoca

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

5

Jurja Marius Sorel

GrădiniţaCreştină cu Program Prelungit „Seventh Heaven” Cluj-Napoca

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

6

Rácz Béla-Gergely

Grădiniţa Reformată cu Program Prelungit nr. 1 Csemete” Cluj-Napoca

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

7

Mătușan Vladimir

Grădiniţa cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 Cluj-Napoca

str. Siretului nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

8

Oană Alexandra

Grădiniţa cu Program PrelungitBiobee” Cluj-Napoca

str. Alverna nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

9

Gliga Florin-Valentin

Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor” Cluj-Napoca

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

10

Sebesi Arpad-Zoltan

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” Cluj-Napoca

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

11

Florian Ovidiu Valeriu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Ary” Cluj-Napoca

str. D. Comşa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

12

Boloveschi Radu Mihai

Grădiniţa cu Program Prelungit „Patricia” Cluj-Napoca

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

13

Rácz Béla-Gergely

Grădiniţa Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre” Cluj-Napoca

str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 22-28, tel. 0364/566999,

Cluj-Napoca

14

Mătușan Vladimir

Grădiniţa cu Program Prelungit „Magic Land One” Cluj-Napoca

str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897,Cluj-Napoca

15

Mătușan Vladimir

Grădiniţa cu Program Prelungit „Camigo” Cluj-Napoca

str. Al. Vlahuţă, nr. 31-31A, 074602389, Cluj-Napoca

16

Rácz Béla-Gergely

Grădiniţa cuProgram Prelungit „Miko” Cluj-Napoca

str. Aviator Bădescu nr. 35, tel. 0745/372676,Cluj-Napoca

17

Ionescu Dinu

Grădiniţa cu Program Prelungit Playful LearningCluj-Napoca

str. Fagului nr. 33/A, 0721/542276, Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit Panda 2Cluj-Napoca

str. Zaharia Stanca nr. 25, tel. 0748/446781,Cluj-Napoca

19

Jurja Marius Sorel

Grădiniței cu Program Prelungit „ELSA” Cluj-Napoca

str. Fabricii nr. 6-8, tel. 0264/450050, 0755/563620,

Cluj-Napoca

20

Vaida Ovidiu

Grădiniței cu Program Prelungit „Hand in Hand” Cluj-Napoca

str. Voltaire nr. 3, apt., tel. 0749/016466, Cluj-Napoca

21

Oană Alexandra

Grădinița cu Program Prelungit „Daisy”Cluj-Napoca

str. Lăpușului nr. 20, tel. 0742834703, Cluj-Napoca

22

Cristian Adriana

Grădinița cu Program Prelungit „Emanuela”Cluj-Napoca

str. Prislop nr. 7, tel. 0777/52199, Cluj-Napoca

23

Sebesi Arpad-Zoltan

Grădinița cu Program Prelungit „Stejarul Pitic” Cluj-Napoca

str. Donat nr. 20, tel. 0742/028990, Cluj-Napoca